LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

Dėl LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJos skyrimo

 

2013 m. birželio 21 d. Nr. 1K-1506

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2011, Nr. 46-2158) 10 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko teikimą,

s k i r i u nuo 2013 m. liepos 10 d. Ingridą ŠIMONYTĘ Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja šešeriems metams.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________