Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. 1386 „DĖL PAVOJINGŲ LIETUVOS ŪKIO OBJEKTŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO Į VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRĄ“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 20 d. Nr. 551

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ (Žin., 2000, Nr. 98-3117; 2006, Nr. 97-3783; 2010, Nr. 44-2116) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRO

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 25 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatus (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                   Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1386

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 551

redakcija)

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją ir Registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro objektus ir jų duomenis, Registro duomenų, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, jo finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, tvarkyti ir naudoti Registro duomenis, Registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

3. Registre asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir naudoti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis apie Registro objektus.

4. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas yra ir asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6. Registras yra valstybės registras.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739) (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) (toliau – Civilinės saugos įstatymas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas).

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, teises ir pareigas.

11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas taip pat teikia metodinę ir informacinę pagalbą Registro duomenų gavėjams (toliau – gavėjas), Nuostatų 16 punkte nurodytiems Registrui duomenis teikiantiems asmenims (toliau – teikėjas), turi kitų Nuostatuose nustatytų teisių ir pareigų.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

12. Registro objektai yra:

12.1. valstybinės reikšmės objektai;

12.2. pavojingieji objektai.

13. Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus skirstomi į bendruosius ir specialiuosius:

13.1. bendrieji Registro duomenys:

13.1.1. Registro objekto kategorija (valstybinės reikšmės objektas, pavojingasis objektas);

13.1.2. Registro objekto identifikavimo kodas;

13.1.3. Registro objekto pavadinimas;

13.1.4. Registro objekto adresas;

13.1.5. teikėjo (juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinio asmens filialo, atstovybės):

13.1.5.1. kodas Juridinių asmenų registre;

13.1.5.2. pavadinimas;

13.1.5.3. buveinė;

13.1.5.4. vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, darbo telefonų, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas;

13.1.6. teikėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, telefonų, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas;

13.1.7. Registro objekto vietą skaitmeniniame žemėlapyje apibūdinantys duomenys (Registro objekto centro koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje);

13.1.8. Registro objekto teritorijos planas arba schema su pažymėtais ir įvardytais statiniais ir stacionariais įrenginiais;

13.1.9. Registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

13.1.10. Registro objekte vykdomos veiklos duomenys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus aktualią redakciją:

13.1.10.1. kodas;

13.1.10.2. pavadinimas;

13.1.11. Registro objekte dirbančių asmenų skaičius;

13.2. valstybinės reikšmės objektų specialieji duomenys (kai valstybinės reikšmės objektas yra hidrotechnikos statinys):

13.2.1. galimo užtvindymo zonoje esančios gyvenamosios vietovės;

13.2.2. galimo užtvindymo zonoje gyvenančių žmonių skaičius;

13.3. pavojingųjų objektų specialieji duomenys:

13.3.1. Registro objekte esančių ir (arba) galinčių susidaryti kilus avarijai pavojingųjų medžiagų:

13.3.1.1. Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas numeris (CAS numeris);

13.3.1.2. Jungtinių Tautų Organizacijos medžiagos identifikacinis numeris;

13.3.1.3. komercinis pavadinimas;

13.3.1.4. cheminis pavadinimas;

13.3.1.5. veiklioji medžiaga;

13.3.1.6. koncentracija;

13.3.1.7. klasifikacija (pagal pavojingumo kategorijas su atitinkamomis rizikos frazėmis) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 286/2011 (OL 2011 L 83, p. 1), ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509);

13.3.1.8. kiekiai (maksimalūs esami arba tikėtini);

13.3.2. įrenginių (rezervuarų), kuriuose laikomos pavojingosios medžiagos, pavadinimai, tipai, pagaminimo metai, talpos (m3), darbiniai slėgiai (bar) ir juose laikomos medžiagos;

13.3.3. galimų avarijų Registro objekte duomenys:

13.3.3.1. galimų avarijų pobūdis;

13.3.3.2. galimų avarijų padarinių žmonėms ir aplinkai prognozės duomenys (galimose poveikio zonose prognozuojamas žmonių skaičius, prognozuojamos oro užterštumo zonos gylis (km) ir plotas (km²);

13.3.4. galimų avarijų ir jų padarinių likvidavimo organizavimo duomenys:

13.3.4.1. priemonės, kuriomis pranešama apie galimas avarijas;

13.3.4.2. objektai, kuriems pranešama apie galimas avarijas, ir atstumai iki jų;

13.3.4.3. duomenys apie vandens gaisrui gesinti tiekimą ir kitas neutralizuojamąsias medžiagas;

13.3.4.4. duomenys apie galimų avarijų likvidavimo pajėgas;

13.3.4.5. duomenys apie slėptuves, kolektyvinės apsaugos statinius ir asmeninės apsaugos priemones;

13.3.4.6. duomenys apie evakuacijos organizavimą ir sanitarinį švarinimą.

14. Registre naudojamas nacionalinis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

15. Registre naudojami šie specialieji klasifikatoriai:

15.1. galimų avarijų pasekmių klasifikatorius;

15.2. galimų avarijų pobūdžio klasifikatorius;

15.3. bendras skirstymo klasifikatorius;

15.4. cheminės medžiagos būsenos klasifikatorius;

15.5. cheminės medžiagos naudojimo klasifikatorius;

15.6. ryšių ir perspėjimo sistemų klasifikatorius;

15.7. cheminės medžiagos saugojimo pobūdžio klasifikatorius;

15.8. cheminės medžiagos saugojimo slėgio tipų klasifikatorius;

15.9. cheminės medžiagos saugojimo temperatūros tipų klasifikatorius;

15.10. administracinių vienetų tipų klasifikatorius;

15.11. gatvių ir gyvenamųjų vietovių statusų klasifikatorius;

15.12. gyvenamųjų vietovių tipų klasifikatorius.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Registrui Nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.1, 13.1.5.4, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.10.1, 13.1.11, 13.2 ir 13.3 punktuose nurodytus duomenis teikia fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių asmenų filialai, atstovybės, kurie nuosavybės, patikėjimo teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo, naudoja valstybinės reikšmės ir (ar) pavojinguosius objektus ir (ar) jais disponuoja.

17. Registro objektai registruojami šia tvarka:

17.1. Teikėjai per 10 darbo dienų po Registro objekto veiklos pradžios arba po pranešimo apie objekto atitiktį Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 717 (Žin., 2010, Nr. 69-3442), 4 punkte nurodytiems požymiams gavimo pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui užpildytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintos formos Registro objektų anketas (toliau – registravimo dokumentai).

17.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 10 darbo dienų nuo registravimo dokumentų gavimo įvertina, ar registravimo dokumentai ir juose nurodyti duomenys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

17.3. Nustatęs, kad registravimo dokumentai ar juose nurodyti duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sustabdo registravimo procedūrą ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui, nurodo šio sprendimo priėmimo priežastį ir pareikalauja neatitiktis ištaisyti per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

17.4. Nustatęs, kad registravimo dokumentai ir juose nurodyti duomenys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 3 darbo dienas priima sprendimą įregistruoti Registro objektą, įrašo registravimo dokumentuose nurodytus duomenis į Registro duomenų bazę ir suteikia Registro objekto identifikavimo kodą. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir suteikiamas Registro objekto identifikavimo kodas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įregistravęs Registro objektą, apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui.

17.5. Jeigu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiami jau įregistruoto Registro objekto registravimo dokumentai arba teikėjas per Nuostatų 17.3 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 1 darbo dieną nuo šių aplinkybių atsiradimo priima sprendimą atsisakyti įregistruoti Registro objektą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, priėmęs šiame punkte nurodytą sprendimą, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša teikėjui, pridėdamas sprendimo atsisakyti įregistruoti Registro objektą kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Šis sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Registro objektų duomenys keičiami šia tvarka:

18.1. Teikėjai per 10 darbo dienų nuo Registro duomenų pasikeitimo pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui iš naujo užpildytus registravimo dokumentus (toliau – patikslinti registravimo dokumentai).

18.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 10 darbo dienų nuo patikslintų registravimo dokumentų gavimo įvertina, ar patikslinti registravimo dokumentai ir juose nurodyti duomenys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

18.3. Nustatęs, kad patikslinti registravimo dokumentai ar juose nurodyti duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sustabdo duomenų keitimo procedūrą ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui, nurodo šio sprendimo priėmimo priežastį ir pareikalauja neatitiktis ištaisyti per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

18.4. Nustatęs, kad patikslinti registravimo dokumentai ir juose nurodyti duomenys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 3 darbo dienas įrašo patikslintuose registravimo dokumentuose nurodytus duomenis į Registro duomenų bazę ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui.

18.5. Jeigu teikėjas per Nuostatų 18.3 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 1 darbo dieną priima sprendimą atsisakyti pakeisti Registro objekto duomenis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, priėmęs sprendimą atsisakyti pakeisti Registro objekto duomenis, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša teikėjui, pridėdamas sprendimo atsisakyti pakeisti Registro objekto duomenis kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Šis sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Pakeisti Registro objekto duomenys automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų nuo Registro objekto duomenų pakeitimo momento.

20. Registro objektai išregistruojami šia tvarka:

20.1. Nutraukus Registro objekto veiklą arba ją pakeitus taip, kad Registro objektas nebeatitinka „pavojingojo objekto“ sąvokoje, kuri apibrėžta Civilinės saugos įstatyme, nurodytų požymių ar Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų požymių, teikėjas per 5 darbo dienas nuo Registro objekto veiklos nutraukimo ar pakeitimo kreipiasi raštu į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą su prašymu Registro objektą išregistruoti, prašyme nurodo Registro objekto pavadinimą, adresą, išregistravimo priežastį, Registro objekto veiklos nutraukimo ar pakeitimo datą ir pateikia Registro objekto išregistravimo priežastį, veiklos nutraukimo ar pakeitimo datą patvirtinančius dokumentus ir (arba) jų kopijas.

20.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gavęs Nuostatų 20.1 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus ir (arba) jų kopijas, per 20 darbo dienų įvertina, ar pakanka teikėjo pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų faktinei situacijai Registro objekte nustatyti ir ar šie dokumentai ir (arba) jų kopijos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

20.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, nustatęs, kad teikėjo pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų nepakanka faktinei situacijai Registro objekte nustatyti arba pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, sustabdo Registro objekto išregistravimo procedūrą ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui, nurodo šio sprendimo priėmimo priežastį ir pareikalauja pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir (arba) neatitiktis ištaisyti per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

20.4. Nustatęs, kad teikėjo pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų pakanka faktinei situacijai Registro objekte nustatyti ir šie dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 1 darbo dieną į Registro duomenų bazę įrašo duomenis apie Registro objekto išregistravimą ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša teikėjui.

20.5. Jeigu teikėjas per Nuostatų 20.3 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 1 darbo dieną priima sprendimą atsisakyti išregistruoti Registro objektą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, priėmęs sprendimą atsisakyti išregistruoti Registro objektą, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša teikėjui, pridėdamas sprendimo atsisakyti išregistruoti Registro objektą kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Šis sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Išregistruoto Registro objekto duomenys iš karto po Registro objekto išregistravimo automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų nuo Registro objekto išregistravimo dienos. Praėjus šiam terminui išregistruoto Registro objekto duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

22. Registrui pateikti registravimo dokumentai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente saugomi 5 metus nuo jų gavimo. Praėjus šiam terminui registravimo dokumentai sunaikinami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.

23. Teikėjai:

23.1. atsako už Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateiktų registravimo dokumentų ir (arba) jų kopijų ir juose nurodytų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą;

23.2. Nuostatų nustatyta tvarka privalo teikti duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

23.3. turi teisę raštu reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti Registro duomenys.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

24. Netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys taisomi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, teikėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

25. Gavėjas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, teikėjas, nustatę, kad jiems pateikti ar perduoti Registro duomenys yra netikslūs, klaidingi ar neišsamūs, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gavęs informaciją, kad Registro duomenys yra netikslūs, klaidingi ar neišsamūs, privalo per 5 darbo dienas įvertinti gautą informaciją ir, jeigu ši informacija pagrįsta, ištaisyti Registro duomenis, o jeigu gauta informacija nepagrįsta, – elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti informaciją pateikusiam subjektui apie atsisakymą ištaisyti Registro duomenis. Ištaisęs netikslius duomenis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu privalo apie tai pranešti šiame punkte nurodytam gavėjui ir teikėjui ir perduoti patikslintus Registro duomenis susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kuriems buvo perduoti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys.

26. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, nustatęs, kad į Registro duomenų bazę įrašyti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kaltės, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas netikslius, klaidingus ar neišsamius Registro duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti teikėjui, visiems gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems pateikti ar perduoti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys.

27. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, nustatęs teikėjo Registro objektui registruoti pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti teikėjui arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir pareikalauti ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

28. Nustačius, kad gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma.

29. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi Registre, turi teisę su jais susipažinti. Asmuo, norintis susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis, pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui rašytinį prašymą susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 3 darbo dienas išnagrinėja šį prašymą ir, įsitikinęs prašymo teisėtumu, priima sprendimą leisti asmeniui susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis. Susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, asmuo turi teisę reikalauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ištaisyti netikslius, klaidingus ar neišsamius Registro duomenis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 5 darbo dienas nuo asmens reikalavimą ištaisyti netikslius, klaidingus ar neišsamius Registro duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo privalo ištaisyti jo nurodytus netikslumus Registre, elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti apie tai reikalavusiam to asmeniui ir patikslintus Registro duomenis neatlygintinai pateikti gavėjams ir perduoti susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.

 

VI. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

30. Sąveiką su susijusiais registrais organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

31. Nuostatų 13.1.4 punkte nurodyti Registro duomenys sudaromi ir į Registro duomenų bazę įrašomi naudojant Nuostatų 15.10–15.12 punktuose nurodytus klasifikatorius, gaunamus iš Lietuvos Respublikos adresų registro.

32. Nuostatų 13.1.5.2 ir 13.1.5.3 punktuose nurodyti Registro duomenys gaunami iš Juridinių asmenų registro.

33. Nuostatų 13.1.7 punkte nurodyti Registro duomenys sudaromi ir į Registro duomenų bazę įrašomi naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis.

34. Nuostatų 13.1.10.2 punkte nurodyti Registro duomenys sudaromi ir į Registro duomenų bazę įrašomi naudojant Nuostatų 14 punkte nurodytą klasifikatorių, kurį teikia Lietuvos statistikos departamentas.

35. Duomenų gavimo iš kitų registrų tvarka nustatoma duomenų teikimo sutartyse.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

36. Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši, perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms ir teikiami gavėjams Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka neatlygintinai.

37. Fizinių asmenų asmens duomenys perduodami, teikiami ir naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

38. Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos gali būti:

38.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

38.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

38.3. pateikiami raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

38.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

39. Registro duomenų, išrašų, pažymų ir kitų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimas susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikimas gavėjams Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti apribotas, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti:

39.1. valstybės saugumui ar gynybai;

39.2. nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų tyrimui;

39.3. viešajai tvarkai;

39.4. valstybės kontrolei ir priežiūrai;

39.5. valstybės ekonominiams, socialiniams, teisėsaugos ar kitiems interesams;

39.6. teikėjo ar kito asmens teisių ir laisvių apsaugai.

40. Atsisakymas Nuostatų 39 punkte nurodytais atvejais teikti ar perduoti Registro duomenis, išrašus, pažymas ir kitus dokumentus ir (arba) jų kopijas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos perduodami pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir susijusio registro tvarkytojo arba valstybės informacinės sistemos valdytojo sudarytą sutartį. Sutartys nesudaromos, kai Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos perduodami registrui, kurio tvarkytojas yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, arba valstybės informacinei sistemai, kurios valdytojas yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

42. Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir gavėjų sudarytas sutartis (kai duomenys teikiami daug kartų) arba gavėjų teikiamus prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą).

43. Registras susijusio registro perduotus duomenis teikia tik kartu su savo duomenimis.

44. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

45. Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, perduoti susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms ar pateikti gavėjams, negali būti naudojami kitam tikslui, kita apimtimi, kitu būdu, negu nustatyta juos perduodant ar pateikiant. Gavėjai gautus Registro duomenis, Registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas tretiesiems asmenims teikia Nuostatų 42 punkte nurodytų sutarčių nustatyta tvarka arba gavę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rašytinį sutikimą, kai Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos gavėjams teikiami pagal Nuostatų 42 punkte nurodytą prašymą. Ši nuostata netaikoma, kai gavėjai naudoja iš Registro gautus duomenis apie save. Šiame punkte nurodytą rašytinį sutikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atsisako duoti tuo atveju, jeigu nustato nors vieną iš Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nurodytų pagrindų.

46. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektus (kaip ir kokie objektai pripažįstami valstybinės reikšmės objektais arba laikomi pavojingaisiais objektais), Registro tvarkymo tikslus, Registro valdytoją ir Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems teikiami ar perduodami Registro duomenys, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, kokie duomenys ir (ar) dokumentai teikiami Registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

47. Už Registro duomenų saugą atsako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

48. Registro duomenų saugą reglamentuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus tvirtinami Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), nustatyta tvarka.

49. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

50. Teisinėmis, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą į Registro duomenų bazę nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų Registrui pateiktus dokumentus.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

51. Registras finansuojamas iš Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat kitų šaltinių Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

52. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

53. Likviduojamo Registro duomenys gali būti perduoti kitam registrui, sunaikinti arba perduoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

_________________