LIETUVOS RESPUBLIKOS
INVESTICIJŲ ĮSTATYMO 2 IR 13 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 9 d. Nr. XII-283

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2001, Nr. 64-2329; 2003, Nr. 69-3119; 2004, Nr. 124-4487; 2009, Nr. 77-3164; 2010, Nr. 139-7100; 2012, Nr. 111-5634)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 18 dalimi

Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi:

18. Strateginis technologinės plėtros objektas ypač patikimo elektros energijos tiekimo teritorija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pripažinta strateginiu technologinės plėtros objektu pagal šiuos kriterijus:

1) šioje teritorijoje elektros energijos tiekimo patikimumo lygis užtikrintas elektros tiekimo iš ne mažiau kaip trijų nepriklausomų maitinimo šaltinių 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo tinkle;

2) šioje teritorijoje galima duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies papildymas 10 punktu

Papildyti 13 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) iš investuotojų, kurie vykdo duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusią veiklą strateginiuose technologinės plėtros objektuose ir su kuriais Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka yra sudariusi investicijų sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nerenkamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ