LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-87 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLIŲ T DVAER 12 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 8 d. Nr. V-213

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 46-2277):

1. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Kelių direkcija prieš darbų pradžią turi gauti iš kelių valdytojų informaciją apie darbų apimtis ir poveikį eismui, taip pat apie nurodytas naudoti technines eismo reguliavimo priemones.“

2. Išdėstau 1 iliustracijos įrašą „Kelių direkcijos informavimas prieš 2 savaites“ taip: „Kelių direkcijos informavimas“.

3. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Leidimus riboti eismą reikia gauti prieš darbų pradžią, o jų kopijas reikia laikyti darbo vietose, kad bet kuriuo metu kontroliuojantys asmenys galėtų patikrinti, ar darbo vietose naudojamos techninės eismo reguliavimo priemonės atitinka nurodytas leidimo riboti eismą dokumentuose.

Darbo vietose reikia laikytis leidimo riboti eismą dokumentuose nurodytų techninių eismo reguliavimo priemonių ir, jei reikia, pareikalauti kompetentingų asmenų atlikti patikrą.“

4. Išdėstau 39.4 punktą taip:

39.4. statybos ar renginio darbų pobūdžio trumpas aprašymas.

Jeigu reikia įrengti apylanką, pateikiama apylankos schema, nurodoma, kada ir kas suderino su policija, kelio savininku, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčia valstybės įmone (arba Kelių direkcija);“.

5. Išdėstau 53 punktą taip:

53. Statybos rangovas atsako už saugaus eismo valdymą. Statybos rangovui galioja žalos atlyginimo prievolė pagal kodeksą [6.1].“

6. Išdėstau 54 punktą taip:

54. Kelių valdytojai turi teisę tikrinti, kad statybos rangovai laikytųsi leidime riboti eismą nurodytų techninių eismo reguliavimo priemonių išdėstymo ir ar šios priemonės naudojamos tikslingai. Statybos rangovai privalo laikytis kelių valdytojų (atskiru atveju – Kelių direkcijos) nurodymų.“

7. Išdėstau 55 punktą taip:

55. Kai tik darbo vietos įrengiamos ir pradedamos naudoti, techninis prižiūrėtojas turi jas patikrinti. Jeigu reikia, darbo vietos gali būti tikrinamos ir naktį.“

8. Išdėstau 56 punktą taip:

56. Toliau atliekant darbus techninis prižiūrėtojas ir, jeigu derinimo sąlygose nurodyta, kitų institucijų atstovai turi kontroliuoti darbo vietas. Taip pat jas reikia kontroliuoti pasibaigus darbo laikui, naktį, šeštadieniais ir švenčių dienomis.“

9. Išdėstau 102 punktą taip:

102. 407-asis „Apvažiuoti iš dešinės“, 408-asis „Apvažiuoti iš kairės“, 409-asis „Apvažiuoti iš dešinės arba kairės“ vertikalusis kelio ženklas nurodo automobilių vairuotojams pasukimo prieš kliūtį, atsirasiančią važiavimo kryptyje, pusę, kuria reikia kliūtį apvažiuoti. Šių VŽ esmė yra ta, kad apvažiuoti reikia tuoj pat už ženklo, todėl toje pusėje, kurioje galioja VŽ, neleistinas priešpriešinis eismas.

Tuo atveju, kai važiuojamosios dalies viduryje yra saugumo salelė arba skiriamoji juosta, 407-ąjį, 408-ąjį, 409-ąjį VŽ reikia įrengti ant jų. Taip pat darbo vietų zonose rekomenduojama tuos nurodymus akcentuoti naudojant horizontalųjį ženklinimą (geltona linija 1.4 pagal KET [6.4]), atriboti eismo juostas arba užbrūkšniuoti nukreipimo saleles (1.15 pagal KET [6.4]).

Kai reikia papildomai užtikrinti dirbančiųjų saugumą, galima naudoti aktyvųjį šviečiantį arba blyksintį 407-ąjį VŽ.“

10. Išdėstau 132 punktą taip:

132. Nukreipiamieji kūgiai daugiausia naudojami tik trumpalaikėse darbo vietose. Šviesiu paros metu naudojami NK su baltos ir fluorescencinės raudonos spalvos horizontaliomis juostomis. Kai darbai atliekami tamsiu paros metu, turi būti naudojami NK su šviesą atspindinčiomis raudonos ir baltos spalvos horizontaliomis juostomis.“

11. Išdėstau 132.1 punktą taip:

132.1. NK gali būti pagaminti iš gumos, plastiko ir kitų panašių medžiagų. Jie turi pasižymėti šiomis savybėmis: lengvai pasislinkti nuo automobilių smūgių, neapvirsti nuo pravažiuojančio transporto sukeliamų oro srautų ir tenkinti LST EN 13422 [6.30] reikalavimus (CIE spalvų koordinačių, skaisčio faktoriaus, stabilumo.“

12. Išdėstau 7 iliustracijos aprašymo įrašą „c – ženklinimo darbams visuose keliuose, išskyrus automagistrales ir greitkelius“ taip: „c – ženklinimo darbams“.

13. Išdėstau 134 punktą taip:

134. Kilnojamuosius atitvėrimo skydus reikia naudoti tik trumpalaikėse darbo vietose. Juose pateikiamas būtinas ženklų kiekis, dydis ir jų išdėstymas. Kilnojamuosiuose atitvėrimo skyduose kartu su mažosiomis blyksinčiomis rodyklėmis ar kai jos neįrengtos, naudojami atitinkantys LST EN 12352 [6.23] žybčiojantys SŽ (žr. 5 lentelę).

Kilnojamuosius atitvėrimo skydus galima montuoti ant priekabų arba tiesiog ant transporto priemonių arba pastatyti ant dangos. Jų formos nurodytos 8 iliustracijoje.

Kai prie darbo vietose naudojamos transporto priemonės gabarito matmenų reikia pritaikyti kilnojamąjį atitvėrimo skydą, tai jo pločio ir aukščio matmenys gali būti parenkami individualiai. Tokiu atveju kilnojamojo atitvėrimo skydo plotis turi būti parenkamas ne mažesnis nei 1700 mm ir ne didesnis kaip 2200 m, o aukštis parenkamas ne mažesnis nei 2500 mm ir ne didesnis kaip 3600 mm.

Kilnojamųjų atitvėrimo skydų šoninių juostų pločius rekomenduojama parinkti proporcingus skydų pločio ir aukščio matmenims, tačiau šoninės juostos turi būti ne siauresnės nei 300 mm ir ne platesnės kaip 500 mm.“

14. Išdėstau 5 lentelę nauja redakcija:

 


5 lentelė. Signalinių žibintų tipai

Tipas pagal LST EN 12352 [6.23]

Šviesos šaltinio rūšis:

Taikymo rūšis:

Šviesą skleidžiančio paviršiaus plotas, cm2

Naudojimas

nukreiptasis šviesos šaltinis

Nu

dieną

D

visų krypčių šviesos šaltinis

Vi

naktį

N

šviesos šaltinis

Š

naktimis su pagrindine šviesa

P

1 – vienpusis

1p

 

 

2 – dvipusis

2p

 

 

L7

Nu/1p

N

>=?250

Išilginiam ir skersiniam atitvėrimui

L6

Nu/2p

N

>=?2 × 250

Išilginiam ir skersiniam atitvėrimui

L8G

Nu/1p

D, P

?250

Susiaurinimui ir pereigai

L8L

Nu/1p, 2p

D, N

>=?250

Trumpalaikėse darbo vietose, išskyrus automagistrales ir greitkelius

L9M

Nu/1p, 2p

D, N

>=?700

Kilnojamiesiems atitvėrimo skydams; trumpalaikėse darbo vietose, išskyrus automagistrales ir greitkelius

L8M/L8H

Nu/1p

D, N

>=?250

Krypties rodyklėms

L9L/L9H

Nu/1p

D, N

>=?700

Pradiniam įspėjimui ir priekiniam signaliniam skydui

L6

Vi/-

N

Pėsčiųjų ir dviračių takuose

 

15. Išdėstau 175 punktą taip:

175. Visoms statybos įmonių transporto priemonėms, kurios naudojamos kaip darbinės transporto priemonės, rekomenduojama taikyti gelsvai oranžinės spalvos lakuotę.“

16. Išdėstau 176 punktą taip:

176. Darbines transporto priemones, naudojamas kelio juostoje, rekomenduojama papildomai paženklinti raudonomis fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis juostomis (pagal KET [6.4] 4 priedą). Šis apsauginis ženklinimas turi atitikti šviesą atspindinčių kelio ženklų ženklinimo reikalavimus (aprašas TRA VŽ [6.14]). Apsauginiai ženklai pritvirtinami ant transporto priemonių visų vertikalių plokštumų, į apačią 45? kampu einančiomis link transporto priemonės krašto juostomis. Tiek raudonų, tiek geltonų juostų plotis – 100 mm. Minimaliam priekinės ir galinės pusės plotui padengti reikia 8 gabalų po 2 atskirus stačiakampio formos nuo 130 iki 150 mm pločio skiriamųjų ženklų. Didesnį plotą ženklinti rekomenduojama tų transporto priemonių, kurios dirba automagistralėse ir greitkeliuose.

Ant darbinės transporto priemonės, kuri dirba ne nuolat, ypač kai tai susiję su statybos rangovų transporto priemonėmis, apsauginiam ženklinimui reiktų naudoti nuimamus arba atverčiamus skydus.“

17. Išdėstau 188.2 punktą taip:

188.2. spalvos (5.1 poskyris) – pagal 2 lentelę;“.

18. Išdėstau 225 punktą taip:

225. Transporto priemonės su pavojingu kroviniu negalima naudoti kaip vilkiko arba apsauginės transporto priemonės.“

19. Išdėstau 226 punktą taip:

226. Ženklinimo mašinų, joms esant eismo sraute, priekyje ir gale greta 407-ojo VŽ „Apvažiuoti iš dešinės“ turi būti pritvirtintos atitinkamai į važiavimo pusę nukreiptos mažosios blyksinčios rodyklės. Kai ženklinimo darbai atliekami dviejų važiuojamųjų dalių kelio vienoje važiuojamoje dalyje, tai ženklinimo mašinos priekyje 407-ojo VŽ „Apvažiuoti iš dešinės“ su į važiavimo pusę nukreiptomis mažosiomis blyksinčiomis rodyklėmis tvirtinti nereikia.“

20. Išdėstau 312 punkto antrą pastraipą taip:

„- susiaurinta vieta, įskaitant skersinius atitvėrimus, turėtų būti ne ilgesnė kaip 100 m,“.

21. Išdėstau TES K I/4 schemos lentelės įrašą „ne daugiau kaip 50 m“ taip: „ne daugiau kaip 100 m“.

22. Išdėstau TES K I/6 schemos lentelės įrašą „ ne daugiau kaip 50 m“ taip: „ne daugiau kaip 100 m“.

23. Išdėstau TES KII/4 schemos lentelės įrašą „Darbo vietų zona (max. 800)“ taip: „Darbo vietų zona (maks. 2000)“.

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas