LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 IR 1996 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 812 DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. spalio 23 d. Nr. 1158

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. Sausio 12 d. nutarimu Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73, Nr. 74-1396; 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 65-1581), išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos mokslo premijų komitetą (toliau vadinama – komitetas) Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu steigia, jo sudėtį tvirtina ir prireikus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komiteto narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komiteto sudėtį, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomones. Komitetas susideda iš 36 narių – komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojo, komiteto mokslinio sekretoriaus ir po vienuolika trijų sekcijų narių. Komiteto kadencija – 3 metai. Komiteto nariai šio komiteto veikloje dalyvauja ne ilgiau kaip 6 metus. Jeigu komiteto nariai (narys) keičiami nepasibaigus kadencijai, nauji komiteto nariai skiriami likusiam kadencijos laikui“.

2. Iš dalies pakeičiant Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. Liepos 8 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. Sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 1996, Nr. 66-1586):

2.1. išdėstyti nauja redakcija Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų sekcijos sudėtį (pridedama);

2.2. išbraukti iš Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų sekcijos prof. habil. dr. A. Rosiną ir įrašyti į ją prof. habil. dr. A. Sabaliauską;

2.3. išbraukti iš Technikos mokslų sekcijos prof. habil. dr. A. Žukauską ir įrašyti į ją prof. habil. dr. J. Vilemą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                    Zigmas Zinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. Liepos 8 d. nutarimu Nr. 812

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1158

redakcija)

 

AGRARINIŲ, GAMTOS, MATEMATIKOS IR MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

Prof. habil. dr. P. Grybauskas

Prof. habil. dr. A. Janulaitis

Doc. dr. V. Kadūnas

Prof. habil. dr. S. Karazija

Prof. habil. dr. A. Laurinavičius

Prof. habil. dr. A. Lugauskas

Prof. habil. dr. A. Marcinkevičius

Prof. habil. dr. A. P. Piskarskas

Prof. habil. dr. H. Pragarauskas

Prof. habil. dr. A. Sliesaravičius

Prof. habil. dr. A. P. Vaškelis

______________