LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO

4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-474

Vilnius

 

(Žin., 2011, Nr. 72-3475)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prevencijos priemonės įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir jos įgaliotų institucijų parengtas programas. Savivaldybės institucijos prevencijos priemones, skirtas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose. Prevencijos priemonės finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir tarptautinių programų. Vyriausybė finansuoja nevyriausybinių organizacijų atliekamą prevencinę veiklą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ