LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 129 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-506

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2007, Nr. 125-5092; 2011, Nr. 145-6816)

 

1 straipsnis. 129 straipsnio 4 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 129 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) visų draudikų parašai, kai draudikų tarpusavio sutartyje numatyta, kad draudimo liudijimą pasirašo ne tik pagrindinis draudikas, bet ir visi kiti draudikai, ir antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta draudiko steigimo dokumentuose.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________