LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.44, 5.31, 5.33 IR 6.991 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-503

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 44-2146)

 

1 straipsnis. 2.44 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 2.44 straipsnį 5 dalimi:

5. Dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.“

 

2 straipsnis. 5.31 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. 5.31 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių „vokas antspauduotas priimančios įstaigos antspaudu“ įrašyti žodžius „panaudotos voko apsaugos nuo pažeidimų priemonės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) testamentas perduotas užklijuotame voke, panaudotos voko apsaugos nuo pažeidimų priemonės ir ant voko pasirašė testatorius bei testamentą priimantis asmuo;“.

2. 5.31 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „aprašyta“ įrašyti žodį „aprašytos“, vietoj žodžio „antspaudai“ įrašyti žodžius „voko apsaugos nuo pažeidimų priemonės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) apie testamento priėmimą saugoti surašytas aktas, kuriame nurodyta, kad nepažeisti šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimai, taip pat aprašytos voko išvaizda, voko apsaugos nuo pažeidimų priemonės, nurodyti testatoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, testamento sudarymo data, vieta bei rūšis, priėmėjo pareigos, vardas ir pavardė. Aktą pasirašė testatorius ir testamentą saugoti priėmęs pareigūnas. Akto kopija išduodama testatoriui.“

 

3 straipsnis. 5.33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 5.33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kai tik palikimo atsiradimo vietos notaras sužino apie testatoriaus mirtį, paskiria testamento paskelbimo dieną ir apie ją pranešama žinomiems įpėdiniams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Jeigu vokas su testamentu buvo apsaugotas voko apsaugos nuo pažeidimų priemonėmis, reikia surašyti protokolą ir jame pažymėti, ar nepažeisti vokas ir jo apsaugos nuo pažeidimų priemonės. Jeigu yra keli testamentai, skelbiami visi testamentai.“

 

4 straipsnis. 6.991 straipsnio 1 dalies 11 punkto pakeitimas

Pakeisti 6.991 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) draudiko įgalioto sudaryti draudimo sutartį asmens parašas ir draudiko antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta draudiko steigimo dokumentuose, ar jų faksimilės;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________