LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL IŠPILSTYTOJO, GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO iR PARDAVĖJO KODO sudarymo ženklinant vyno produktus tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 17 d. Nr. 3D-510

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL 2009 L 193, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1185/2012 (OL 2012 L 338, p. 18), 56 straipsnio 5 dalį,

t v i r t i n u Išpilstytojo, gamintojo, importuotojo ir pardavėjo kodo sudarymo ženklinant vyno produktus tvarkos aprašą (pridedama).

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

SUDERINTA

VĮ Registrų centro

2013-07-03 raštu Nr. (1.11.7.)s-2888

SUDERINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2013-06-28 raštu Nr. S-(4.3-5)-2241

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2013-07-10 raštu Nr. B6-(1.19)-1754

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-510

 

Išpilstytojo, gamintojo, importuotojo Ir pardavėjo kodo sudarymo  ženklinant vyno produktus tvarkos aprašas

 

1. Išpilstytojo, gamintojo, importuotojo ir pardavėjo kodo sudarymo ženklinant vyno produktus tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas atsižvelgiant į 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL 2009 L 193, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1185/2012 (OL 2012 L 338, p. 18), 56 straipsnio 5 dalį.

2. Aprašas taikomas vyno produktų sektoriuje veiklą vykdantiems išpilstytojams, gamintojams, importuotojams ir pardavėjams, kurie, ženklindami vyno produktus, remdamiesi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 607/2009, etiketėje vietoj savo pavadinimo ir adreso pageidauja nurodyti kodą.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009.

4. Išpilstytojai, gamintojai, importuotojai ir pardavėjai, ženklindami vyno produktus, reikalaujamą pateikti pavadinimą ir adresą gali pakeisti į kodą tuomet, jei jų pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje.

5. Jei tiekiant rinkai vyno produktus dalyvauja kitas, nei išpilstytojas, gamintojas, importuotojas ar pardavėjas, ūkio subjektas, ženklinant etiketėje privaloma nurodyti pavadinimą ir adresą.

6. Išpilstytojas, gamintojas, importuotojas ir pardavėjas kodą sudaro iš Lietuvos pavadinimo santrumpos „LT“ ir skaičių junginio.

7. Lietuvos pavadinimo santrumpa „LT“ turi būti rašoma kodo pradžioje, remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 56 straipsnio 5 dalimi.

8. Skaičiai turi būti:

8.1. alkoholio produktų gamybos ar alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos licencijos, kurias išduoda Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamentas, numeris;

8.2. juridinio asmens kodas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, jei ūkio subjektas neturi išduotos šio aprašo 8.1 punkte nurodytos licencijos.

 

_________________