LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-14 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BE 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 22 d. Nr. V-218

Vilnius

 

P a k e i č i u Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08 patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-306):

1. Pripažįstu netekusia galios 2 lentelės išnašą.

2. Pripažįstu netekusia galios 4 lentelės išnašą.

3. Pripažįstu netekusia galios 5 lentelės 2) išnašą.

4. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Konkrečių produktų savybių vertės, kurios turi būti nustatytos pradiniais tipo bandymais, yra pateiktos 2–8 lentelėse.

Sukibimo geba nustatoma su gamintojo pasirinkta referencine mineraline medžiaga, kurios petrografinis aprašymas, esant poreikiui, yra deklaruojamas.“

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas