Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl lietuvos respublikos 2014–2016 metų preliminarių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinių rodiklių

 

2013 m. gegužės 31 d. Nr. 482

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 120-4882; 2010, Nr. 153-7781; 2012, Nr. 126-6323) 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2008, Nr. 84-3360; 2011, Nr. 71-3426), 6 punktą ir Lietuvos konvergencijos 2013 metų programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 2013, Nr. 43-2118), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2014–2016 metų preliminarius valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius (pridedama).

2. Nustatyti šiuos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) maksimalių asignavimų nustatymo bendruosius principus:

2.1. Asignavimų valdytojai, rengdami 2014–2016 metų strateginių veiklos planų projektus, 2014 metų darbo užmokesčio fondą turi planuoti ne didesnį negu 2013 metais.

2.2. Finansų ministerija, pranešdama valstybės biudžeto asignavimų valdytojams maksimalių valstybės biudžeto asignavimų, galimų skirti 2014–2016 metams, sumas, 2014 metų maksimalius valstybės biudžeto asignavimų (išlaidoms ir turtui įsigyti) limitus skaičiuoja ne didesnius negu 2013 metų valstybės biudžete patvirtinti asignavimai (neįskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais numatytų programoms finansuoti), įvertinusi netęstinas programas ir (ar) programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2013 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2014 metais, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengtose Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų diskusijose apie planuojamus pasiekti rezultatus ir valstybės biudžeto asignavimus pasiektus susitarimus dėl 2014–2016 metų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų skyrimo ministrų valdymo sritims.

2.3. Finansų ministerija, patikslinusi 2013–2016 metų ekonominės raidos scenarijų, kuris parengiamas Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 196 (Žin., 2013, Nr. 26-1258), 25 punkte nustatytu laiku, ir nustačiusi šių rodiklių pokyčio įtaką valstybės finansų sistemai, taip pat siekdama, kad būtų įgyvendintos priemonės, kurios leistų išlaikyti valdžios sektoriaus deficito kontrolę vidutiniu laikotarpiu, prireikus gali patikslinti maksimalius valstybės biudžeto asignavimų limitus.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 482

 

 

Lietuvos Respublikos 2014–2016 metų preliminarūs valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindiniai rodikliai

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų konsoliduota visuma, įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą:

 

Metai

Suma (mln. litų)

bendra suma

iš jos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

2014

30 909,1

8 234,6

2015

31 655,4

7 495,8

2016

31 810,0

6 209,4

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų konsoliduota visuma, įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą:

 

Metai

Suma (mln. litų)

bendra suma

iš jos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

2014

31 442,6

8 234,6

2015

31 748,8

7 495,8

2016

30 607,1

6 209,4

 

_________________