LIETUVOS RESPUBLIKOS

1970 METŲ EUROPOS KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO BAUDŽIAMŲJŲ NUOSPRENDŽIŲ PRIPAŽINIMO RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. spalio 16 d. Nr. VIII-458

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1997 m. rugsėjo 9 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1970 metų Europos konvenciją dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo“, ratifikuoja su pareiškimu ir išlygomis 1970 metų Europos konvenciją dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo, pasirašytą 1995 m. liepos 10 d. Strasbūre.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad:

Vadovaudamasi Konvencijos 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuva pasilieka teisę reikalauti, jog prie prašymų bei juos lydinčiųjų dokumentų, pateikiamų Lietuvos Respublikai, būtų pridedami atitinkami vertimai į anglų, vokiečių, rusų arba lietuvių kalbas, jei minėti dokumentai nėra surašyti viena iš šių kalbų.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlygos

Remdamasi Konvencijos 61 straipsnio 1 dalimi, Lietuva pareiškia, kad pasilieka teisę:

1) atsisakyti vykdyti sprendimą, jei ji mano, kad sprendimas pažeidžia finansinę drausmę;

2) atsisakyti taikyti sankciją už veiką, dėl kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sprendimą galėtų priimti tik administracinis organas;

3) atsisakyti vykdyti sprendimą, kurį pagal Europos baudžiamąją teisę priėmė vykdymo prašančiosios valstybės atitinkami organai tada, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus baudžiamasis procesas dėl teisės pažeidimo, dėl kurio priimtas toks sprendimas, būtų nutrauktas terminui pasibaigus;

4) atsisakyti vykdyti sankcijas, paskirtas in absentia ir „ordonances penales“;

5) atsisakyti taikyti 8 straipsnio sąlygas, kai šiai valstybei priklauso pradinė kompetencija (pirmumo teisė), ir šiais atvejais pripažinti senaties terminą pertraukiančių arba sustabdančių veikų ekvivalentiškumą tik tada, kai jos yra įvykdytos sprendimo vykdymo prašančiojoje valstybėje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________