LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-471

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534; 2010, Nr. 60-2958)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) savivaldybės. Jos savo veiklą neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimo teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sąlygų neįgaliesiems integruotis į bendruomenę sudarymo ir bendradarbiavimo su neįgaliųjų asociacijomis srityse planuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ