LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 m. RUGSĖJO 25 d. ĮSAKYMO Nr. D1-767 „DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ TYRIMŲ VIDAUS VANDENYSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 19 d. Nr. D1-538

Vilnius

 

P a k e i č i u Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 (Žin., 2012, Nr. 113-5745):

1. Išdėstau 7.3 punktą taip:

7.3. kituose didesniuose kaip 100 ha ežeruose ir vandens talpyklose – ne rečiau kaip kas 10 metų;“.

2. Išdėstau 7.5 punktą taip:

7.5. vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – ne rečiau kaip kas 5 metai.“

3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Tvarkos aprašo 7.4 ir 7.5 punktuose nurodyti Žuvų išteklių tyrimai atliekami žvejybos ploto naudotojo lėšomis.“

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis