Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 „DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 24 d. Nr. 682

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2013, Nr. 19-931, Nr. 36-1742):

1. 1 priedo „2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“ skyriaus „II. Ministerijos“:

1.1. poskyryje „12.900.0032 Finansų ministerija“:

1.1.1. išdėstyti pastraipą „02 02 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“ taip:

02

02

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas

151 584

151 584“;

1.1.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

4 310 863

4 281 974

221 556

28 889“;

1.2. poskyryje „29.900.1811 Ūkio ministerija“:

1.2.1. išdėstyti pastraipą „01 05 Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ taip:

01

05

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas

689 557

687 457

34 591

2 100“;

1.2.2. išdėstyti pastraipą „Iš viso“ taip:

 

 

„Iš viso

915 768

913 668

34 591

2 100“.

2. 2 priedo „2013 metų maksimalios techninės paramos veiksmų programoms administruoti, apie jas informuoti ir joms viešinti skiriamos sumos; lėšų veiksmų programoms administruoti priskyrimo prie veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir techninės paramos veiksmų programos proporcijos; maksimalus kryžminio finansavimo būdu skiriamos techninės paramos dydis“ skyriaus „29.900.1811 Ūkio ministerija“ poskyryje „01 05 Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“:

2.1. išdėstyti pastraipą „1.3.2.3.2. 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama“ taip:

„1.3.2.3.2

2007–2013 m. Europos Sąjungos techninė parama

VP2-6.1-FM-01-V-01-002

(iki 2013 m. liepos 31 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

64,32

5 432 588

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-003

(iki 2013 m. liepos 31 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

35,68

3 013 600

 

 

VP2-6.1-FM-01-V-01-002

(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

1

60 330

 

 

VP3-4.1-FM-01-V-01-003

(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

1

60 330

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

98

5 025 482

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

3 128 510

123 080

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-005

Lietuvos verslo paramos agentūra

 

444 720

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

154 700

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

57

959 310

40 000

 

 

VP2-6.1-FM-01-V-01-001

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

43

723 690

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

234 600

 

 

techninė parama veiksmų programoms administruoti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

316 000

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

 

20 000

–“;

2.2. išdėstyti pastraipą „1.2.2.3.2. 2007–2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos“ taip:

„1.2.2.3.2

2007–2013 m. Europos sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

techninė parama veiksmų programoms administruoti

(nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos verslo paramos agentūra

98

886 850

 

 

VP4-1.1-FM-01-V-01-001

Ūkio ministerija

 

552 090

21 720

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-006

Ūkio ministerija

 

27 300

 

 

VP4-1.2-FM-01-V-01-005

Lietuvos verslo paramos agentūra

 

78 480

 

 

 

techninė parama informuoti apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinei paramai viešinti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

 

41 400

 

Iš viso

 

 

 

21 159 980

184 800“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojantis finansų ministras                                                                         Rimantas Šadžius

 

_________________