LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-430

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 119-4549; 2008, Nr. 45-1681; 2009, Nr. 25-979, Nr. 154-6954; 2010, Nr. 145-7415; 2011, Nr. 163-7742)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 281 dalyje, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamoms už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus gauti (uždirbti);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ