LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. V-338 „DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALaVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 9 d. Nr. V-679

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atsekamumą ir pagrįstumą:

1. P a k e i č i u Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1992):

1.1. Išdėstau 18.5.2 punktą taip:

18.5.2. medicinos dokumentų pildymo tvarką, kurioje turi būti nustatyta, kad visi medicinos dokumentai pildomi įskaitomai, nustatytos formos (forma Nr. 025/a, forma Nr. 003/a ir kt.) medicinos dokumentų įdėtiniai lapai numeruojami, visi įrašai (taip pat siuntimai konsultuoti bei konsultacijų įrašai) juose daromi chronologine tvarka, o tyrimų lapai klijuojami atvirkštine chronologine tvarka;“.

1.2. Papildau šiuo 18.5.5 punktu:

18.5.5. medicininių pažymų (forma Nr. 094/a ir forma Nr. 094-1/a) išdavimo tvarką, kurioje turi būti nustatyta pažymų registravimo žurnalų forma, pažymų išdavimo terminai, išduodančių pažymas asmenų atsakomybė ir funkcijos, įskaitant pažymos išdavimo pagrindimą medicinos dokumentuose.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS