LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 IR 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-494

Vilnius

 

(Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-561)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusius 5 straipsnio 5, 6, 7, 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7, ir 8 punktais.

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. 12 straipsnio 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusius 12 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5, ir 6 punktais.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio 3 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) biokuro elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, kurioms šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas, įrengtąją suminę galią padidinti iki 105 MW, taip pat biokuro elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, kurių įrengimas skatinamas (iš dalies finansuojamas) iš nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų, įskaitant Europos Sąjungos paramos lėšas, tačiau išskyrus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas, ir kurioms netaikomas šio įstatymo 20 straipsnyje numatytas skatinimas, įrengtąją suminę galią padidinti iki optimalios, Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytos biokuro elektrinių galios.“

 

4 straipsnis. 36 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atsinaujinančių išteklių energijos gamyba ir vartojimas transporto sektoriuje yra finansuojamas šio įstatymo 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos ir jos tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimas yra finansuojamas iš šio įstatymo 41 straipsnyje nustatytų finansavimo šaltinių.“

 

6 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

41 straipsnis. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniai

Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniai:

1) valstybės biudžeto asignavimai;

2) klimato kaitos specialiosios programos lėšos, kaip numatyta Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme;

3) Europos Sąjungos paramos lėšos;

4) savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio valstybių lėšos, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai;

5) kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

42 straipsnis. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos įgyvendinimas

1. Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai įgyvendinti skirtos finansavimo lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programoje gali būti numatytos šios įgyvendinimo priemonės:

1) biokuro naudojimo elektros energijai gaminti termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas ir sutaupomas toks pirminės energijos kiekis, kad bendrą elektros energijos ir šilumos gamybą galima laikyti efektyvia, projektai;

2) kietojo biokuro naudojimo elektros, šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektai;

3) biodujų naudojimo elektros, šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektai;

4) kitų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektai;

5) biodujų gamybos, gavybos, gryninimo, valymo ir paruošimo tolesniam tiesioginiam panaudojimui, tiekiant biodujas į gamtinių dujų tinklus ir (ar) transportavimui iki galutinės suvartojimo vietos, projektai;

6) elektromobilių, vandenilį naudojančių ir hibridinių transporto priemonių įsigijimo ir transporto priemonių pritaikymo atsinaujinančių išteklių energijai naudoti rėmimas;

7) geoterminės energijos naudojimo energijai gaminti projektai;

8) technologijų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kūrimas ir gamyba;

9) biokuro gamybos rėmimas;

10) mokslo tiriamieji darbai, susiję su moksliniais tyrimais atsinaujinančių energijos išteklių srityje, tokių išteklių naudojimo bandomieji projektai;

11) įrangos, didinančios atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą savo poreikiams gyvenamajame ir visuomeniniame sektoriuose, įsigijimo rėmimas, kompensuojant fiksuotą lėšų, tenkančių vienam įrengtosios galios vienetui pagal savivaldybės patvirtintą tvarkos aprašą, sumą;

12) atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo transporto sektoriuje infrastruktūros plėtra;

13) atsinaujinančių išteklių energijos, naudojamos transporto sektoriuje, gamybos infrastruktūros plėtra;

14) elektromobilių baterijų įkrovimo ir vandenilį naudojančių automobilių užpildymo punktų tinklo bei kitos reikiamos infrastruktūros sukūrimo ir plėtros projektai;

15) demonstracinių (parodomųjų) projektų, susijusių su hibridinių transporto priemonių, vandenilį naudojančių transporto priemonių ar elektromobilių platesniu panaudojimu ir (ar) šių transporto priemonių eksploatavimui reikiamos infrastruktūros įdiegimu, įgyvendinimas;

16) visuomenės informavimas ir švietimas, konsultavimas ir mokymas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo technologijų diegimo klausimais.

3. Iš Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai įgyvendinti skirtų lėšų negali būti finansuojami projektai, kurie yra skatinami taikant fiksuotų tarifų paramos schemas taip, kad toms pačioms veikloms nebūtų taikomas dvigubas finansavimas.“

 

8 straipsnis. 57 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų, Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai įgyvendinti skirtų lėšų ir kitų finansavimo šaltinių bei lėšų.“

 

9 straipsnis. 58 straipsnio 9 dalies pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Pajamos, gautos vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, pervedamos į valstybės biudžetą.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pagal kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________