LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS PASKYRIMO

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-395

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos teikimą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskirti Vigilijų SADAUSKĄ akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 

_________________