LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 13 d. Nr. XII-365

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2010, Nr. 71-3554)

 

1 straipsnis. 2.38 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Profesinės sąjungos steigėjai gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________