LIETUVOS BANKO VALDYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. birželio 6 d. Nr. 03-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 197 straipsniu (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2012, Nr. 127-6385) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsnio 8 dalimi (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2012, Nr. 76-3921), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 128-6460):

1. Išdėstyti 15.16 punktą taip:

15.16. kai reikalavimus dėl žalos turtui reiškia su draudėju susiję asmenys, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Su draudėju susiję asmenys – juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba yra kontroliuojami draudėjo, arba kartu su draudėju yra kontroliuojami trečiosios šalies, kaip nustatyta Taisyklių 8 punkte, taip pat draudėjo giminaičiai, šeimos nariai arba asmenys, vedantys su juo bendrą ūkį, asmenys, su kuriais draudėjas susijęs turtiniais interesais, su draudėju bendrą veiklą vykdantys asmenys;“.

2. Papildyti 15.19 ir 15.20 punktais:

15.19. kai reikalavimus dėl žalos pateikia statinio statybos rangovai arba subrangovai;

15.20. kurią patiria draudėjo darbuotojai ar jų šeimos nariai, arba asmenys, vedantys su jais bendrą ūkį.“

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                         Vitas Vasiliauskas