LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, KLASIFIKUOJANČIŲ GYVULIŲ SKERDENAS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. 3D-453

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-439; 2007, Nr. 69-2751; 2010, Nr. 79-4092):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Galvijų skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąraše pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąraše pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna