LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2013 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-77 „dĖL VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO IR TAUSOJAMOJO NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 15 d. Nr. ĮV-558

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. ĮV-77 „Dėl Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos sudarymo“ (Žin., 2013, Nr. 15-756):

1. Išdėstau 1 punkto antrają ir trečiają pastraipas taip:

„Romas Jarockis – kultūros viceministras (Priežiūros komisijos pirmininkas);

Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja (Priežiūros komisijos pirmininko pavaduotoja);“;

2. Išdėstau 1 punkto šešioliktąją pastraipą taip:

„Gediminas Rutkauskas – viešosios įstaigos „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius;“.

 

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis