LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KEITIMOSI APLINKOS ORO KOKYBĖS INFORMACIJA IR APLINKOS ORO KOKYBĖS ATASKAITŲ TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI

 

2013 m. liepos 15 d. Nr. D1-530

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 (Žin., 2004, Nr. 53-1804) 2 ir 3 punktais ir siekdamas užtikrinti Komisijos 2011 m. gruodžio 12 d. įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (2011/850/ES) (OL 2011 L 335, p. 86), vykdymą:

1. N u s t a t a u, kad aplinkos oro kokybės informacija keičiamasi ir aplinkos oro kokybės ataskaitos teikiamos vadovaujantis Komisijos 2011 m. gruodžio 12 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (2011/850/ES) (toliau – Komisijos sprendimas 2011/850/ES), nustatytų taisyklių nuostatomis.

2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai keistis aplinkos oro kokybės informacija ir teikti Europos Komisijai aplinkos oro kokybės ataskaitas vadovaujantis Komisijos sprendimu 2011/850/ES.

3. L a i k a u netekusiais galios šiuos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus:

3.1. 2003 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 322 „Dėl informacijos ir duomenų iš aplinkos oro užterštumą matuojančių stočių teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2003, Nr. 65-2972);

3.2. 2003 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 323 „Dėl metinės ataskaitos apie aplinkos oro kokybę teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2003, Nr. 65-2973);

3.3. 2004 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-364 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 323 „Dėl metinės ataskaitos apie aplinkos oro kokybę teikimo Europos Komisijai“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4012);

3.4. 2004 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. D1-418 „Dėl ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo planus ar programas teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 120-4441).

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis