LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 m. GRUODŽIO 31 d. ĮSAKYMO Nr. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 19 d. Nr. D1-539

Vilnius

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-48, Nr. 48-2401):

1. Išdėstau 4.3 punktą taip:

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame vykdoma limituota žvejyba.“

2. Išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. atliktų ne anksčiau kaip prieš 5 metus žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys, šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijos dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:“.

3. Papildau 91 punktu:

91. Jeigu žuvų išteklių tyrimai atlikti nesilaikant aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Žuvų išteklių tyrimų metodikos, nepateiktos visos Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos rekomendacijos arba mokslinių tyrimų išvados prieštarauja aplinkos apsaugos teisės aktams, į tokių tyrimų rekomendacijas neatsižvelgiama ir apie tai raštu informuojamas žvejybos ploto naudotojas.“

4. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, elektroninėje Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinėje sistemoje (ALIS) patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekiai atitinka Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše limituotai žvejybai taikomas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodyti žuvų įveisimo kiekiai atitinka limituotai žvejybai taikomus žuvų įveisimo kiekius, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekiai neatitinka limituotai žvejybai taikomų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą.“

5. Papildau 101 punktu:

101. Jeigu vandens telkinio, kuriame norima organizuoti limituotą žvejybą, tvarkymo plane nurodyta vandens telkinį žuvinti lydekomis ar sterkais, limituota žvejyba tokiame vandens telkinyje galima tik įžuvinus jį paaugintomis ir didesnėmis lydekomis ar sterkais.“

6. Papildau 131 punktu:

131. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo vandens telkinio įžuvinimo vadovaujantis limituotai žvejybai pritaikytu tvarkymo planu. Ši sąlyga įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Apie vandens telkinio įžuvinimą žvejybos ploto naudotojas informuoja Aplinkos ministeriją ir pateikia įžuvinimo faktą patvirtinančius dokumentus.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimą per 14 darbo dienų pažymi Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinėje sistemoje (ALIS) ir apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją ir regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra atitinkamas vandens telkinys.“

7. Papildau 132 punktu:

132. Vandens telkiniams, kuriuose iki 2013 m. gegužės 1 d. buvo organizuota limituota žvejyba ir kurie įžuvinti vadovaujantis tvarkymo plane nurodytais limituotai žvejybai taikomais žuvų įveisimo kiekiais, taip pat vandens telkiniams, kurie įžuvinami limituotai žvejybai taikomais žuvų įveisimo kiekiais ir mėgėjų žvejybai leidžiamo dydžio žuvimis, 131 punkto nuostatos netaikomos.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis