LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 91:2013 „ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO PASLAUGŲ, KREMAVIMO, BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 27 d. Nr. V-539

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259) 11 straipsnio 3 dalimi, 161 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą“ (Žin., 2008, Nr. 31-1080) 2.2 punktu, 2.4 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455; 2010, Nr. 57-2809) 16 straipsnio 1 dalimi ir 21 straipsnio 4 dalies 13 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-497 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2693);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymą Nr. V-858 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-497 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 106-4054);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-34 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-497 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 9-405);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-1247 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91-2:2008 „Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai kremavimo įmonėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-78).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 91:2013 „ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO PASLAUGŲ, KREMAVIMO, BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų pirminio vežimo, laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, vežimo laidoti arba kremuoti), kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems ir eksploatuojantiems statinius ir (ar) patalpas, kuriuose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugos, vykdoma balzamavimo, kremavimo veikla, taip pat žmogaus palaikų pirminio vežimo, laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, vežimo laidoti arba kremuoti paslaugų teikėjams, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdantiems asmenims bei pagal kompetenciją laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos kontrolę vykdančioms institucijoms.

3. Žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugas teikti, kremavimo, balzamavimo veiklą vykdyti galima tik turint leidimą-higienos pasą, išduotą teisės akto [7.5] nustatyta tvarka.

4. Patalpų, įrangos, įrankių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai turi būti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai [7.1]. Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas. Priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje.

5. Žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugų teikimo, kremavimo, balzamavimo veiklos vykdymo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis atitinka teisės akto reikalavimus [7.2].

6. Patalpose, kuriose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugos, vykdoma kremavimo, balzamavimo veikla, neturi būti nariuotakojų ir graužikų. Esant poreikiui, teisės akto [7.4] nustatyta tvarka atliekamas privalomas profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinsekcija, deratizacija).

 

II. NUORODOS

 

7. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:

7.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361);

7.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

7.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 35-1362);

7.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573).

 

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

8. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Žmogaus palaikų laikymo patalpa – patalpa, kurioje sumontuota speciali šaldymo įranga žmogaus palaikams laikyti.

Žmogaus palaikų šarvojimo patalpa – patalpa, skirta atsisveikinimo su mirusiu asmeniu paslaugų teikimui ir (ar) jų teikimo organizavimui iki žmogaus palaikų vežimo laidoti.

Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763) ir kituose teisės aktuose.

 

IV. ŽMONIŲ PALAIKŲ PIRMINIO VEŽIMO IR VEŽIMO LAIDOTI ARBA KREMUOTI PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

9. Teikiant žmogaus palaikų pirminio vežimo paslaugas, žmogaus palaikai gabenami specialiuose skysčiams nepralaidžiuose ir nepermatomuose maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis, arba specialiuose konteineriuose-neštuvuose.

10. Transporto priemonė, skirta žmogaus palaikams vežti, turi būti švari, jeigu per darbo dieną buvo naudojama žmogaus palaikams vežti – darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia ir dažniau, valoma ir dezinfekuojama. Transporto priemonė, skirta žmonių palaikų pirminiam vežimui, turi būti uždara.

 

V. PATALPŲ, KURIOSE TEIKIAMOS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO, ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI IR ŠARVOJIMO PASLAUGOS, ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

 

11. Patalpos, kuriose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir šarvojimo paslaugos, įrengiamos atskiruose pastatuose arba pastatuose, funkciškai atskirtuose nuo kitų patalpų ir turinčiuose atskirą įėjimą.

12. Pastatuose (patalpose), kuriuose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir šarvojimo paslaugos, turi būti įrengta:

12.1. žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpa (jeigu teikiamos žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugos);

12.2. žmogaus palaikų laikymo patalpa (jeigu teikiamos žmogaus palaikų laikymo paslaugos);

12.3. žmogaus palaikų šarvojimo patalpa (jeigu teikiamos šarvojimo paslaugos);

12.4. tualetas lankytojams (jeigu teikiamos šarvojimo paslaugos);

12.5. pagalbinė patalpa arba kitose patalpose, išskyrus tualetą ir žmogaus palaikų šarvojimo patalpą, skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms bei inventoriui laikyti.

13. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir žmogaus palaikų laikymo paslaugos gali būti teikiamos vienoje žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir laikymo patalpoje, jeigu joje yra išskirtos šios higienos normos reikalavimus atitinkančios žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir žmogaus palaikų laikymo zonos.

14. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje, tualete lankytojams, pagalbinėje patalpoje arba kitoje patalpoje, kurioje skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms ir inventoriui laikyti, turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens kokybės reikalavimus [7.3].

15. Žmogaus palaikai turi būti laikomi ne žemesnėje kaip 0 °C ir ne aukštesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jeigu žmogaus palaikai laikomi ilgiau kaip 7 paras, temperatūra turi būti –18 °C ir žemesnė.

16. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje turi būti:

16.1. specialus kanalizuotas stalas su šalto ir karšto vandens tiekimo įranga, vandeniui nepralaidžiu, lygiu, mechaniniam poveikiui ir valymo, dezinfekcijos priemonėms atspariu paviršiumi;

16.2. trapas grindyse vandeniui nutekėti;

16.3. praustuvė, rankų higienos priemonių (rankų antiseptiko, rankų antiseptiko dozatorius, skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių), atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartiniu plastikiniu įklotu.

17. Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje turi būti:

17.1. įrengtos vietos lankytojams sėdėti (kėdės, suolai ir pan.);

17.2. ne žemesnė nei +16 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C temperatūra;

17.3. oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s;

17.4. ne mažiau kaip 25 m2 ploto.

18. Tualete lankytojams turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių arba elektrinis rankų džiovintuvas) ir šiukšliadėžė.

19. Pagalbinėje patalpoje arba kitoje patalpoje, kurioje skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms bei inventoriui laikyti, turi būti praustuvė.

20. Žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugų, tualeto patalpų sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei ir valymo, dezinfekcijos priemonėms danga.

21. Patalpos, kuriose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpos, įrenginiai ir inventorius, užteršus žmogaus krauju ir (ar) kūno skysčiais, turi būti valomi ir dezinfekuojami.

 

VI. PASTATŲ, PATALPŲ, KURIUOSE vykdoma KREMAVIMO veikla, įrengimO ir inventoriAUS REIKALAVIMAI

 

22. Kremavimo veikla gali būti vykdoma tik atskiruose pastatuose arba pastatuose, funkciškai atskirtuose nuo kitų pastatų, turinčiuose atskirus įvažiavimus.

23. Kremavimo įmonėje turi būti įrengtos šios patalpos:

23.1. žmogaus palaikų priėmimo patalpa;

23.2. žmogaus palaikų laikymo patalpa;

23.3. žmogaus palaikų kremavimo patalpa;

23.4. kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona);

23.5. kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa;

23.6. tualetas lankytojams;

23.7. pagalbinė patalpa arba kitose patalpose, išskyrus tualetą lankytojams ir kremavimo patalpą, skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms bei inventoriui laikyti.

24. Žmogaus palaikų priėmimo ir žmogaus palaikų laikymo patalpos gali būti įrengtos vienoje patalpoje, jeigu joje yra atskirtos žmogaus palaikų priėmimo ir žmogaus palaikų laikymo zonos.

25. Žmogaus palaikai turi būti laikomi ne žemesnėje kaip 0 °C ir ne aukštesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jeigu žmogaus palaikai laikomi ilgiau kaip 7 paras, temperatūra turi būti –18 °C ir žemesnė.

26. Tualete lankytojams, pagalbinėje patalpoje arba kitoje patalpoje, kurioje skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms ir inventoriui laikyti, turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens kokybės reikalavimus [7.3].

27. Tualete lankytojams turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių arba elektrinis rankų džiovintuvas), šiukšliadėžė.

28. Visų patalpų sienos, lubos, grindys turi būti lygios, lengvai valomos, atsparios neigiamam valiklių ir dezinfekcijos priemonių poveikiui.

29. Žmogaus palaikų priėmimo, žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų kremavimo, kremuotų liekanų apruošimo, kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpos, įranga, inventorius turi būti švarūs.

 

VII. BALZAMAVIMO PATALPŲ ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

 

30. Patalpos, kuriose vykdoma balzamavimo veikla, įrengiamos atskiruose pastatuose arba pastatuose, funkciškai atskirtuose nuo kitų patalpų ir turinčiuose atskirą įėjimą.

31. Balzamavimas gali būti vykdomas žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpose, jeigu jos atitinka balzamavimo patalpų įrengimo reikalavimus.

32. Pastatuose (patalpose), kuriuose atliekamas balzamavimas, turi būti įrengta:

32.1. balzamavimo patalpa;

32.2. pagalbinė patalpa arba balzamavimo patalpoje skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms bei inventoriui laikyti.

33. Balzamavimo patalpoje turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens kokybės reikalavimus [7.3].

34. Balzamavimo patalpoje turi būti:

34.1. specialus kanalizuotas stalas su šalto ir karšto vandens tiekimo įranga, vandeniui nepralaidžiu, lygiu, mechaniniam poveikiui ir valymo, dezinfekcijos priemonėms atspariu paviršiumi;

34.2. grindyse trapas vandeniui nutekėti;

34.3. įrengta praustuvė, rankų higienos priemonių (rankų antiseptiko, rankų antiseptiko dozatorius, skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių), atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartiniu plastikiniu įklotu;

34.4. įrengta atskira praustuvė įrankiams valyti ir (ar) dezinfekuoti.

35. Balzamavimo patalpų sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei ir neigiamam valymo, dezinfekcijos priemonių poveikiui danga.

36. Balzamavimo patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, o užteršus žmogaus krauju ir (ar) kūno skysčiais, turi būti valomos ir dezinfekuojamos.

 

_________________