LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 61, 311 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 16 d. Nr. XII-313

Vilnius

 

(Žin., 2012, Nr. 83-4333)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti Įstatymą 61 straipsniu:

 

61 straipsnis. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenys

1. Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai teikiami šie duomenys apie mažosios bendrijos narius:

1) mažosios bendrijos nario vardas, pavardė;

2) mažosios bendrijos nario asmens kodas;

3) mažosios bendrijos nario gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai teikiamas tik adresas korespondencijai;

4) asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data ir narystės pabaigos data;

5) mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

3. Už mažosios bendrijos narių duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai atsako:

1) mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;

2) mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas;

3) mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 7 dalies papildymas 9 punktu ir pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnio 7 dalį nauju 9 punktu:

9) teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai duomenis apie mažosios bendrijos narius;“.

2. Buvusius 21 straipsnio 7 dalies 9, 10 ir 11 punktus laikyti atitinkamai 10, 11 ir 12 punktais.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 311 straipsniu

Papildyti Įstatymą 311 straipsniu:

 

311 straipsnis. Įstatymo taikymas

Mažosios bendrijos, įsteigtos iki 2013 m. rugsėjo 1 d., šio įstatymo 61 straipsnyje nurodytus duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikia iki 2014 m. sausio 1 d.“

 


4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2013 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ