LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2012 m. RUGPJŪČIO 21 d. ĮSAKYMO Nr. 4-837 „DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 28 d. Nr. 4-579

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 99-5079) ir išdėstau 1 punktą taip:

1. S u d a r a u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

Linas Kadys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė – Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė – Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Saulius Baliukynas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos mokymų projekto vadovas;

Dangira Juknevičienė – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus metodininkė;

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymo skyriaus vedėja;

Kristina Krupavičienė – Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė;

Vaidotas Levickis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Daiva Liugienė – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo išteklių skyriaus vedėja;

Julija Moskvina – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

Elena Pelakauskienė – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentė;

Violeta Skamaročienė – Lietuvos statistikos departamento Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Janina Švedienė – Lietuvos darbo federacijos generalinė sekretorė;

Vytautas Jonas Valiukėnas – Lietuvos standartizacijos departamento Planavimo, tikrinimo ir leidybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Marija Varasimavičienė – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė;

Rasuolė Vladarskienė – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.“

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Evaldas Gustas