LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO 1, 15 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191, 192 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 9 d. Nr. XII-287

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 70-3472)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 23, 24 ir 25 punktais

1. Papildyti 1 straipsnį 23 punktu:

 

23) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas – rašytinis dokumentas, kuriame, siekiant išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti, nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti poveikio aplinkos elementams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį, atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, arba aplinkos ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis. Įrenginio, kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio, bendro atliekų deginimo įrenginio sąvokas apibrėžia aplinkos ministras;“.

2. Papildyti 1 straipsnį 24 punktu:

24) taršos leidimas – rašytinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, arba aplinkos ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis, kuriems netaikomas reikalavimas turėti šio straipsnio 23 punkte nurodytą leidimą, bet kurių taršos šaltinius būtina kontroliuoti, ir kuriame nustatomos aplinkosauginės sąlygos nurodytiems įrenginiams eksploatuoti;“.

3. Papildyti 1 straipsnį 25 punktu:

25) aplinkos kokybės norma – teisės aktuose nustatyti reikalavimai, kuriuos konkrečiu laikotarpiu turi atitikti aplinka arba konkreti jos dalis.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Ūkinės veiklos leidimas, skirtas planuojamai veiklai, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, gali būti išduotas esant galiojančiam atsakingos institucijos teigiamam sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadai, kad atlikti poveikio aplinkai vertinimą yra neprivaloma.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 191 straipsniu

Papildyti Įstatymą 191 straipsniu:

 

191 straipsnis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo, pateikimo ir derinimo, TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką.

Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (toliau šiame straipsnyje – fizinis ar juridinis asmuo) turi teisę eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse, šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fiziniai ar juridiniai asmenys privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse, laikydamiesi šių principų: imasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių; taiko geriausius prieinamus gamybos būdus, kurių apibrėžtį nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, – laikydamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o jeigu tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti; galutinai nutraukdami veiklą imasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti.

TIPK leidimą išduoda, pakeičia ir galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos).

TIPK paraiškas derina ir pagal kompetenciją dalyvauja nustatant TIPK leidimo sąlygas visuomenės sveikatos centrai apskrityse, vykdydami Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jiems priskirtas funkcijas triukšmo valdymo ir kvapų kontrolės srityje šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją. Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti pastabų dėl TIPK paraiškos, per 7 darbo dienas pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai.

TIPK leidimo projektą aplinkos ministro įgaliota institucija rengia, kai yra gautas šio straipsnio 4 dalyje nurodytos įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką arba per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą nepateiktas šios įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką ar jos nederinti ir kai šioje dalyje nurodyta aplinkos ministro įgaliota institucija, įvertinusi TIPK paraišką, priima sprendimą TIPK paraišką priimti.

Sprendimo priimti TIPK paraišką ir sprendimo išduoti TIPK leidimą priėmimo tvarka ir terminai nustatomi šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse. TIPK leidimą aplinkos ministro įgaliota institucija privalo išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo dienos.

TIPK leidimas išduodamas, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) ir numatomos minėto įrenginio eksploatavimo sąlygos atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių reikalavimus.

TIPK leidimas neišduodamas, jeigu:

1) po to, kai buvo priimtas sprendimas priimti TIPK paraišką, nustatoma, kad TIPK paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, kuriuos pateikti reikalaujama pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles, buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota;

2) anksčiau išduoto TIPK leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio 12 dalies 1, 2, 3 ar 6 punktuose nustatytais atvejais ir nuo TIPK leidimo galiojimo panaikinimo dienos nepraėjo 6 mėnesiai.

TIPK leidimas pakeičiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. TIPK leidimas keičiamas, kai yra viena iš šių sąlygų:

1) planuojamas esminis pakeitimas (kai planuojama pakeisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme);

2) išduotame TIPK leidime šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir šio TIPK leidimo pakeitimo terminai;

3) pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio eksploatavimo saugai reikia naudoti kitas technologijas; pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai; pasikeitus kitiems reikalavimams ar dokumentams, kurių reikalavimų šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka būtina laikytis, arba jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka yra galimybė taikyti kitas priemones išmetamiems teršalams sumažinti);

4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis).

Šio straipsnio 10 dalyje nurodytais atvejais šio straipsnio 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo privalo kreiptis į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą instituciją dėl TIPK leidimo pakeitimo.

TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant TIPK leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;

2) kai šio straipsnio 10 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais TIPK leidimo turėtojas nepakeičia TIPK leidimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą ir jose nustatyta tvarka;

3) nustatoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota;

4) TIPK leidimo turėtojo prašymu;

5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį TIPK leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam TIPK leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidimo pakeitimo;

6) neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą.

TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. TIPK leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 5 punkte nurodytus atvejus, nurodant TIPK leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminės žalos šio įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninių išmetamų teršalų kontrolę, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos aplinkai, žmonių sveikatai, ir asmuo, turintis TIPK leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepanaikinti TIPK leidimo galiojimo.

Aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos) privalo šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrėti TIPK leidimo sąlygas ir šio straipsnio 10 dalies 3 punkte nurodytais atvejais informuoti TIPK leidimo turėtoją apie pareigą per nustatytą terminą pakeisti TIPK leidimą.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 192 straipsniu

Papildyti Įstatymą 192 straipsniu:

 

192 straipsnis. Taršos leidimas

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, taršos leidimo projekto rengimo, taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (toliau šiame straipsnyje – fizinis ar juridinis asmuo) turi teisę eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse, šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas galiojantį taršos leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fiziniai ar juridiniai asmenys privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) laikydamiesi šių principų: imasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, – laikydamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o jeigu tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti.

Taršos leidimus išduoda, pakeičia ir galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos). Leidimą aplinkos ministro įgaliota institucija privalo išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos.

Taršos leidimas išduodamas, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytas įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) ir numatomos minėto įrenginio eksploatavimo sąlygos atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių reikalavimus.

Taršos leidimas neišduodamas, jeigu:

1) nustatoma, kad dokumentuose, kuriuos reikalaujama pateikti pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles, norint gauti taršos leidimą, buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota;

2) anksčiau išduoto taršos leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio 9 dalies 1, 2, 3 ar 6 punktuose nustatytais atvejais ir nuo taršos leidimo galiojimo panaikinimo dienos nepraėjo 6 mėnesiai.

Taršos leidimas pakeičiamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) kai planuojama pakeisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

2) šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka atlikus taršos leidimo sąlygų peržiūrą, jeigu šiose taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka nustatoma, kad taršos leidimą reikia pakeisti;

3) pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujos ar pakeistos aplinkos kokybės normos, aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi;

4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis).

Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta institucija (institucijos) privalo šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrėti taršos leidimo sąlygas ir šio straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais informuoti taršos leidimo turėtoją apie pareigą per nustatytą terminą pakeisti taršos leidimą.

Šio straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais šio straipsnio 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo privalo kreiptis į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą instituciją dėl taršos leidimo pakeitimo.

Taršos leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant taršos leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;

2) taršos leidimo turėtojas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka nepateikia paraiškos taršos leidimui pakeisti, kai jį privaloma pakeisti šio straipsnio 6 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais;

3) nustatoma, kad taršos leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija, kuria remiantis buvo nustatytos taršos leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar suklastota;

4) taršos leidimo turėtojo prašymu;

5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį taršos leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam taršos leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl taršos leidimo pakeitimo;

6) neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą.

Taršos leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Taršos leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu, išskyrus šio straipsnio 9 dalies 5 punkte nurodytus atvejus, nurodant šio leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminės žalos šio įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įrenginių (jo dalių, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimą, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos aplinkai, žmonių sveikatai, ir asmuo, turintis taršos leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepanaikinti taršos leidimo galiojimo.“

 

5 straipsnis. Įstatymo priedo 3 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17).“

 

6 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iki 2013 m. birželio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 


7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

2. Leidimams eksploatuoti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytus įrenginius (ar jų dalis, ar kelis tokius įrenginius), išduotiems iki 2013 m. birželio 1 d., taikomos šio įstatymo nuostatos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų keitimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytais terminais ir tvarka.

3. Leidimams eksploatuoti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus įrenginius (ar jų dalis, ar kelis tokius įrenginius), kuriems iki 2013 m. birželio 1 d. buvo išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, taikomos šio įstatymo nuostatos dėl taršos leidimų keitimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________