LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-385

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649; 2009, Nr. 117-4993; 2010, Nr. 84-4401)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus (išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus) ir inžinerinius statinius, būtina juos pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, o viešojo naudojimo pastatuose, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus įrengti patalpą kūdikiams žindyti ir pervystyti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2013 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________