LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 m. RUGSĖJO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-1775 „DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 22 d. Nr. V-680

Vilnius

 

P a k e i č i u Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769):

1. Išdėstau 6.1 punktą taip:

6.1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo pateikdami Tarnybos vadovui prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas“.

2. Papildau nauju 9 punktu (buvusius 9–16 punktus laikau atitinkamai 10–17 punktais):

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Komisiją dėl vaiko Įvertinimo gali kreiptis savo iniciatyva, pateikdami Komisijai prašymą raštu, vaiko pusmečio (ar) trimestro ugdymosi pasiekimų suvestinę, rašto darbus, piešinius, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.“

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                               DAINIUS PAVALKIS