LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO Nr. V-119/1V-317 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVYBIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 12 d. Nr. V-157/1V-506

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. V-119/1V-317 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 148-5370; 2005, Nr. 45-1464; 2006, Nr. 14-502, Nr. 118-4505; 2007, Nr. 11-473, Nr. 95-3852; 2010, Nr. 10-488; 2011, Nr. 142-6696) ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVYBIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindami Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (Žin., 2001, Nr. 48-1683; 2006, Nr. 80-3171) ,11 punktą,

t v i r t i n a m e Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                  LINAS LINKEVIČIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                         DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-119/1V-317

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-157/1V-506 

redakcija)

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVYBIŲ ir Europos sąjungos įstaigų TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, akredituotų ir reziduojančių Lietuvos Respublikoje, (toliau – atstovybės) ir Europos Sąjungos įstaigų, akredituotų ir reziduojančių Lietuvos Respublikoje, diplomatinių atstovybių diplomatinio personalo, administracinio ir techninio personalo narių ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), konsulinių įstaigų etatinių konsulinių pareigūnų, konsulinių darbuotojų ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinių organizacijų atstovybių narių ir jų šeimos narių (toliau – atstovybių nariai) ir Europos Sąjungos įstaigų narių ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) (toliau – Europos Sąjungos įstaigų nariai) transporto priemonių registravimo, registracijos dokumentų ir atitinkamai diplomatinių ir / ar bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Atstovybių, atstovybių narių, Europos Sąjungos įstaigų ir Europos Sąjungos įstaigų narių transporto priemones, raštu tarpininkaujant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentui (toliau – Protokolo departamentas), Lietuvos Respublikoje įregistruoja, išregistruoja, registracijos dokumentus, diplomatinius ir bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus išduoda ir registravimo duomenis tvarko valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“), vadovaudamasi tvarkos aprašu ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (Žin., 2001, Nr. 48-1683; 2006, Nr. 80-3171) (toliau – Taisyklės), tiek, kiek to nereglamentuoja tvarkos aprašas.

 

II. ATSTOVYBIŲ, ATSTOVYBIŲ NARIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ NARIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DIPLOMATINIAI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLAI

 

3. Diplomatiniai valstybinio numerio ženklai išduodami transporto priemonėms, kurias teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios atstovybės ir Europos Sąjungos įstaigos, atstovybių nariai ir Europos Sąjungos įstaigų nariai, turintys Protokolo departamento išduotus galiojančius „A“ ir „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus.

4. Vienai atstovybės ir Europos Sąjungos įstaigos, atstovybės nario ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonei išduodamas vienas Lietuvos Respublikos standarte LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių diplomatinių valstybinio numerio ženklų (1 priedas) komplektas.

5. Transporto priemonių diplomatiniuose valstybinio numerio ženkluose įspaustas šešiaženklis skaičius. Šešiaženklį skaičių sudarantys skaitmenys turi tokią reikšmę:

5.1. pirmieji du skaitmenys žymi atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos kodą (2 priedas), kurį suteikia Protokolo departamentas pagal atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos akreditacijos Lietuvos Respublikoje pirmumą;

5.2. trečias skaitmuo žymi transporto priemonės kategoriją: „1“ nurodo, kad tai atstovybės vadovo reprezentacinė transporto priemonė; „2“ nurodo, kad tai atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos transporto priemonė; „3“ nurodo, kad tai diplomatinės atstovybės diplomatinio personalo nario, konsulinės įstaigos etatinio konsulinio pareigūno ir jo šeimos nario (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinės organizacijos atstovybės nario ir jo šeimos nario, Europos Sąjungos įstaigos vadovo ir administracijos padalinio vadovo ir jo šeimos nario, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), asmeninė transporto priemonė; „4“ nurodo, kad tai diplomatinės atstovybės administracinio ir techninio personalo nario ar konsulinės įstaigos konsulinio darbuotojo ir jo šeimos nario (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) asmeninė transporto priemonė;

5.3. ketvirtas, penktas ir šeštas skaitmenys žymi diplomatinių valstybinio numerio ženklų registracijos eilės numerį.

 

III. ATSTOVYBIŲ, ATSTOVYBIŲ NARIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ NARIŲ BENDROJO NAUDOJIMO VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLAI

 

6. Bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklai išduodami transporto priemonėms, kurias teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje esančios atstovybės, atstovybių nariai, Europos Sąjungos įstaigos ir Europos Sąjungos įstaigų nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais diplomatiniais imunitetais ir privilegijomis.

7. Vienai tvarkos aprašo 6 punkte nurodytai transporto priemonei išduodamas vienas Lietuvos Respublikos standarte LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių bendrojo naudojimo valstybinių ženklų komplektas tvarkos aprašo 8–14 punktuose nustatyta tvarka.

 

IV. ATSTOVYBIŲ, atstovybių narių, eUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ IR Europos sąjungos įstaigų NARIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS

 

8. Norėdama įregistruoti atstovybės ar atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonę ir gauti diplomatinius ar bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus, atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga nota kreipiasi į Protokolo departamentą. Prie notos pridedamas prašymas (prašymo dėl transporto priemonės registravimo pavyzdys – tvarkos aprašo 3 priedas) įregistruoti transporto priemonę, kuriame nurodomi transporto priemonės teisėto valdytojo ir / ar savininko ir transporto priemonės duomenys (gamybinė markė, komercinis pavadinimas, identifikavimo numeris). Kai transporto priemonę teisėtais pagrindais valdo atstovybė arba Europos Sąjungos įstaigos, prašymą pasirašo jos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir tvirtina atstovybės antspaudu. Kai transporto priemonę teisėtais pagrindais valdo atstovybės narys ar Europos Sąjungos įstaigos narys, o ne atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga, prašymą pasirašo atitinkamai atstovybės narys ar Europos Sąjungos įstaigos narys, o atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo jį vizuoja ir tvirtina atitinkamai atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos antspaudu.

9. Protokolo departamentas per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo Užsienio reikalų ministerijoje dienos išnagrinėja prašymą dėl atstovybės ar atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonės įregistravimo ir prašymo dalyje „Pildo tik Užsienio reikalų ministerija“ nurodo:

9.1. prašymo gavimo Užsienio reikalų ministerijoje datą, notos datą ir numerį;

9.2. trejų metų transporto priemonės registracijos galiojimo terminą, tuo atveju, jeigu prašoma išduoti diplomatinius valstybino numerio ženklus ir transporto priemonę teisėtai valdo ir / ar naudoja atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga;

9.3. terminą, atitinkantį transporto priemonės teisėto valdytojo ir / ar savininko akreditacijos pažymėjimo galiojimo laikotarpį, tuo atveju, jeigu šią transporto priemonę teisėtais pagrindais valdo atstovybės nariai ar Europos Sąjungos įstaigų nariai, turintys Protokolo departamento išduotus galiojančius „A“ ir „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus;

9.4. atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos kodą, transporto priemonės kategoriją ir, jei prašoma išduoti diplomatinius valstybinio numerio ženklus, diplomatinių valstybinio numerio ženklų registracijos eilės numerį;

9.5. skiltyje „Pastabos“ – atstovybės, atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario teisę registruoti transporto priemonę, išduodant bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus, ir atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos buveinės adresą, tuo atveju, jeigu prašoma išduoti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus. Šiuo atveju galiojimo laikotarpis nenurodomas.

10. Protokolo departamento direktoriaus vizuotas ir šio departamento antspaudu patvirtintas prašymas grąžinamas jį pateikusiai atitinkamai atstovybei ar Europos Sąjungos įstaigai. Savo ruožtu atstovybė, atstovybės narys, Europos Sąjungos įstaiga ar jos narys prašymą kartu su Taisyklėse nurodytais dokumentais pateikia VĮ „Regitra“.

11. VĮ „Regitra“:

11.1. patikrina gautus dokumentus;

11.2. priėmusi sprendimą įregistruoti transporto priemonę, ją įregistruoja ir išduoda transporto priemonės registravimo dokumentą ir atitinkamai diplomatinius valstybinio numerio ženklus ar bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus;

11.3. per penkias darbo dienas nuo transporto priemonės įregistravimo arba atsisakymo ją įregistruoti dienos elektroninio ryšio priemonėmis informuoja apie tai Protokolo departamentą.

12. Įregistravus atstovybės, atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonę, išduodamas transporto priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas.

13. Susidėvėję diplomatiniai ar bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklai ir susidėvėję ar negaliojantys transporto priemonės registravimo dokumentai grąžinami VĮ „Regitra“.

14. Nauji diplomatiniai ar bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklai vietoj prarastų, susidėvėjusių ar pasibaigus jų galiojimo terminui išduodami tvarkos aprašo 8–14 punktuose nustatyta tvarka.

 


V. ATSTOVYBIŲ, ATSTOVYBIŲ NARIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS ĮStAIGŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGŲ NARIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

15. Atstovybės, atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonė išregistruojama Taisyklėse numatytais atvejais ir tuomet, kai atstovybės narys ar Europos Sąjungos įstaigos narys transporto priemonės registracijos galiojimo metu nustoja Lietuvos Respublikoje naudotis privilegijomis ir imunitetais, jam suteiktais pagal tarptautinę teisę. Transporto priemonių registravimo duomenų keitimas atliekamas Taisyklės numatytais atvejais.

16. Norėdama išregistruoti transporto priemonę su diplomatiniu valstybinio numerio ženklu atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga nota kreipiasi į Protokolo departamentą. Prie notos pridedamas prašymas (3 priedas), kuriame nurodomi transporto priemonės teisėto valdytojo ir / ar savininko ir transporto priemonės duomenys (gamybinė markė, komercinis pavadinimas, identifikavimo numeris). Kai transporto priemonę teisėtais pagrindais valdo atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga, prašymą pasirašo jos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir tvirtina atitinkamai atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos antspaudu. Kai transporto priemonę, kurią teisėtais pagrindais valdo atstovybės narys ar Europos Sąjungos įstaigos narys, o ne atstovybė ar Europos Sąjungos įstaiga, prašymą pasirašo atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos narys, o atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo jį vizuoja ir tvirtina atitinkamai atstovybės ar Europos Sąjungos įstaigos antspaudu.

17. Protokolo departamentas per penkias darbo dienas nuo notos ir prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą dėl atstovybės, atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos, Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonės išregistravimo ir tai pažymi prašymo dalyje „Pildo tik Užsienio reikalų ministerija“.

18. Protokolo departamento direktoriaus vizuotas ir šio departamento antspaudu patvirtintas prašymas grąžinamas jį pateikusiai atitinkamai atstovybei ar Europos Sąjungos įstaigai. Atstovybė, atstovybės narys, Europos Sąjungos įstaiga, Europos Sąjungos įstaigos narys prašymą kartu su Taisyklėse nurodytais dokumentais pateikia VĮ „Regitra“.

19. Bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklu registruota transporto priemonė išregistruojama atstovybei, atstovybės nariui, Europos Sąjungos įstaigai ar Europos Sąjungos įstaigos nariui tiesiogiai kreipiantis bendrąja tvarka į VĮ „Regitra“. Protokolo departamento tarpininkavimas nėra reikalingas.

20. VĮ „Regitra“:

20.1. patikrina gautus dokumentus;

20.2. priėmusi sprendimą, išregistruoja atstovybės, atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonę ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Protokolo departamentą apie jos išregistravimą.

21. Išregistruojant atstovybės ar atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonę, diplomatiniai valstybinio numerio ženklai grąžinami VĮ „Regitra“. Atstovybei ar atstovybės nariui, Europos Sąjungos įstaigai ar Europos Sąjungos įstaigos nariui neišregistravus transporto priemonės ir negrąžinus diplomatinių valstybinio numerio ženklų (kai jie neprarasti) VĮ „Regitra“, Protokolo departamento direktorius gali priimti sprendimą netarpininkauti dėl kitų diplomatinių valstybinio numerio ženklų išdavimo šios atstovybės ar atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungos įstaigos nario transporto priemonei.

22. Transporto priemonės registravimo dokumentai grąžinami VĮ „Regitra“, išskyrus tuos atvejus, kai atstovybė ar atstovybės narys raštu paprašo transporto priemonės registracijos liudijimą palikti kaip vienintelį transporto priemonės buvusios registracijos faktą patvirtinantį dokumentą.

23. Išregistruodama transporto priemonę, VĮ „Regitra“ atstovybės ar atstovybės nario, Europos Sąjungos įstaigos ar Europos Sąjungų įstaigos nario pageidavimu išduoda laikinuosius valstybinio numerio ženklus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Už atstovybių, atstovybių narių, Europos Sąjungos įstaigų ar Europos Sąjungos įstaigų narių transporto priemonių registravimą mokama vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1V-80 („Informaciniai pranešimai“, 2004, Nr. 25-273; 2009, Nr. 9-108). Už diplomatinių valstybinio numerio ženklų ar bendro naudojimo valstybinio numerio ženklų išdavimą mokama vadovaujantis valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1V-193 („Informaciniai pranešimai“, 2005, Nr. 50-469; 2009, Nr. 9-109).

25. Tvarkos apraše nenumatytais atstovybių, atstovybių narių, Europos Sąjungos įstaigų ar Europos Sąjungos įstaigų narių transporto priemonių įregistravimo, išregistravimo atvejais sprendimą priima VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, atsižvelgęs į Protokolo departamento nuomonę.

 

_________________

 


Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12  d. įsakymo Nr.  V-157/1V-506 

redakcija)

 

DIPLOMATINIŲ VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ PAVYZDYS

 

15 1 000

 

Atstovybės vadovo reprezentacinė transporto priemonė

 

 

15 2 000

 

Atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos transporto priemonė

 

 

15 3 000

 

Diplomatinės atstovybės diplomatinio personalo nario, konsulinės įstaigos etatinio konsulinio pareigūno ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinės organizacijos atstovybės nario ir jo šeimos narių, Europos Sąjungos įstaigos vadovo ir administracijos padalinio vadovo, jų šeimos narių, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), asmeninė transporto priemonė.

 

 

15 4 000

 

Diplomatinės atstovybės administracinio ir techninio personalo nario, konsulinės įstaigos konsulinio darbuotojo ir jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) asmeninė transporto priemonė.

 

 

DIPLOMATINIŲ VALSTYBINIO Numerio ženklų simbolių reikšmės

 

 

 

_________________

 

 


 

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12  d. įsakymo Nr.  V-157/1V-506 

redakcija)

 

ATSTOVYBĖ

KODAS*

Švedijos Karalystės ambasada

01

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada

02

Prancūzijos Respublikos ambasada

03

Latvijos Respublikos ambasada

04

Danijos Karalystės ambasada

05

Kanados ambasados biuras

06

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada

07

Italijos Respublikos ambasada

08

Norvegijos Karalystės ambasada

09

Suomijos Respublikos ambasada

10

Šventojo Sosto nunciatūra

11

Turkijos Respublikos ambasada

12

Čekijos Respublikos ambasada

13

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada

14

Kinijos Liaudies Respublikos ambasada

15

Lenkijos Respublikos ambasada

16

Estijos Respublikos ambasada

18

Rusijos Federacijos ambasada

19

Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje

20

Rumunijos ambasada

21

Ukrainos ambasada

22

Baltarusijos Respublikos ambasada

23

Kazachstano Respublikos ambasada

24

Gruzijos ambasada

25

Japonijos ambasada

26

Austrijos Respublikos ambasada

27

Belgijos Karalystės ambasada

28

Nyderlandų Karalystės ambasada

29

Vengrijos Respublikos ambasada

30

Ispanijos Karalystės ambasada

31

Nepriklausomo Karinio Hospitalierių Maltos Ordino ambasada

32

Graikijos Respublikos ambasada

33

Airijos ambasada

34

Portugalijos Respublikos ambasada

35

Moldovos Respublikos ambasada

36

Azerbaidžano Respublikos ambasada

37

Bulgarijos Respublikos ambasada

38

Armėnijos Respublikos ambasada

39

 

 

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS ATSTOVYBĖ

 

Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje

80

Pasaulio banko atstovybė

81

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė

82

Pasaulinės sveikatos organizacijos koordinacinė taryba Lietuvoje

83

Jungtinių Tautų vystymo programa

84

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

85

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

86

Jungtinių Tautų biurų įstaigos

87

Europos lyčių lygybės institutas

88

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras

89

 

* Užsienio valstybių atstovybėms kodai suteikiami pagal įsikūrimo Lietuvos Respublikoje pirmumą. Tarptautinių organizacijų atstovybėms ar jų padaliniams kodai suteikiami pagal įsikūrimo Lietuvos Respublikoje eiliškumą, pradedant nuo 80.

 

 

_________________

 

 


 

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12  d. įsakymo Nr.  V-157/1V-506 

redakcija)

 

PRAŠYMAS DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRAVIMO

APPLICATION FOR VEHICLE REGISTRATION

 

PILDYTI didžiosiomis raidėmis !

Please, use capital letters for completing the APPLICATION!

 

1. Valdytojo ir / ar savininko  duomenys / Data of the owner or user

Diplomatinės atstovybės / Konsulinės įstaigos / Tarptautinės organizacijos atstovybės/  Europos Sąjungos įstaigos pavadinimas /

Atstovybės nario vardas, pavardė

Name of the Diplomatic Mission / Consular Post / Representation of the International Organisation, European Union body/

Name, surname of the mission member

 

Adresas /

Address (Private address)

 

 

Diplomatinės atstovybės / Konsulinės įstaigos / Tarptautinės organizacijos atstovybės/ Europos Sąjungos įstaigos mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris/

Tax payer ID number of the Diplomatic Mission / Consular Post / Representation of the International Organisation/ European Union body

 

 

2. Transporto priemonės registracija / Vehicle registration

Įregistravimas / Registration

£[]

Registravimo duomenų keitimas / Reregistration

£[]

Išregistravimas / Removal from the register

£[]

 

3. Transporto priemonės duomenys / Vehicle data

Transporto priemonės gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas)/ Make of the vehicle

 

Transporto priemonės komercinis pavadinimas/ Commercial name  of the vehicle

 

Identifikavimo Nr. / Identification number

 

 

Valdytojo ar  savininko  parašas (jeigu asmeninė)

Signature of user or owner  (if private)                                                           ________________________________

 

Diplomatinės atstovybės / Konsulinės įstaigos /

Tarptautinės organizacijos atstovybės /Europos Sąjungos įstaigos  vadovo parašas

Signature of Head of Diplomatic Mission / Consular post / Representation

of the International Organisation/ European Union body                   ______________________________  A. V.

 

SEAL

 

Svarbu / Important

Transporto priemonę su Lietuvos Respublikoje išduotais diplomatiniais valstybinio numerio ženklais leidžiama vairuoti asmeniui, turinčiam galiojantį Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotą akreditacijos pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą, draudimo polisą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir techninės apžiūros taloną. Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentas prašo informuoti nota apie transporto priemonės savininko ar valdytojo šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, taip pat apie galutinį savininko ar valdytojo išvykimą ar jo funkcijų vykdymo pabaigą.  Only holder of valid Accreditation Card issued by the State and Diplomatic Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Driving Licence, Vehicle Registration Document, Insurance Policy and Certificate of Inspection is authorised to drive vehicle with diplomatic license plates issued in the Republic of Lithuania. State and Diplomatic Protocol Department requests to be informed by Verbal Note of any changes in the data provided by the owner or user as well as of the final departure of the owner or user of the vehicle or of the determination of his / her functions.

 

pildo tik UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

Prašymas Užsienio reikalų ministerijoje gautas __ __ __ __   __ __   __ __

(data)

su ____________________ nota Nr. ___

(data)

 

Motorinė transporto priemonė laikinai įregistruojama iki __ __ __ __   __ __   __ __

 

Diplomatinis valstybinio numerio ženklas       __ __ __ __ __ __

 

 

 

Motorinė transporto priemonė išregistruojama

 

 

£[]

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo

 

departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašas

 

 

 

__________      A. V.

 

_________________