LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 m. LAPKRIČIO 9 d. ĮSAKYMO Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „DĖL TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO JŪROS RAJONE DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m.  gegužės 14 d. Nr. V-399/D1-341/1V-416

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6099; 2011, Nr. 1-18, Nr. 100-4709; 2012, Nr. 10-440):

1. Išdėstome preambulę taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2731; 2010, Nr. 153-7780) 21 straipsnio 3 dalimi,“.

2. Pripažįstame netekusiu galios nurodytuoju įsakymu patvirtinto Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano 70 punktą.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrą pavaduojantis

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas