LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOSMETIKOS GAMINIŲ ŽENKLINIMO REKVIZITŲ, PRIVALOMŲ PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINE KALBA, NURODYMO IR NEFASUOTŲ KOSMETIKOS GAMINIŲ, PAKUOJAMŲ TIK PREKYBOS VIETOJE PIRKĖJO PAGEIDAVIMU ARBA FASUOJAMŲ TIESIOGIAI PARDUODANT, ŽENKLINIMO taisyklių PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 19 d. Nr. V-634

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 19 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas:

1. T v i r t i n u Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nuo 2013 m. liepos 11 d. draudžiama tiekti rinkai kosmetikos gaminius, kurie paženklinti nesilaikant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 ir šio įsakymo reikalavimų.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-634

 

KOSMETIKOS GAMINIŲ ŽENKLINIMO REKVIZITŲ, PRIVALOMŲ PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINE KALBA, NURODYMO IR NEFASUOTŲ KOSMETIKOS GAMINIŲ, PAKUOJAMŲ TIK PREKYBOS VIETOJE PIRKĖJO PAGEIDAVIMU ARBA FASUOJAMŲ TIESIOGIAI PARDUODANT, ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

1. Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų pateikimo Lietuvos Respublikos valstybine kalba ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, užsienio valstybių juridinių asmenų filialams ir atstovybėms bei kitoms organizacijoms, taip pat fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems kosmetikos gaminius.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. kosmetikos gaminio ženklinimo rekvizitai  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) 19 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodyta informacija;

3.2. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 1223/2009 vartojamas sąvokas.

4. Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies b, c, d ir f punktuose ir 2, 3 bei 4 dalyse nurodyta informacija, išskyrus 1 dalies g punktą, ženklinant kosmetikos gaminius turi būti pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies g punkte, turi būti nurodoma laikantis pirmiau minėto straipsnio 6 dalies reikalavimų.

5. Lietuvos Respublikos valstybine kalba privaloma pateikti kosmetikos gaminio informacija turi būti nurodyta ant gaminio pakuotės arba šių Taisyklių 6 punkte nurodytais būdais.

6. Jeigu kosmetikos gaminiai galutiniam vartotojui yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba jeigu jie pirkėjo pageidavimu pakuojami pardavimo vietoje arba fasuojami tiesiogiai parduodant, kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalyje, turi būti pateikti galutiniam naudotojui kartu su gaminiu pateikiamoje ar prie prekybos vietoje sufasuoto ar supakuoto kosmetikos gaminio pritvirtinamoje etiketėje, informaciniame lapelyje, juostelėje, žymelėje arba kortelėje.

7. Lietuvos Respublikos rinkai kosmetikos gaminius tiekiantys atsakingi asmenys ir platintojai privalo užtikrinti, kad kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitai, įskaitant Lietuvos Respublikos valstybine kalba privalomą pateikti informaciją, būtų pateikti galutiniam naudotojui Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________