LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL HIDROMETEOROLOGINIŲ STEBĖJIMŲ TINKLO STRUKTŪROS

 

2013 m. kovo 21 d. Nr. V-25

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Žin., 2006, Nr. 46-1663; 2009, Nr. 84-3556); Pasaulinės meteorologijos organizacijos (toliau – WMO) Globalinės stebėjimų sistemos žinynu (WMO dok. Nr. 544):

1. N u s t a t a u, kad Tarnybos hidrometeorologinių stebėjimų tinklą sudaro:

1.1. Meteorologinių stebėjimų tinklas:

1.1.1. Globalinės paskirties meteorologijos stotys (toliau – MS) skirtos globalinio lygio poreikiams tenkinti ir reikalingiems stebėjimams atlikti. Globalinės paskirties meteorologijos stočių stebėjimų duomenys būtini aprašant meteorologinius reiškinius ir procesus, vykstančius stambiu (1000–5000 km) ir pasauliniu (>5000 km) mastu. Globalinės paskirties meteorologijos stotys teikia meteorologinę informaciją WMO globalinei atmosferos stebėjimų sistemai (Global Atmosphere Watch GAW) ir WMO globaliniam sausumos stebėjimų tinklui (Global Surface Network  GSN).

1.1.2. Regioninės paskirties meteorologijos stotys skirtos regioninio lygio poreikiams tenkinti ir reikalingiems stebėjimams atlikti. Regioninės paskirties meteorologijos stočių duomenys svarbūs aprašant mezo (100–1000 km) ir stambaus (1000–5000 km) masto reiškinius bei procesus. Regioninės paskirties meteorologijos stotys teikia informaciją WMO VI regiono (Europos) Pagrindiniam regiono sinoptiniam tinklui (Regional Basic Synoptic Network – RBSN) bei WMO VI regiono Pagrindiniam regiono klimatologiniam tinklui (Regional Basic Climatological Network RBCN).

1.1.3. Nacionalinės paskirties meteorologijos stotys skirtos nacionaliniams poreikiams tenkinti, Tarnybos reikmėms, klimato stebėsenai bei vidaus ir išorės vartotojams. Nacionalinės paskirties meteorologijos stotys reikalingos smulkaus masto (<100 km) meteorologiniams reiškiniams bei procesams stebėti. Nacionaliniams poreikiams naudojama ir globalinės bei regioninės paskirties meteorologijos stotyse gaunama informacija. Nacionalinės paskirties meteorologijos stotys skirstomos pagal jose atliekamų stebėjimų apimtis ir tiems stebėjimams keliamus reikalavimus:

1.1.3.1. I lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys. Šio tipo meteorologijos stotyse dalis meteorologinių duomenų gaunama automatine įranga, dalis stebėtojui atliekant vizualinius stebėjimus bei rankinius matavimus.

1.1.3.2. II lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys. Šio tipo meteorologijos stotims priskiriamos automatinės meteorologijos stotys (toliau – AMS), kuriose meteorologiniai duomenys gaunami tik automatine įranga ir kuriose atliekami vėjo rodiklių stebėjimai.

1.1.3.3. III lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys. Šio tipo meteorologijos stotims priskiriamos automatinės agrometeorologijos stotys (toliau – AGMS), vandens matavimo stotys, atliekančios meteorologinius stebėjimus, ir AMS, kuriose neatliekami vėjo rodiklių stebėjimai.

1.1.4. Specialios paskirties meteorologijos stotys ar prietaisų sistemos skirtos specifiniams meteorologiniams stebėjimams atlikti. Jose gaunami meteorologiniai duomenys svarbūs atskiroms veiklos sritims ar ūkio šakoms. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami nacionaliniams poreikiams tenkinti, Tarnybos reikmėms, klimato stebėsenai bei vidaus vartotojams. Esant poreikiui, duomenys teikiami suinteresuotoms tarptautinėms organizacijoms. Specialios paskirties meteorologijos stotims priskiriamos:

1.1.4.1. Aviacinės meteorologijos stotys (toliau – AS). AS priskiriamos tarptautiniuose oro uostuose esančios automatinės meteorologinių matavimų sistemos, meteorologinius duomenis fiksuojančios automatine įranga ir AS stebėtojui (technikui) sudarant meteorologinius pranešimus.

1.1.4.2. Meteorologiniai radarai. Prietaisai, skirti meteorologinių objektų stebėjimui atmosferoje iki 250 km nuo prietaiso atstumu. Meteorologinį radarą sudaro radaro bokštas, kupolas ir jame sumontuota antena bei duomenų apdorojimo įranga.

1.2. Hidrologinių stebėjimų tinklas:

1.2.1. Hidrometeorologijos stotys (toliau – HMS), vykdančios hidrologinius matavimus paviršinio vandens telkiniuose. HMS duomenys naudojami nacionaliniams poreikiams, Tarnybos reikmėms bei vidaus ir išorės vartotojams.

1.2.2. Hidrologijos stotis (toliau – HS), vykdanti hidrologinius matavimus paviršinio vandens telkiniuose. HS duomenys naudojami nacionaliniams poreikiams, Tarnybos reikmėms bei vidaus ir išorės vartotojams.

1.2.3. Vandens matavimo stotys (toliau – VMS), kurios vykdo hidrologinius stebėjimus ir matavimus paviršinio vandens telkiniuose bei meteorologinius stebėjimus, skirtus hidrologiniams poreikiams. Hidrologiniai duomenys VMS gaunami tik automatine matavimo įranga arba automatine matavimo įranga ir stebėtojui atliekant vizualius stebėjimus bei rankinius matavimus. VMS duomenys naudojami nacionaliniams poreikiams, Tarnybos reikmėms bei vidaus ir išorės vartotojams.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Reikalavimus globalinės, regioninės, I ir II lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stočių aikštelėms bei jų aplinkai.

2.2. Reikalavimus III lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stoties aikštelei ir jos aplinkai.

2.3. Reikalavimus specialios paskirties meteorologijos stočių ir prietaisų, skirtų specifiniams meteorologiniams stebėjimams atlikti, aplinkai.

2.4. Globalinės, regioninės ir nacionalinės paskirties meteorologijos stočių sąrašą.

2.5. Aviacinės meteorologijos stočių sąrašą.

2.6. Meteorologinių radarų sąrašą.

2.7. Hidrometeorologijos ir hidrologijos stočių sąrašą.

2.8. Vandens matavimo stočių sąrašą.

3. P a v e d u Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajam specialistui su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti direktoriaus pavaduotojus, Tarnybos vyriausiąją specialistę Stasę Lukoševičienę, visų padalinių vadovus.

 

Direktorė                                                                                             Vida Augulienė

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

REIKALAVIMAI GLOBALINĖS, REGIONINĖS, I IR II LYGIO NACIONALINĖS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOČIŲ AIKŠTELĖMS BEI JŲ APLINKAI

 

Pagal WMO normatyvinių dokumentų Nr. 544 „Globalinės stebėjimų sistemos žinynas“, Nr. 8 „Meteorologinių instrumentų ir stebėjimų praktikos vadovas“ ir ataskaitas Nr. 55 „Meteorologinių instrumentų dislokavimas ir išdėstymas“ nurodymus ir rekomendacijas, globalinės, regioninės, I ir II lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stočių aikštelės bei jų artimiausia aplinka turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Meteorologinė aikštelė turi būti atviroje vietoje, toliau nuo statinių, atskirų medžių ar jų grupių, pastatų ir kitų aukštų objektų (ne arčiau kaip 10 tų objektų aukščių). Šešėliai nuo kliūčių neturi kristi ant prietaisų. Meteorologijos stoties apsaugos zona – 200 m pločio juosta aplink aikštelės ribą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652).

2. Meteorologinė aikštelė neturi būti arti – ne arčiau kaip 100 metrų – vandens telkinių (ežerų, tvenkinių, upių ir t. t.), siekiant išvengti jų poveikio matavimo rezultatams.

3. Meteorologinė aikštelė neturi būti ant nuožulnaus reljefo, arti gilių ir staigių paviršiaus lūžių.

4. Meteorologinė aikštelė turi būti prieinama (natūralios dangos takas).

5. Meteorologinė aikštelė (standartinis aikštelės dydis 25 m x 25 m) turi būti aptverta tvora.

6. Meteorologinėje aikštelėje ir aplink ją turi būti natūrali danga, žolė periodiškai šienaujama, nei aikštelėje, nei jos aplinkoje neturi būti betono, asfalto dangų.

7. Reikalavimai meteorologinei aikštelei turi būti išlaikyti per visą stoties darbo laikotarpį.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

REIKALAVIMAI III LYGIO NACIONALINĖS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOTIES AIKŠTELEI BEI JOS APLINKAI

 

Pagal WMO normatyvinių dokumentų Nr. 8 „Meteorologinių instrumentų ir stebėjimų praktikos vadovas“ nurodymus ir rekomendacijas žemės sklypas, skirtas III lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stoties aikštelei, ir jo artimiausia aplinka turi atitikti šiuos reikalavimus (reikalavimai AGMS patvirtinti 2012 m. gegužės 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-82):

1. Meteorologinė aikštelė turi būti atviroje vietoje, atstumas nuo aikštelės ribos iki tokių kliūčių, kaip medžiai, pastatai, ne mažesnis kaip 2 kliūties aukščiai, pageidautina 4, šešėliai nuo kliūčių neturi kristi ant prietaisų.

2. AMS aikštelė neturi būti arti – ne arčiau kaip 100 metrų – vandens telkinių (ežerų, tvenkinių, upių ir t. t.), siekiant išvengti jų poveikio matavimų rezultatams.

3. Meteorologinė aikštelė neturi būti ant nuožulnaus reljefo, arti gilių ir staigių paviršiaus lūžių.

4. Meteorologinė aikštelė turi būti prieinama (natūralios dangos takas).

5. Meteorologinė aikštelė (5 m x 5 m) turi būti aptverta tvora.

6. Meteorologinėje aikštelėje ir aplink ją turi būti natūrali danga, žolė periodiškai šienaujama, nei aikštelėje, nei jos aplinkoje neturi būti betono, asfalto dangų.

7. Reikalavimai meteorologinei aikštelei turi būti išlaikyti per visą stoties darbo laikotarpį.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

REIKALAVIMAI SPECIALIOS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOČIŲ IR PRIETAISŲ, SKIRTŲ SPECIFINIAMS METEOROLOGINIAMS STEBĖJIMAMS ATLIKTI, APLINKAI

 

1. Reikalavimai Aviacinės meteorologijos stotims apibrėžiami Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 43/69 (Žin., 2000 Nr. 18-451).

2. Reikalavimai meteorologinių radarų aplinkai: radiolokacinių stočių apsaugos zona – 1,5 kilometro spindulio teritorija nuo radiolokacinės stoties (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 Žin., 1992, Nr. 22-652).

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

GLOBALINĖS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. Kauno MS – Rapsų g. 5, Noreikiškės, Ringaudų sen., Kauno r. sav.

2. Vilniaus MS – J. Tiškevičiaus g. 12A, Vilnius.

 

REGIONINĖS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. Biržų MS – Kilučių g. 101, Biržai.

2. Kauno MS – Rapsų g. 5, Noreikiškės, Ringaudų sen., Kauno r. sav.

3. Klaipėdos MS – Molo g. 9, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

4. Laukuvos MS – Šilalės g. 55, Dvarviečių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.

5. Šiaulių MS – Smėlio g. 3B, Šiauliai.

6. Utenos MS – Palijoniškio g. 6, Utena.

7. Vilniaus MS – J. Tiškevičiaus g. 12A, Vilnius.

 

NACIONALINĖS PASKIRTIES METEOROLOGIJOS STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. I lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys:

1.1. Biržų MS – Kilučių g. 101, Biržai;

1.2. Dotnuvos MS – Stoties g. 2C, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav.;

1.3. Dūkšto MS – Naujoji g. 19, Dūkštas, Ignalinos r. sav.;

1.4. Kauno MS – Rapsų g. 5, Noreikiškės, Ringaudų sen., Kauno r. sav.;

1.5. Kybartų MS – Brigados g. 23, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.;

1.6. Klaipėdos MS – Molo g. 9, Klaipėda;

1.7. Laukuvos MS – Šilalės g. 55, Dvarviečių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.;

1.8. Lazdijų MS – Gegužės g. 20, Lazdijai;

1.9. Nidos MS – Naglių g. 8, Neringa;

1.10. Panevėžio HMS – Nevėžio g. 14, Dembava, Velžio sen., Panevėžio r. sav.;

1.11. Raseinių MS – Kęstučio g. 2, Raseiniai;

1.12. Šiaulių MS – Smėlio g. 3B, Šiauliai;

1.13. Šilutės HMS – Lakštingalų g. 39, Šilutė;

1.14. Telšių MS – S. Daukanto g. 58, Telšiai;

1.15. Ukmergės MS – Gedimino g. 94, Ukmergė;

1.16. Utenos MS – Palijoniškio g. 6, Utena;

1.17. Varėnos MS – A. Ryliškio g. 5, Senoji Varėna, Varėnos r. sav;

1.18. Vilniaus MS – J. Tiškevičiaus g. 12A, Vilnius;

2. II lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys:

2.1. Mažeikių AMS – Reivyčių k., Mažeikių r. sav.;

2.2. Rokiškio AMS – Kauno g. 50A, Rokiškis;

2.3. Švenčionių AMS – Kelininkų g. 3, Švenčionys;

2.4. Tauragės AMS – Jūros g. 26, Tauragė;

3. III lygio nacionalinės paskirties meteorologijos stotys:

3.1. Automatinės agrometeorologijos stotys:

3.1.1. Birštono AGMS, Nemuno g. 10B, Birštonas;

3.1.2. Druskininkų AGMS – Kurorto g. 1H, Druskininkai;

3.1.3. Elektrėnų AGMS – Elektrėnai;

3.1.4. Jonavos AGMS – Taikos g. 11, Jonava;

3.1.5. Joniškio AGMS – Pakluonių g. 55E, Joniškis;

3.1.6. Jurbarko AGMS – Sodų g. 123, Jurbarkas;

3.1.7. Kaišiadorių AGMS – Paukštininkų g. 9, Kaišiadorys;

3.1.8. Kalvarijos AGMS – Smalninkų k., Kalvarijos sav.;

3.1.9. Kazlų Rūdos AGMS – Vilties g. 2, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sav.;

3.1.10. Kelmės AGMS – Žemaitės g. 3A, Kelmė;

3.1.11. Kretingos AGMS – Padvarių k., Kretingos r. sav.;

3.1.12. Kupiškio AGMS – Intapų k. 4, Kupiškio r. sav.;

3.1.13. Molėtų AGMS – Ažubalių g. 19A, Ažubalių k., Luokesos sen. Molėtų r. sav.;

3.1.14. N. Akmenės AGMS – Gaudžiočių k., Akmenės r. sav.;

3.1.15. Pagėgių AGMS – Endriškių k., Pagėgių sav.;

3.1.16. Pakruojo AGMS – Dūčių k. 15A, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.;

3.1.17. Plungės AGMS – Pušyno g. 1, Plungė;

3.1.18. Prienų AGMS – Pakuonio k., Prienų r. sav.;

3.1.19. Rietavo AGMS – Klaipėdos 29A, Vatušių k., Rietavo sen., Rietavo sav.;

3.1.20. Skuodo AGMS – Kunigiškių g. 27, Skuodas;

3.1.21. Šakių AGMS – V. Kudirkos g. 62B, Šakiai;

3.1.22. Šalčininkų AGMS – Melioratorių g. 15, Šalčininkai;

3.1.23. Šeduvos AGMS – Šiaulėnų g. 46, Šeduva, Radviliškio r. sav.;

3.1.24. Trakų AGMS – Naujasodžio II k., Trakų r. sav.;

3.1.25. Zarasų AGMS – Palaukės g. 42, Zarasai;

Tarnybos hidrometeorologinių stebėjimų stočių tinklo bazėje veikianti automatinė agrometeorologinių matavimų įranga:

3.1.26. Biržų MS – Kilučių g. 101, Biržai;

3.1.27. Dūkšto MS – Naujoji g. 19, Dūkštas, Ignalinos r. sav.;

3.1.28. Dotnuvos MS – Stoties g. 2C, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav.;

3.1.29. Lazdijų MS – Gegužės g. 20, Lazdijai;

3.1.30. Raseinių MS – Kęstučio g. 2, Raseiniai;

3.1.31. Laukuvos MS – Šilalės g. 55, Dvarviečių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.;

3.1.32. Šilutės HMS – Lakštingalų g. 39, Šilutė;

3.1.33. Telšių MS – S. Daukanto g. 58, Telšiai;

3.1.34. Ukmergės MS – Gedimino g. 94, Ukmergė;

3.1.35. Utenos MS – Palijoniškio g. 6, Utena;

3.1.36. Varėnos MS – A. Ryliškio g. 5, Senoji Varėna, Varėnos r. sav.;

3.1.37. Kybartų MS – Brigados g. 23, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.;

3.1.38. Vilniaus MS – J. Tiškevičiaus g. 12A, Vilnius;

3.1.39. Marijampolės automatinėje meteorologijos stotyje – Marių g. 7A, Marijampolė;

3.1.40. Mažeikių AMS – Reivyčių k., Mažeikių r. sav.;

3.1.41. Rokiškio AMS – Kauno g. 50A, Rokiškis;

3.1.42. Švenčionių AMS – Kelininkų g. 3, Švenčionys;

3.1.43. Tauragės AMS – Jūros g. 26, Tauragė;

3.2. Automatinės meteorologijos stotys, kuriose neatliekami vėjo rodiklių stebėjimai:

3.2.1. Alytaus AMS – Miškininkų g. 15B, Alytus, Alytaus m. sav.;

3.2.2. Marijampolės AMS – Marių g. 7A, Marijampolė;

3.2.3. N. Akmenės AMS – Pušų g. 2, Akmenės II k., Akmenės r. sav.;

3.2.4. Radviliškio AMS – Šiaulėnų g. 46, Šeduva, Radviliškio r. Sav.;

3.2.5. Vėžaičių AMS – Mokyklos g. 10, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.;

3.3. Vandens matavimo stotys, atliekančios meteorologinius stebėjimus:

3.3.1. Anykščių VMS – Žvejų g. 11, Anykščiai;

3.3.2. Aunuvėnų VMS – Luokės g. 5, Aunuvėnai, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.;

3.3.3. Babtų VMS – Pakrantės g. 2, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r. sav.;

3.3.4. Birštono VMS – Birutės g. 31, Birštonas;

3.3.5. Buivydžių VMS – Dvaro g. 11, Buivydžių I km., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.;

3.3.6. Darsūniškio VMS – Vytauto Didžiojo g. 30A, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.;

3.3.7. Druskininkų VMS – V. Kudirkos g. 20, Druskininkai;

3.3.8. Eidukų VMS – Eidukų k. 8A, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.;

3.3.9. Guntauninkų VMS – Svylos g. 23, Guntauninkai, Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.;

3.3.10. Jonavos VMS – Vilniaus g. 11A, Jonava;

3.3.11. Kartenos VMS – Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.;

3.3.12. Kyburių VMS – Kyburiai, Pasvalio r. sav.;

3.3.13. Kretingos VMS – Klaipėdos g. 157, Kretinga;

3.3.14. Kudirkos Naumiesčio VMS – Bažnyčios g. 28B, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.;

3.3.15. Lankupių VMS – Lankupių k., Šilutės r. sav.;

3.3.16. Likėnų VMS – Likėnų g. 7, Pabiržės sen., Biržų r. sav.;

3.3.17. Liubavo VMS – Šešupės g. 2, Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.;

3.3.18. Liukonių VMS – Malūno g. 17, Liukonys, Gelvonų sen., Širvintų r. sav.;

3.3.19. Leckavos VMS – Slėnio g. 19, Leckavos mstl., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.;

3.3.20. Nemajūnų VMS – Bažnyčios g. 23A, Nemajūnai, Birštono sav.;

3.3.21. Paakmenio VMS – Pakoplyčio k. 16A, Šilalės r. sav.;

3.3.22. Pabradės VMS – Vilniaus g. 2, Pabradė, Švenčionių r. sav.;

3.3.23. Pasvalio (Ustukių) VMS – Bokšto g. 42, Pasvalys;

3.3.24. Pluskių VMS – Tilžės g. 2A, Užmedžių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav.;

3.3.25. Puvočių VMS – Merkio g. 3B, Puvočių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.;

3.3.26. Semeliškių VMS – Aleksandravos k. 4A, Semeliškių sen., Elektrėnų sav.;

3.3.27. Skirgailių VMS – Paplentės g. 10, Dacijonų k., Tauragės r. sav.;

3.3.28. Skuodo VMS – Statybininkų g. 22, Skuodas;

3.3.29. Smalininkų VMS – Kranto g. 8, Smalininkų k., Jurbarko r. sav.;

3.3.30. Šiaulėnų VMS – Sodų g. 37, Šiaulėnai, Radviliškio r. sav.;

3.3.31. Tabokinės VMS – Tabokinės k. 12A, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.;

3.3.32. Tauragnų VMS – Tauragnai, Utenos r. sav.;

3.3.33. Trakų VMS – Naujosios sodybos g. 17, Trakai;

3.3.34. Verbyliškių VMS – Alytaus g. 4A, Verbyliškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav.;

3.3.35. Žindaičių VMS – Žindaičių k., Jurbarko r. sav.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

AVIACINĖS METEOROLOGIJOS STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. Aviacinės meteorologijos centras – Oro uostas, Rodūnios kelias 2, Vilnius.

2. Kauno aviacinės meteorologijos stotis – Oro uostas, Karmėlava, Kauno raj.

3. Palangos aviacinės meteorologijos stotis – Oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

METEOROLOGINIŲ RADARŲ SĄRAŠAS

 

1. Laukuvos meteorologinis radaras Šilalės g. 55, Dvarviečių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

HIDROMETEOROLOGIJOS IR HIDROLOGIJOS STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. Panevėžio HMS – Nevėžio g. 14, Dembava, Velžio sen., Panevėžio r. sav.

2. Šilutės HMS – Lakštingalų g. 39, Šilutė.

3. Kauno HS – Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-25

 

VANDENS MATAVIMO STOČIŲ SĄRAŠAS

 

1. Anykščių VMS – Žvejų g. 11, Anykščiai.

2. Aunuvėnų VMS – Luokės g. 5, Aunuvėnai, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

3. Babtų VMS – Pakrantės g. 2, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r. sav.

4. Bernatonių (Lėvuo) VMS – Draugystės g. 44, Bernatonių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

5. Bernatonių (Sanžilės kan.) VMS – Draugystės g. 53, Bernatonių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

6. Birštono VMS – Birutės g. 31, Birštonas.

7. Buivydžių VMS – Dvaro g. 11, Buivydžių I km., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.

8. Čivonių VMS – Kanaukų k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav.

9. Darsūniškio VMS – Vytauto Didžiojo g. 30A, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

10. Drabužninkų VMS – Drabužninkų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

11. Druskininkų VMS – V. Kudirkos g. 20, Druskininkai.

12. Dubininko VMS – Skroblaus g. 43, Dubininko k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

13. Eidukų VMS – Eidukų k. 8A, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

14. Girutiškių VMS – Gailiutiškės vs., Turmanto sen., Zarasų r. sav.

15. Guntauninkų VMS – Svylos g. 23, Guntauninkai, Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.

16. Jašiūnų VMS – Lydos g. 34A, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

17. Jonavos VMS – Vilniaus g. 11A, Jonava.

18. JosvainiųVMS – Kranto g. 7A, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

19. K. Naumiesčio VMS – Bažnyčios g. 28B, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

20. Kačergiškių VMS – Kačergiškės k. 8, Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav.

21. Kamorūnų VMS – Vilkės g. 6, Kamorūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.

22. Kartenos VMS – Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

23. Kauno (Neris) VMS – Kleboniškio k., Kauno r.

24. Kauno VMS – Prieplaukos krantinė 1, Kauno m.

25. Kyburių VMS – Kyburiai, Pasvalio r. sav.

26. Klaipėdos VMS – Topolių 12A, Klaipėda.

27. Kretingos VMS – Klaipėdos g. 157, Kretinga.

28. Kūlynų VMS – Paleičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

29. Kupiškio VMS – P. Matulionio g. 59A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

30. Kvetkų VMS – Pakluonės g. 30, Kvetkų k., Papilio sen., Biržų r.

31. Lampėdžių VMS – Romuvos g. 51B, Kaunas.

32. Lankupių (Klaipėdos kan.) VMS – Lankupių k., Šilutės r. sav.

33. Lankupių (Minija) VMS – Lankupių k., Šilutės r. sav.

34. Lazdėnų VMS – Lazdėnų k., Pagėgių sav.

35. Lazinkų VMS – Liepų g. 17, Lazinkų k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav.

36. Leckavos VMS – Slėnio g. 19, Leckavos mstl., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.

37. Likėnų (Smardonė) VMS – Likėnų g. 7, Pabiržės sen., Biržų r. sav.

38. Likėnų (Verdenė) VMS – Likėnų k. 7, Pabiržės sen., Biržų r. sav.

39. Liubavo VMS – Šešupės g. 2, Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.

40. Liukonių VMS – Malūno g. 17, Liukonys, Gelvonų sen., Širvintų r. sav.

41. Lyduvėnų VMS – Tilto g. 6A, Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

42. Miestalių VMS – Miestalių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.

43. Mikužių VMS – Mikužių g. 14, Mikužių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

44. Nemajūnų VMS – Bažnyčios g. 23A, Nemajūnai, Birštono sav.

45. Noreikiškių VMS – Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

46. Paakmenio VMS – Pakoplyčio k. 16A, Šilalės r. sav.

47. Pabradės VMS – Vilniaus g. 2, Pabradė, Švenčionių r. sav.

48. Padubysio VMS – Liepų g. 1A, Padubysio k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

49. Paelnės VMS – Paelnės k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav.

50. Pajūrio VMS – Dariaus ir Girėno g. 56A, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šilalės r. sav.

51. Panemunės VMS – Panemunės m., Pagėgių sav.

52. Panevėžio VMS – Šiaulių g., Nausodės k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

53. Papilės VMS – S. Daukanto g. 22, Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav.

54. Pažeimenės VMS – Baliulių k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

55. Plaškių VMS – Plaškių k., Pagėgių sav.

56. Pluskių VMS – Tilžės g. 2A, Užmedžių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav.

57. Požerės VMS – Ežero g. 20, Požerės k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.

58. Priekulės VMS – Pylimo g. 2A, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

59. Puvočių VMS – Merkio g. 3B, Puvočių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

60. Rimšonių VMS – Mūšos g. 27, Rimšonių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.

61. Rusnės (Atmata) VMS – Rusnės mstl., Šilutės r. sav.

62. Rusnės (Skirvytė) VMS – Rusnės mstl., Šilutės r. sav.

63. Rušiškių VMS – Rušiškių k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

64. Semeliškių VMS – Aleksandravos k. 4A, Semeliškių sen., Elektrėnų sav.

65. Skirgailų VMS – Paplentės g. 10, Dacijonų k., Tauragės r. sav.

66. Skuodo VMS – Statybininkų g. 22, Skuodas.

67. Smalininkų VMS – Kranto g. 8, Smalininkų k., Jurbarko r. sav.

68. Šarkių VMS – Šarkių k. 5, Satkūnų sen., Joniškio r. sav.

69. Šiaulėnų VMS – Sodų g. 37, Šiaulėnai, Radviliškio r. sav.

70. Šilininkų VMS – Šilininkų k. 13, Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

71. Šilutės VMS – Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

72. Šventosios VMS – Liepojos pl. 11A, Palangos m., Palangos m. sav.

73. Tabokinės VMS – Tabokinės k. 12A, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.

74. Tauragės VMS – Tilžės pl. 2C, Tauragė.

75. Tauragnų VMS – Tauragnai, Utenos r. sav.

76. Trakų VMS – Naujosios sodybos g. 17, Trakai.

77. Traupio VMS – Nevėžio g. 48A, Traupio mstl., Traupio sen., Anykščių r. sav.

78. Trečionių VMS – Trečionių k. 3, Krinčino sen., Pasvalio r. sav.

79. Ukmergės VMS – Paupio g. 61B, Ukmergė.

80. Ustukių VMS – Bokšto g. 42, Pasvalys.

81. Vaineikių VMS – Vaineikių k. 2, Satkūnų sen., Joniškio r. sav.

82. Vaišniūnų VMS – Vaišniūnų k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav.

83. Valkininkų VMS – Šilo g. 2, Pošalčių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav.

84. Varėnos VMS – Paupio g. 3A, Senosios Varėnos k., Varėnos r.

85. Varnių VMS – Telšių r. Varnių regioninis parkas.

86. Verbyliškių VMS – Alytaus g. 4A, Verbyliškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav.

87. Vilniaus (Neris) VMS – Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

88. Vilniaus (Vilnia) VMS – Vilniaus m., Vilniaus m. sav.;

89. Zervynų VMS – Ūlos g. 36, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

90. Žadeikių VMS – Pyvesos g. 1, Žadeikių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.

91. ŽagarėsVMS – Tilto g. 12A, Žagarės m., Žagarės sen., Joniškio r. sav.

92. Žilpamūšio VMS – Sokų k. 1, Saločių sen., Pasvalio r. sav.

93. Žindaičių VMS – Žindaičių k., Jurbarko r. sav.

 

_________________