LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL TARPTAUTINIŲ VEŽIOJIMŲ KELIAIS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybė (toliau vadinamos „Susitariančiomis Šalimis“),

norėdamos pagerinti tarptautinį susisiekimą keliais tarp šių dviejų šalių ir tranzitu per jų teritorijas,

s u s i t a r ė:

APIBRĖŽIMAI

 

1 straipsnis

Šiame Susitarime:

1) terminas „vežėjas“ reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris Lietuvos Respublikos arba Jungtinės Karalystės teritorijoje, sutinkamai su galiojančiais vietiniais įstatymais ir taisyklėmis, gali tarptautiniais maršrutais vežti keleivius ar krovinius už mokestį, atlyginimą arba savo sąskaita;

2) terminas „keleivinė transporto priemonė“ reiškia kiekvieną mechaniškai varomą kelių transporto priemonę, kuri:

a) sukonstruota ar pritaikyta ir naudojama keleiviams vežti keliais;

b) turi daugiau kaip devynias sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo;

c) įregistruota vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje ir priklauso arba yra naudojama vežėjo ar jo vardu toje teritorijoje, kurioje leista vežioti keleivius, ir

d) yra laikinai įvežta į kitos Susitariančios Šalies teritoriją tarptautiniam keleivių vežiojimui į, iš ar tranzitu per tą teritoriją;

3) terminas „krovininė transporto priemonė“ reiškia kiekvieną mechaniškai varomą kelių transporto priemonę, kuri:

a) sukonstruota ar pritaikyta ir naudojama kroviniams vežti keliais;

b) įregistruota vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje;

c) laikinai įvažiavusi į kitos Susitariančios Šalies teritoriją tarptautiniam krovinių vežiojimui, kroviniams pristatyti į bet kuriuos punktus ar surinkti iš bet kurių punktų jos teritorijoje, ar važiuoti tranzitu per ją;

ir kiekvieną priekabą arba puspriekabę, kuri atitinka šio punkto a ir c papunkčių sąlygas ir vežama vienos iš Susitariančių Šalių vežėjo; jei priekaba arba puspriekabė ir ją traukianti transporto priemonė atitinka šio punkto sąlygas, tokia kombinacija bus laikoma viena transporto priemone;

4) terminas „teritorija“ Jungtinei Karalystei reiškia Angliją, Velsą, Škotiją, Šiaurės Airiją, Lamanšo sąsiaurio salas, Mano salą ir Gibraltarą;

5) kompetentingos įstaigos:

Lietuvos Respublikoje – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto departamentas;

Jungtinėje Karalystėje –Transporto departamentas.

 

KELEIVIŲ VEŽIOJIMAS

 

2 straipsnis

Vežiojimo paslaugos

 

Vežėjams, turintiems licencijas Lietuvos Respublikos ar Jungtinės Karalystės teritorijoje, leidžiama vežti tarp šių šalių arba tranzitu per vienos ar kitos Susitariančios Šalies teritoriją naudojant keleivines transporto priemones, įregistruotas jų nuolatinio buvimo Šalyje ir atsižvelgiant į sąlygas, pateiktas šiame Susitarime.

 

3 straipsnis

Leidimai ir atvejai, kai jų nereikia

 

1) Vežėjui, įregistruotam vienoje iš Susitariančių Šalių ir vežančiam keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis į ar iš punkto, esančio kitoje Susitariančios Šalies teritorijoje, ar tranzitu per kitos Susitariančios Šalies teritoriją, reikalingas tos Susitariančios Šalies leidimas, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 2 punkte.

2) Leidimų, minėtų šio straipsnio 1 punkte, nereikės:

a) „uždaroms kelionėms“, t. y. vežiojimams, kurių metu ta pati transporto priemonė yra naudojama vežti tą pačią keleivių grupę per visą kelionę ir grąžinti juos atgal į išvykimo punktą;

b) „įvežimo paslaugoms“, t. y. vežiojimams, kai keleivių grupė įvežama į kitos Susitariančios Šalies teritoriją tam tikram laikui, ir keleivinė transporto priemonė palieka tą teritoriją tuščia arba vežiojimams, nurodytiems c punkte;

c) „išvežimo paslaugoms“, t. y. vežiojimams, kurių metu keleivinė transporto priemonė įvažiuoja į kitos Susitariančios Šalies teritoriją tuščia arba kaip nurodyta b punkte, o keleivių grupė išvežama į teritoriją, kurioje įregistruotas vežėjas ir keleiviai:

- vežėjo yra atvežti į kitos Susitariančios Šalies teritoriją;

- prieš išvažiuodami yra sudarę kontraktą abiem kelionėms Susitariančios Šalies teritorijoje, kurioje yra įregistruotas vežėjas;

d) „švytuokliniams vežiojimams“, t. y. vežiojimams, kurie atliekami kartojant nuvežimo ir grįžimo keliones, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės vežamos iš vieno nustatyto išvykimo punkto į vieną nustatytą paskirties punktą. Kiekviena keleivių grupė, kuri išvyko, vėliau grįš į išvykimo punktą. Kelionės metu keleiviai neįlaipinami ir neišlaipinami. Pirmoji, grįžtama kelionė, ir paskutinė, išvykimo kelionė, bus be keleivių;

e) kitos Susitariančios Šalies transporto priemonės kelionei be keleivių tranzitu į arba iš trečiosios šalies;

f) sugedusiai keleivinei transporto priemonei pakeisti tinkama keleivine transporto priemone.

 

KROVINIŲ VEŽIOJIMAS

 

4 straipsnis

Krovinių vežiojimas su leidimais

 

Pagal šio Susitarimo 5 straipsnį, vežėjui, įregistruotam vienoje iš Susitariančių Šalių, bus leidžiama laikinai įvažiuoti tuščia ar pakrauta (įskaitant ir grįžtamus krovinius) transporto priemone į kitos Susitariančios Šalies teritoriją pagal toje šalyje galiojančius įstatymus be leidimo ar licencijos, kai kroviniai vežami:

a) tarp bet kurio punkto, esančio vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje, ir bet kurio punkto, esančio kitos Susitariančios Šalies teritorijoje;

b) tranzitu kertant kitos Susitariančios Šalies teritoriją; ir

c) tarp bet kurio punkto kitos Susitariančios Šalies teritorijoje ir bet kurio punkto trečiosios šalies teritorijoje.

 

5 straipsnis

Specialūs leidimai

 

Kiekviena Susitarianti Šalis savo teritorijoje gali reikalauti specialių leidimų kiekvienai transporto priemonei, kurios svoris, gabaritai arba krovinio svoris, gabaritai neatitinka normų, galiojančių tos Susitariančios Šalies teritorijoje.

 

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

6 straipsnis

Mokesčiai

 

1) Krovininės ir keleivinės transporto priemonės, kurios įregistruotos vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje ir laikinai įvažiavusios į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, bus atleistos nuo rinkliavų ir mokesčių, renkamų už kelių naudojimą ar transporto priemonės turėjimą, ir nuo rinkliavų ir mokesčių, renkamų už vežiojimus, atliekamus kitos Susitariančios Šalies teritorijoje.

2) Atleidimas nuo mokesčių, minimas šio straipsnio 1 punkte, galios kiekvienos Susitariančios Šalies teritorijoje tol, kol toje teritorijoje bus tenkinamos muitinės įstatymuose nustatytos transporto priemonių laikino įvežimo į tą teritoriją, neapmokestinamo importo muitais ir mokesčiais, sąlygos.

3) Atleidimas, minėtas šio straipsnio 1 punkte, netaikomas mokesčiams ir rinkliavoms, įskaitomoms į kuro kainą, ir mokesčius už tam tikrų tiltų, tunelių, keltų, kelių, kelių atkarpų arba kelių kategorijų naudojimą.

4) Kuras, esantis transporto priemonės degalų bakuose, bus atleistas nuo mokesčių ir rinkliavų.

5) Atsarginės dalys, laikinai įvežtos į kitos Susitariančios Šalies teritoriją ir skirtos transporto priemonės remontui, laikantis šio Susitarimo nuostatų, bus atleistos nuo muitinės mokesčių, nuo kitų importo rinkliavų ir mokesčių, sutinkamai su muitinės įstatymais. Panaudotos dalys bus reeksportuotos arba sunaikintos kontroliuojant kitos Susitariančios Šalies kompetentingai muitinės institucijai.

7 straipsnis

Kabotažo uždraudimas

 

Šiame Susitarime vežėjui, įregistruotam vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje, draudžiama paimti keleivius arba krovinius punkte, esančiame kitos Susitariančios Šalies teritorijoje, kad jie būtų išlaipinti arba pristatyti į kitą punktą toje teritorijoje.

 

8 straipsnis

Paklusimas vietiniams įstatymams

 

Jei kituose Susitarimuose tarp Susitariančių Šalių ir šiame Susitarime nenumatyta kitaip, tai:

a) vienos Susitariančios Šalies vežėjai, vairuotojai, keleivinės transporto priemonės, minėtos šio Susitarimo 1 straipsnio 2 punkte, krovininės transporto priemonės, minėtos šio Susitarimo 1 straipsnio 3 punkte, būdamos kitos Susitariančios Šalies teritorijoje laikysis vietinių kelių transporto ir eismo įstatymų bei nuostatų, galiojančių toje teritorijoje;

b) nė viena iš Susitariančią Šalių, vadovaudamasi nacionaliniais įstatymais, netaikys griežtesnių reikalavimų kitos Susitariančios Šalies keleivinėms arba krovininėms transporto priemonėms, nei jie taikomi toje šalyje registruotoms transporto priemonėms.

 

9 straipsnis

Pažeidimai

 

1) Padarius bet kuriuos šio Susitarimo pažeidimus, kai juos padaro vienos iš Susitariančių Šalių transporto priemonė ar vairuotojas kitos Susitariančios Šalies teritorijoje, tos Susitariančios Šalies, kurios teritorijoje įvyko pažeidimas, kompetentinga įstaiga (nepažeisdama atitinkamų įstatymų reikalavimų, kuriuos gali taikyti tos šalies teismai arba prievartinės įstaigos) gali reikalauti iš kitos Susitariančios Šalies kompetentingos įstaigos:

a) įspėti vežėją;

b) pareikšti įspėjimą su pastaba, kad pasikartojus panašiam pažeidimui bus laikinai arba visam laikui neįleidžiamos transporto priemonės, priklausančios ar naudojamos vežėjo, į Susitariančios Šalies teritoriją, kurioje įvykdytas pažeidimas; arba

c) uždrausti įvažiuoti.

2) Kompetentinga įstaiga, gavusi tokį reikalavimą, įvykdys jį ir kiek galima greičiau informuos kitos Susitariančios Šalies kompetentingą įstaigą apie priimtą sprendimą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10 straipsnis

Bendras Komitetas

 

Vienai ar kitai kompetentingai įstaigai prašant šalių atstovai susitiks Bendrame Komitete ir apsvarstys Susitarimo vykdymą.

11 straipsnis

Lietuvių kalbos tekstas

 

Šio susitarimo tekstą lietuvių kalba turi patvirtinti abiejų Susitariančių Šalių Vyriausybės, abu tekstai turi vienodą galią.

 

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir trukmė

 

1) Viena Susitarianti Šalis raštiškai informuos kitą, kad priemonės, reikalingos šiam Susitarimui įgyvendinti jų teritorijoje, jau yra priimtos. Susitarimas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo vėlesnio iš šių pareiškimų datos.

2) Šis Susitarimas galios vienerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos. Po to jis galios, jeigu viena iš Susitariančių Šalių jo nenutrauks, apie tai prieš šešis mėnesius raštu įspėjusi kitą Susitariančią Šalį.

 

Kad patvirtintų tai, žemiau pasirašiusieji, tinkamai įgalioti savo Vyriausybių, pasirašė šį Susitarimą.

 

Sudaryta 1994 m. lapkričio 2 d. Londone dviem egzemplioriais.

 

Lietuvos Respublikos

Jungtinės Didžiosios Britanijos

Vyriausybės vardu

ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės vardu

 

_________________