VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. gegužės 13 d. Nr. O3-158

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) 11 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 11 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. pažymą Nr. O5-138 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538) (toliau –Aprašas):

1. Papildyti Aprašo 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 63-3164), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 62-2936;), Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (Žin., 2011, Nr. 131-6227), Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498), Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533).“

2. Papildyti Aprašą 4.51 punktu ir išdėstyti jį taip:

4.51. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Energijos išteklių rinkos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.51.1. pateikusiems prašymą Komisijai dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo;

4.51.2. energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą vykdančiam ūkio subjektui;“.

3. Aprašo 4.5.1 punkte vietoj skaičiaus „350“ įrašyti skaičių „5000“.

4. Papildyti Aprašo 4.6 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.6. ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.51.2 punktuose, finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Komisijos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus.“

5. Pakeisti Aprašo 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

8. Aprašo 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais bei ūkio subjektui, turinčiam leidimą verstis nepriklausomo tiekimo veikla, ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas turi:

8.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo tinklo (sistemų) operatoriaus informacinio komplekso ar licencijuojamai veiklai vykdyti;

8.2. atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia energijos ar geriamojo vandens prekybai, atsiskaitymams ir licencijuojamai veiklai vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

8.3. ryšio priemones pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti.“

6. Papildyti Aprašo 9.2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

9.2.2. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1–4.5.3 punktuose nurodytais atvejais informaciją apie valdomus įrenginius (1 priedas), kurioje turi būti nurodyta:“.

7. Papildyti Aprašo 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

11. Aprašo 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais bei ūkio subjektui, turinčiam leidimą verstis nepriklausomo tiekimo veikla, ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.“

8. Papildyti Aprašo 15.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

15.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Komisija atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.4.4, 4.5.1–4.5.3 punktuose nurodyti ūkio subjektai, vykdantys energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos veiklą, priskiriami infrastruktūros segmentui. Aprašo 4.2.1.6, 4.51.1 punkte nurodytas ūkio subjektas priskiriamas tiekimo segmentui;“.

9. Papildyti Aprašo 171 punktą ir išdėstyti jį taip:

171. Jeigu ūkio subjektas yra fizinis asmuo, Aprašo 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.4.1, 4.51.1 punktuose nurodytoms veikloms bei ūkio subjekto, turinčio leidimą verstis nepriklausomo tiekimo veikla, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

171.1. per pastaruosius metus skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma nesiekia 25 minimalių atlyginimų arba veikla pelninga 18.11 punkte nurodytu atveju;

171.2. verslo plane nurodyti veiklos finansavimo šaltiniai yra pakankami ir pagrįsti 18.3 punkte nurodytu atveju.“

10. Pakeisti Aprašo 18.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.1. paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą (jei jie nebuvo pateikti Komisijai) Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1–4.5.3, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais. Metinių finansinių ataskaitų auditas atliekamas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098) nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

11. Pakeisti Aprašo 18.1.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.2. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą Aprašo 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2–4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.51.2 punktuose nurodytais atvejais.“

12. Papildyti Aprašo 18.1.3 punktą ir išdėstyti jį taip:

18.1.3. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 2 priede nurodytą formą ir (arba) Aprašo 3 priede nurodytą formą atitinkamai infrastruktūrinės veiklos ir (arba) tiekimo veiklos atveju;“.

13. Papildyti Aprašo 20 punktą ir išdėstyti jį taip:

20. Aprašo 4.1–4.51 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi darbuotojus:

20.1. Aprašo 4 punkte nurodytai atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti;

20.2. vartotojams informuoti ir konsultuoti;

20.3. skundams dėl Aprašo 4 punkte nurodytos atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti.“

14. Papildyti Aprašo 21 punktą ir išdėstyti jį taip:

21. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, ūkio subjekto vadybinio pajėgumo įvertinimo 6 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančių ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais.“

15. Papildyti Aprašo 211 punktą ir išdėstyti jį taip:

211. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais, kai veiklą vykdo fizinis asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie darbuotojus (nurodant pareigines instrukcijas arba pateikiant sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais) dėl Aprašo 20 punkte nurodytų funkcijų vykdymo.“

16. Papildyti Aprašo 22 punktą ir išdėstyti jį taip:

22. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.51.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 20 punkte nustatytų reikalavimų.“

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė