LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-476

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; 2009, Nr. 144-6346)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 4 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo savivaldybėje priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ