lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO ir lietuvos respublikos VIDAUS REIKALŲ ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMOS IR LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 18 d. Nr. V-628/1V-612

Vilnius

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 446 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 91-4341) 2 punktą ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 16–17 d. posėdžio protokolą Nr. 49,

t v i r t i n a m e pridedamus:

1. Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programą.

2. Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2013 m. liepos 2 d. raštu Nr. (11)-SD-505

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-628/1V-612

 

LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programoje (toliau – Programa) apibūdinta esama sprogmenų išvalymo ir prevencijos būklė Lietuvos Respublikos teritorijoje, numatyti Programos tikslas ir uždaviniai, jų įgyvendinimas, finansavimas ir įgyvendinimo rezultatai.

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Jungtinių Tautų 1980 m. konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo Protokole dėl likusių nuo karo sprogmenų (V protokolas) (Žin., 2004, Nr. 122-4461) (toliau – V protokolas), Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme (Žin., 2003, Nr. 17-701) ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) apibrėžtas sąvokas.

 

II. APLINKOS ANALIZĖ

 

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykę Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai lėmė teritorijos užterštumą likusiais nuo karo sprogmenimis. Tai kelia pavojų žmonėms, stabdo ekonominę socialinę plėtrą, aplinkos ir kultūros apsaugos organizavimą ir daro žalą valstybinei, visuomeninei ir privačiai veiklai teritorijose, užterštose likusiais nuo karo sprogmenimis, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą ir išskirtinę ekonominę zoną.

4. Buvusių sovietinių karinių bazių užterštumas nesprogusiais sprogmenimis ir kitomis medžiagomis, kurios buvo naudotos karinei veiklai organizuoti, kelia pavojų žmonėms ir jų vykdomai veiklai.

5. 1990–2012 m. nuo užsilikusių po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų ir sovietų kariuomenės paliktų sprogmenų žuvo 14 žmonių ir 7 buvo sužeisti. Nuo 1990 m. jau sunaikinta daugiau kaip 240 000 vnt. sprogmenų.

6. Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Jungtinių Tautų 1980 m. konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo Protokolo dėl likusių nuo karo sprogmenų ratifikavimo (Žin., 2004, Nr. 122-4458) ratifikavo V protokolą, kuris Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2006 m. lapkričio 12 d. Daugelis V protokolo nuostatų taikomos likusiems nuo karo sprogmenims, kurie bus surasti V protokolą ratifikavusios valstybės teritorijoje po V protokolo įsigaliojimo, tačiau kai kurios nuostatos įpareigoja valstybes spręsti ir jau esamas problemas dėl likusių nuo karo sprogmenų. Šalys, ratifikavusios V protokolą, tarp jų ir Lietuvos Respublika, įsipareigojo mažinti likusių nuo karo sprogmenų pavojų, numatydamos informacijos rinkimo ir analizės, sprogmenų valymo ir naikinimo, taip pat kitas priemones, kurias reikia nedelsiant ir efektyviai įgyvendinti.

 

III. ESAMA BŪKLĖ

 

7. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 punktas numato, kad civilinės saugos sistema ekstremaliųjų įvykių atveju organizuoja ir vykdo gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus. Ekstremalių situacijų prevencijos Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 109 (Žin., 2000, Nr. 12-298) (toliau – Tvarka), reglamentuojamos išankstinių priemonių ekstremalioms situacijoms išvengti arba jų padariniams sušvelninti nustatymo ir įgyvendinimo procedūros. Tvarka nustato prevencinių priemonių taikymą, jos tikslas – iš anksto parengti priemonių visumą, siekiant išvengti arba sumažinti ekstremalios situacijos keliamas grėsmes. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas ir Tvarka nenurodo konkrečių priemonių, būtinų sistemingai ir nuosekliai nesprogusių (iš jų ir likusių nuo karo) sprogmenų paieškai, su jais susijusių sprogimų prevencijai ir išvalymui vykdyti.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 446 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 52-2023) buvo detalizuotos užduotys, siekiant užtikrinti, kad būtų surasti likę nuo karo sprogmenys. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 446, iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 446 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 91-4341) įsigaliojimo buvo:

8.1. Krašto apsaugos ministerijos renkama informacija apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis ir buvusių sovietinių karinių bazių teritorijas, taip pat informacija apie su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusius incidentus, jų metu sužalotus ar žuvusius asmenis ir padarytą žalą;

8.2. remiantis surinkta informacija, parengti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų žemėlapiai;

8.3. priimtas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-496 „Dėl Sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 66-2519);

8.4. priimtas Lietuvos kariuomenės vado 2008 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-525 „Dėl Standartinių sprogmenų neutralizavimo tvarkos ir sprogimų imitacijos vykdymo instrukcijų patvirtinimo“;

8.5. priimtas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-974 „Dėl Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamos grėsmės civiliams gyventojams teikimo tvarkos aprašo ir Vietovių, užterštų standartiniais sprogmenimis, pavojingumo kategorijų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

8.6. vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintais užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų išminavimo darbų metiniais planais ir kitais teisės aktais, buvo vykdomi planiniai sprogmenų paieškos ir neutralizavimo darbai ir iki 2012 m. pabaigos patikrinta 2 490 654,5 m2 teritorija, iš jos išvalyti sprogmenys.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

9. Programos tikslas – užtikrinti, kad būtų surasti likę nuo karo sprogmenys, pašalinti galimą pavojų žmonėms, sumažinti neigiamą poveikį valstybinei, visuomeninei ir privačiai veiklai.

10. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

10.1. nustatyti pagrįstą poreikį išvalyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštas teritorijas;

10.2. parengti planus ir dokumentus, kurie leistų vykdyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymą ir prevencijos darbus;

10.3. bendradarbiaujant su savivaldybėmis, sudaryti sąlygas vykdyti sprogmenų neutralizavimo darbus;

10.4. užtikrinti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų išvalymą.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

11. Programos įgyvendinimo galutinis terminas yra numatomas 2020 m., tačiau Programos įgyvendinimo terminas atsižvelgiant į būtinybę gali būti pratęstas.

12. Programos įgyvendinimas finansuojamas iš Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų biudžetų lėšų. Ministerijos savarankiškai planuoja ir skiria numatytoms priemonėms įgyvendinti reikalingas lėšas.

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Programos veiksmingumas vertinamas pagal šiuos vertinimo kriterijus:

13.1. su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusių įvykių padarytos žalos dydis (tūkst. Lt);

13.2. su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusių įvykių metu sužalotų ar žuvusių asmenų skaičius;

13.3. įgyvendinamų projektų, skirtų likusiems nuo karo sprogmenims išvalyti ir prevencijai, skaičius;

13.4. vykdant likusių nuo karo sprogmenų išvalymą ir prevenciją, per metus išvalytos teritorijos plotas (hektarais);

13.5. vykdant likusių nuo karo sprogmenų išvalymą ir prevenciją, per metus sunaikintų sprogmenų skaičius.

 

VII. NUMATOMI REZULTATAI

 

14. Įgyvendinus Programą, bus:

14.1. Programos įgyvendinimo metu per kalendorinius metus išvaloma ne mažesnė kaip 20 ha teritorija;

14.2. civiliai gyventojai informuoti apie likusių nuo karo sprogmenų keliamus pavojus, sprogmenimis užterštoms teritorijoms žymėti naudojamus įspėjamuosius ženklus, savo pareigas ir atsakomybę, susidūrus su likusiais nuo karo sprogmenimis;

14.3. iki minimumo sumažėjęs su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusių įvykių metu sužalotų ar žuvusių asmenų skaičius ir su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusių įvykių ir incidentų padarytos žalos dydis;

14.4. surinkta kuo tikslesnė informacija apie užterštas ar potencialiai užterštas teritorijas, su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusių įvykių ir incidentų skaičių, jų metu sužalotus ar žuvusius asmenis ir padarytą žalą;

14.5. nustatyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo ir prevencijos darbų organizavimo prioritetai;

14.6. parengti planai ir dokumentai, kurie leistų vykdyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymą ir sudarytų sąlygas Krašto apsaugos ministerijai vykdyti sprogmenų neutralizavimo darbus;

14.7. įvykdyti nuo karo likusių sprogmenų išvalymo ir prevencijos darbai.

 

_________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-628/1V-612

 

LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

1.

Perduoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) sukauptą neįslaptintą informaciją (archyvinės medžiagos ir kitų dokumentų kopijas) apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas

Lietuvos kariuomenė

2013 m. III ketvirtis

2.

Surengti seminarų žemėtvarkos institucijų aplinkos apsaugos agentūrų, savivaldybių administracijų darbuotojams ir jų metu suteikti informacijos apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas savivaldybėse, atliekamų išminavimo darbų specifiką ir savivaldybių administracijų rengtinus dokumentus

Lietuvos kariuomenė

2014 m. I–II ketvirtis

3.

Rinkti ir teikti informaciją PAGD apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas atitinkamos savivaldybės teritorijoje

Savivaldybių administracijos

Nuolat

4.

Rinkti ir teikti informaciją PAGD apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje

Lietuvos kariuomenė

Nuolat

5.

Apibendrinus gautą informaciją ir įvertinus, kurios likusiais nuo karo sprogmenimis užterštos teritorijos kelia didžiausią pavojų visuomenei, nustatyti šių teritorijų valymo prioritetus ir apie nustatytus prioritetus informuoti Lietuvos kariuomenę

PAGD

Kiekvienų metų IV ketvirtis

6.

Atsižvelgiant į PAGD pateiktus likusiais nuo karo sprogmenimis užterštų teritorijų valymo prioritetus, rengti ir tvirtinti sprogmenų neutralizavimo užterštose likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijose darbų metinius planus

Lietuvos kariuomenė

Kiekvienų metų I ketvirtis

7.

Parengti ir patvirtinti Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos aprašą

PAGD

2013 m. III ketvirtis

8.

Numatyti savivaldybių ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planuose priemones, skirtas likusių nuo karo sprogmenų sprogimo sukeltos ekstremaliosios situacijos prevencijai užtikrinti, tokias kaip gyventojų informavimas apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir jų elgesį aptikus tokių sprogmenų, informacijos apie sprogmenimis užterštas teritorijas rinkimas ir šių teritorijų žymėjimas ir kt.

Savivaldybių administracijos

Teisės aktų nustatyta tvarka

9.

Teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti savivaldybių ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planuose numatytų priemonių, skirtų likusių nuo karo sprogmenų keliamų pavojų prevencijai užtikrinti, vykdymą

PAGD

Nuolat

10.

Užtikrinti dokumentų, reikalingų vykdyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymą, parengimą ir (ar) gavimą

Savivaldybių administracijos

Nuolat

11.

Vykdyti likusiais nuo karo sprogmenimis užterštose teritorijose išvalymo darbus, ieškant sprogmenų ir juos neutralizuojant

Lietuvos kariuomenė

Vadovaujantis kariuomenės vado patvirtintu metiniu planu

 

_________________