LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL ApliNkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 10 d. Nr. D1-325

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2010, Nr. 33-1584), ir papildau priedą šia 9 eilute:

 

„9.

Vilniaus m.

Gelūžės ež.

18,8

12040142

51-76

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą navigacijos sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis