LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL UŽSIENIO KALBŲ Mokėjimo TIKRINIMO priimant į valstybės tarnautojo pareigas TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 21 d. Nr. 1V-447

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2007, Nr. 69-2723; 2012, Nr. 69-3523, Nr. 143-7378):

1. T v i r t i n u Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisykles (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

3. Nustatau, kad:

3.1. Iki šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka paskelbtuose konkursuose ir atrankose į valstybės tarnautojų pareigas, kurių pareigybės aprašymuose yra nustatytas specialusis reikalavimas mokėti užsienio kalbą atitinkamu lygiu, užsienio kalbos mokėjimas tikrinamas pagal iki šio įsakymo galiojusius teisės aktus. Procedūros, susijusios su užsienio kalbos mokėjimo tikrinimu, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, buvusiems valstybės tarnautojams pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ar 5 dalis ar 43 straipsnio 2 ar 3 dalį vykdomos pagal iki šio įsakymo galiojusius teisės aktus.

3.2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo asmenų išlaikytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų ir (ar) tarptautinių užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testų rezultatai įskaitomi, jeigu laikytas tarptautinis užsienio kalbos egzaminas ir (ar) tarptautinis užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas yra įrašytas šiuo įsakymu patvirtintų Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių 1 ir 2 prieduose.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                             Dailis Alfonsas Barakauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447

 

UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą, kai asmuo yra priimamas į valstybės tarnautojo pareigas pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr65-2654; 2006, Nr. 73-2784), Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 (Žin., 2012, Nr. 130-6566), Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2002, Nr. 65-2655; 2012, Nr. 112-5676).

2. Užsienio kalbos mokėjimas nustatomas A1–C2 lygiais pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) (toliau – Bendrieji Europos kalbų metmenys).

 

II. ANGLŲ, PRANCŪZŲ IR VOKIEČIŲ KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMAS

 

3. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas pagal Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus.

4. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas akredituotuose centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus (toliau – Akredituotas centras). Šių Lietuvos Respublikoje veikiančių Akredituotų centrų sąrašas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje adresu: www.vtd.lt.

5. Jei Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytais tarptautiniais užsienio kalbų egzaminais ar tarptautiniais užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais nėra tikrinami kalbėjimo užsienio kalba gebėjimai, Akredituotas centras papildomai įvertina šiuos pretendento į valstybės tarnautojo pareigas gebėjimus individualiai. Kalbėjimo gebėjimus tikrina ekspertas (-ai), turintis (-ys) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų užsienio kalbos, kurios mokėjimas yra tikrinamas, dėstymo patirtį bei ne mažesnę kaip 3 metų užsienio kalbos testavimo patirtį. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas įvertinus bendrus egzamino ar testo ir kalbėjimo gebėjimų rezultatus.

6. Akredituotas centras, nustatęs pretendento į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį, išduoda pažymą. Pažymoje turi būti nurodyta: asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė, laikyto egzamino ir (ar) testo pavadinimas, užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, Akreditacijos centro pavadinimas ir rekvizitai, pažymą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas ir Akredituoto centro antspaudas, taip pat pažymos išdavimo data ir vieta.

 

III. KITŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMAS

 

7. Kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas įstaigoje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas. Kitų užsienio kalbų mokėjimas turi būti patikrintas iki konkurso įstaigoje pradžios, jeigu asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu. Jeigu asmuo priimamas į pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ar 5 dalis arba 43 straipsnio 2 ar 3 dalį, kitos užsienio kalbos mokėjimas patikrinamas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, pradžios.

8. Kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas užsienio kalbos eksperto (-ų), turinčio (-ių) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, arba asmens, mokančio užsienio kalbą, kurios žinios tikrinamos, aukštesniu lygiu, nei nustatyta pareigybės, į kurią priimamas pretendentas į valstybės tarnautojo pareigas, aprašyme (toliau – užsienio kalbos ekspertas). Užsienio kalbos eksperto paslaugos gali būti perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

9. Užsienio kalbų ekspertu paskiriama konkursą arba pokalbį organizuojančios įstaigos vadovo atitinkamu teisės aktu.

10. Užsienio kalbos ekspertas pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimą tikrina raštu ir (arba) žodžiu. Visų pretendentų į tas pačias valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimas tikrinamas vienodu būdu. Užsienio kalbos ekspertas, patikrinęs, ar pretendento į valstybės tarnautojo pareigas kitos užsienio kalbos mokėjimas atitinka pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytą kitos užsienio kalbos mokėjimo lygį, užpildo Taisyklių 3 priedo lentelę.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, turintiems pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, taip pat turintiems kitos studijų srities aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, įgytą pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba, įskaitomas C1 užsienio kalbos lygis, jeigu pretendento į valstybės tarnautojo pareigas išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nėra nurodyta kitaip.

 

_________________

 

 


 

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių

1 priedas

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI priimant į valstybės tarnautojo pareigas, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

1.

Certificate of Proficiency in English (naujas pavadinimas Cambridge English: Proficiency)

C2

2.

Certificate in Advanced English (naujas pavadinimas Cambridge English: Advanced)

C1

3.

First Certificate in English (naujas pavadinimas Cambridge English: First)

B2

4.

Preliminary English Test (naujas pavadinimas Cambridge English: Preliminary)

B1

5.

Key English Test (naujas pavadinimas Cambridge English: Key)

A2

6.

Pearson test of English, level A1

A1

7.

Pearson test of English, level 1

A2

8.

Pearson test of English, level 2

B1

9.

Pearson test of English, level 3

B2

10.

Pearson test of English, level 4

C1

11.

Pearson test of English, level 5

C2

12.

International English Language Testing System (IELTS)

A2–C2

13.

Test Of English as a Foreign Language Paper-based Test (TOEFL PBT)

A2–C1

14.

Test Of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL iBT)

A2–C1

15.

Test Of English for International Communication (TOEIC)

A1–C1

16.

LCCI International Qualifications English for Business (Preliminary Credit, Preliminary Pass)

A1

17.

LCCI International Qualifications English for Business (Preliminary Distinction, Level 1 Pass)

A2

18.

LCCI International Qualifications English for Business (Level 1 Credit, Level 1 Distinction, Level 2 Pass)

B1

19.

LCCI International Qualifications English for Business (Level 2 Credit, Level 2 Distinction, Level 3 Pass)

B2

20.

LCCI International Qualifications English for Business (Level 3 Credit, Level 3 Distinction, Level 4 Pass)

C1

21.

LCCI International Qualifications English for Business (Level 4 Credit, Level 4 Distinction)

C2

22.

Cambridge English: Business Preliminary

B1

23.

Cambridge English: Business Vantage

B2

24.

Cambridge English: Business Higher

C1

25.

International Certificate in Financial English (ICFE)

B2–C1

26.

International Legal English Certificate (ILEC)

B2–C1

27.

Dipl?me d'études en langue fran?aise

A1

28.

Dipl?me d'études en langue fran?aise

A2

29.

Dipl?me d'études en langue fran?aise

B1

30.

Dipl?me d'études en langue fran?aise

B2

31.

Dipl?me approfondi de langue fran?aise

C1

32.

Dipl?me approfondi de langue fran?aise

C2

33.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

A1

34.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2

A2

35.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

B1

36.

Goethe-Zertifikat B2

B2

37.

Goethe-Zertifikat C1

C1

38.

Goethe-Zertifikat C2: GDS

C2

39.

Das Deutsche Sprachdiplom II der Kulturministerkonferenz

B2–C1

40.

TestDaf

B2–C1

 

_________________

 

 


 

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių

2 priedas

 

TARPTAUTINIŲ užsienio kalbŲ mokėjimo LYGIO NUSTATYMO TESTŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI priimant į valstybės tarnautojo pareigas, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinio užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

1.

Test Of English for International Communication Bridge (TOEIC Bridge)

A1–B1

2.

Business Language Testing Service Online tests (BULATS)

A1–C2

3.

Cambridge Placement Test

A1–C2

4.

Oxford Online Placement Test

A1–C2

5.

Aptis

A1–C2

6.

IHWO Placement Tests

A1–C2

7.

Test de connaissance du fran?ais

A1–C2

8.

Test de Fran?ais International

A2–C1

9.

Einstufungstest von Goethe Institut

A1–C2

 

_________________

 


Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo

priimant į valstybės tarnautojo

pareigas taisyklių

3 priedas

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas kitų užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo lentelė

 

______________________

(Konkursą arba pokalbį organizuojančios įstaigos pavadinimas)

 

___________

(data)

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Atitinka (neatitinka)

pareigybės aprašyme nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbos ekspertas                                                                    _____________________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________