VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ VETERINARIJOS FELČERIAMS PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 17 d. Nr. B1-433

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 11 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus Reikalavimus veterinarijos felčeriams.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. B1-433

 

REIKALAVIMAI VETERINARIJOS FELČERIAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimai veterinarijos felčeriams (toliau – Reikalavimai) nustato bendruosius reikalavimus veterinarijos felčeriams, veterinarijos felčerių teises ir pareigas bei vykdomos veiklos kontrolės tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

Privatus veterinarijos gydytojas – pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus privačia veterinarijos praktika užsiimantis veterinarijos gydytojas.

Veterinarijos felčeris – fizinis asmuo, įgijęs atitinkamą veterinarijos felčerio kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją.

Veterinarijos paslauga – už mokestį arba neatlygintinai gyvūnų laikytojui veterinarijos paslaugų teikėjo teikiama paslauga: konsultacija gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimais, gyvūnų ligų diagnozavimas, gydymas ir profilaktika, gyvūnų laikinas laikymas ir priežiūra gydymo tikslais veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, gyvūnų ženklinimas, gyvūnų gaišimo priežasčių nustatymas ar kt.

Veterinarijos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, siūlantys ar teikiantys veterinarijos paslaugas.

Veterinarijos vaistinė – juridinis asmuo, turintis teisę įsigyti, laikyti, parduoti (išduoti), gaminti veterinarinius vaistus ir kontroliuoti jų kokybę.

Veterinarinė farmacija – subjekto veikla, apimanti veterinarinių vaistų gamybą, platinimą, kokybės kontrolę ir tvarkymą.

Veterinarinės farmacijos įmonė – juridinis asmuo, kuris verčiasi veterinarine farmacija.

Veterinarinė procedūra – veterinarijos gydytojo arba kvalifikuoto asmens atliekamas gyvūnų kastravimas, ragų arba jų užuomazgų šalinimas, uodegų trumpinimas, iltinių dantų, nagų, snapų, plunksnų trumpinimas, nagų ir kanopų tvarkymas, pentinų užuomazgų prideginimas ir pan. veikla, kuria užtikrinami gyvūnų gerovės reikalavimai ir kuri yra reglamentuota veterinarijos teisės aktais.

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Veterinarijos felčeriai turi laikytis šių Reikalavimų, Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 (Žin., 2012, Nr. 65-3326), Veterinarijos vaistinių reikalavimų ir Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonių reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. B1-426 (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2008, Nr. 100-3884), Veterinarinių vaistų prekybos ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. B1-201 (Žin., 2004, Nr. 43-1434; 2008, Nr. 83-3333), kitų veterinarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, įmonės (įstaigos), kurioje dirba, įstatų (nuostatų), vidaus tvarkos taisyklių ir veterinarijos felčerio pareigybės aprašymo nuostatų ir vykdyti veterinarijos paslaugų teikėjo ar kito juridinio asmens, įdarbinusio veterinarijos felčerį, pavedimus.

4. Veterinarijos felčeris turi būti įgijęs ne žemesnį negu aukštąjį neuniversitetinį Biomedicinos mokslų studijų srities Ikiklinikinės veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimą ir veterinarijos felčerio arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jam prilygintą profesinę kvalifikaciją.

 

II. Bendrieji reikalavimai VETERINARIJOS FELČERIams

 

5. Veterinarijos felčeriai privačiam veterinarijos gydytojui nurodžius gali savarankiškai atlikti veterinarines procedūras, o procedūras, susijusias su gyvūnų ligų diagnozavimu, gydymu ir profilaktika (toliau – procedūros), gali atlikti tik prižiūrimi privataus veterinarijos gydytojo, kuris yra įdarbinęs veterinarijos felčerį arba kuriam veterinarijos paslaugų teikėjo ar kito juridinio asmens, įdarbinusio veterinarijos felčerį, yra pavesta prižiūrėti veterinarijos felčerio darbą.

6. Privačiam veterinarijos gydytojui nurodžius ir jam prižiūrint, veterinarijos felčeris gali atlikti šias procedūras:

6.1. prižiūrėti ir užtikrinti tinkamus biologinio saugumo standartus, darbo saugos reikalavimus sau ir aplinkiniams;

6.2. prižiūrėti veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, tinkamai paruošti veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, įrankius ir medžiagas;

6.3. taikyti apsaugos priemones, padedančias užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms plisti;

6.4. organizuoti veterinarijos paslaugų atlikimo darbus, paskirti gyvūno laikytojo priėmimo laiką, priimti gyvūnus į veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas ir užtikrinti, kad gyvūnu bus tinkamai pasirūpinta;

6.5. atlikti finansines operacijas po gyvūno laikytojui suteiktos konsultacijos gyvūnų gerovės ir sveikatos ar gyvūnų ligų gydymo klausimais;

6.6. suteikti gyvūnui pirmąją pagalbą, įvertinti jo klinikinę būklę, mokėti palaikyti pagrindines gyvybines gyvūno funkcijas ir atlikti pirminę diferencinę diagnostiką;

6.7. suteikti gyvūnui priežiūrą, atpažinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus ir jų eigą, klinikinių požymių sunkumą;

6.8. stebėti gyvūno gijimą, suteikti gyvūnui būtiną pooperacinę priežiūrą;

6.9. gebėti savo praktinėje veikloje argumentuotai konsultuoti kolegas, gyvūnų laikytojus ir visuomenę veterinarijos srities klausimais;

6.10. paimti mėginius laboratoriniams tyrimams, veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose atlikti kraujo, šlapimo ir kitus tyrimus ir privataus veterinarijos gydytojo pavedimu įvertinti tyrimų rezultatus;

6.11. asistuoti privačiam veterinarijos gydytojui chirurginių ir kitų procedūrų metu, jo pavedimu atlikti nesudėtingas operacijas, kai kurias klinikines diagnostines ir gydomąsias procedūras.

7. Reikalavimų 5 punkte nenurodytas ir su gyvūnų gydymu, ligų diagnozavimu ar profilaktika nesusijusias procedūras (pvz.: gyvūnų šėrimas, šukavimas ir kt.), kurių atlikimas nėra reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktais, veterinarijos felčeris gali atlikti neprižiūrint privačiam veterinarijos gydytojui.

 

III. VETERINARIJOS FELČERIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Veterinarijos felčeris turi teisę:

8.1. dirbti prižiūrimas privataus veterinarijos gydytojo, kuris yra įdarbinęs veterinarijos felčerį arba kuriam veterinarijos paslaugų teikėjo ar kito juridinio asmens, įdarbinusio veterinarijos felčerį yra pavesta prižiūrėti veterinarijos felčerį, šių Reikalavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. dirbti veterinarinės farmacijos įmonėse kontroliuojami privataus veterinarijos gydytojo arba vaistininko, turinčio veterinarinės farmacijos licenciją šių Reikalavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3. atsisakyti atlikti procedūras, kurių atlikimui jam trūksta kompetencijos ar techninių galimybių, ir tokiu atveju, jei veterinarijos felčerį sieja darbo teisiniai santykiai su veterinarijos paslaugų teikėju, veterinarijos felčeris turi nedelsdamas informuoti veterinarijos gydytoją, kuris prižiūri veterinarijos felčerio darbą, kitais atvejais rekomenduoti gyvūnų laikytojui kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją, galintį suteikti reikiamą veterinarijos paslaugą;

8.4. atsisakyti atlikti procedūras, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų gyvūno ar veterinarijos felčerio sveikatai ar gyvybei;

8.5. gauti darbui būtiną informaciją;

8.6. dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;

8.7. teikti pasiūlymus darbdaviui, kaip gerinti darbo sąlygas veterinarijos paslaugų kokybei užtikrinti;

8.8. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas veterinarijos mokslo žinias ir gebėjimus.

9. Veterinarijos felčeris privalo:

9.1. laikytis asmens higienos ir biologinio saugumo standartų, kad gyvūnai ir žmonės būtų apsaugoti nuo galimo užsikrėtimo zoonozėmis;

9.2. vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;

9.3. dirbdamas vadovautis prižiūrinčio privataus veterinarijos gydytojo ar veterinarijos gydytojo arba vaistininko, turinčio veterinarinės farmacijos licenciją, nurodymais, laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

9.4. pagal kompetenciją teikti gyvūnams pirmąją (būtinąją) veterinarinę pagalbą;

9.5. laikytis veterinarijos profesinės etikos principų, gerbti gyvūnų laikytojų teises ir jų nepažeisti;

9.6. bendradarbiauti su privačiais veterinarijos gydytojais, valstybinę veterinarinę kontrolę vykdančiais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pareigūnais ir kitais specialistais.

 


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. VMVT teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinė VMVT) tvarko Veterinarijos felčerių sąrašą ir kontroliuoja veterinarijos felčerius, siekdamos nustatyti, kaip jie laikosi šių Reikalavimų 3 punkte nurodytų teisės aktų.

11. Veterinarijos paslaugų teikėjas, veterinarinės farmacijos įmonė ar kitas juridinis asmuo, įdarbinęs ar atleidęs įmonėje (įstaigoje) veterinarijos felčerį, turi apie tai pranešti teritorinei VMVT, kurios veiklos teritorijoje vykdo veiklą.

12. Veterinarijos paslaugų teikėjas, veterinarinės farmacijos įmonė ar kitas juridinis asmuo per 30 dienų nuo veterinarijos felčerio įdarbinimo turi pateikti nustatytos formos prašymą įrašyti veterinarijos felčerį į Veterinarijos felčerių sąrašą (toliau – Prašymas) ir prie jo pridedamo dokumento, kuriuo patvirtinamas veterinarijos felčerio kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija, kopija.

13. Jeigu Prašymas užpildytas be trūkumų, teritorinė VMVT per 30 dienų nuo Prašymo gavimo dienos įrašo veterinarijos felčerį į Veterinarijos felčerių sąrašą.

14. Veterinarijos felčeriai, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Veterinarijos paslaugų teikėjai, veterinarijos farmacijos įmonės ir kiti juridiniai asmenys už Reikalavimų 12 punkto nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Teritorinių VMVT sprendimai, VMVT pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________