LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-507

Vilnius

 

(Žin., 2010, Nr. 25-1176)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5 dalies pakeitimas

2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „turi“ įrašyti žodį „gali“, po žodžio „ir“ įrašyti žodžius „turi turėti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Šeimyna gali turėti antspaudą ir turi turėti sąskaitą banke.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ