LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. rugsėjo 25 d. Nr. VIII-425

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 30-804)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Transporto ūkinė veikla

Verstis keleivių vežimu Lietuvos Respublikoje, taip pat keleivių ir krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais (jeigu ko kita nenustato įstatymai) gali tik įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Licencijas verstis keleivių vežimu Lietuvos Respublikoje Vyriausybės nustatyta tvarka gali išduoti ir vietos savivaldos institucijos.

Užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, besiverčiantys transporto veikla Lietuvoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________