LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS ATLIKIMO TVARKOS aprašo IR TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS PAŽYMOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 8 d. Nr. 1R-142

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2013, Nr. 43-2112), 124 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą;

1.2. Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formą.

2. Nustatau, kad teisinio reguliavimo stebėsena, pradėta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350), toliau tęsiama remiantis šiuo įsakymu patvirtintais teisės aktais.

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142

 

TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS ATLIKIMO TVARKOS aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato teisinio reguliavimo stebėsenos objektus ir subjektus, teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo sąlygas, teisinio reguliavimo stebėsenos pradžią ir pabaigą, teisinio reguliavimo stebėsenos koordinavimą.

2. Teisinio reguliavimo stebėsena – tai priemonių sistema, apimanti teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo, faktinių teisinio reguliavimo pasekmių ir jų atitikties nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir pasekmėms, teisinio reguliavimo poveikio visuomeniniams santykiams ir jo efektyvumo, taip pat reikalingumo keisti teisinį reguliavimą vertinimą.

 

II. TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI

 

3. Atliekant teisinio reguliavimo stebėseną, vertinama:

3.1. teisės aktuose nustatytų teisinio reguliavimo priemonių efektyvumas siekiant teisinio reguliavimo tikslų;

3.2. teisinio reguliavimo teigiamas poveikis ir neigiamos pasekmės reguliuojamai sričiai ir kitoms sritims (ekonomikai, valstybės finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, kriminogeninei padėčiai, korupcijos mastui, aplinkai, administracinei naštai, regionų plėtrai ir kt.), asmenims ar jų grupėms;

3.3. tiesioginė ir netiesioginė teisinio reguliavimo nauda, šios naudos gavėjai;

3.4. teisinio reguliavimo pasekmių atitiktis nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir pasekmėms;

3.5. reikalingumas keisti teisinį reguliavimą ar jo atsisakyti.

4. Gali būti atliekama viename teisės akte, teisės akto dalyje, keliuose teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena.

5. Teisinio reguliavimo stebėseną atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją (toliau – teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys subjektai).

6. Gali būti sudarytos teisinio reguliavimo stebėsenos darbo grupės. Prireikus į darbo grupę gali būti įtraukiami kitų teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių subjektų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai, susitarus su jų vadovais.

7. Atliekant teisinio reguliavimo stebėseną, gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, kuriems gali būti atlyginama iš tam teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui Lietuvos Respublikos valstybės biudžete patvirtintų asignavimų.

8. Siekiant gauti teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama, įvertinimą, gali būti kreipiamasi į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, asociacijas, kitus subjektus.

 

III. TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS ATLIKIMO SĄLYGOS

 

9. Teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena atliekama, kai tai reikalinga atsižvelgiant į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinus kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes.

Teisės akte gali būti numatyta pareiga atlikti šiame teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną.

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys per visą stebėsenos laikotarpį gali teikti teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

11. Vyriausybė gali pavesti teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui pagal jo veiklos sritį atlikti teisinio reguliavimo stebėseną.

 

IV. TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS PRADŽIA

 

12. Teisinio reguliavimo stebėsena atliekama pagal planą, kurį parengia ir patvirtina teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys subjektai. Į teisinio reguliavimo stebėsenos planą taip pat įtraukiama teisinio reguliavimo stebėsena, atliekama pagal šio aprašo 9 ir 11 punktus.

13. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui dėl tam tikro teisinio reguliavimo įtraukimo į teisinio reguliavimo stebėsenos planą.

14. Teisinio reguliavimo stebėsenos plane nurodoma:

14.1. informacija apie teisinio reguliavimo, kurio stebėsena yra atliekama, sritį;

14.2. teisės aktai, nustatantys teisinį reguliavimą, kurio stebėsena yra atliekama;

14.3. teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai;

14.4. teisinio reguliavimo stebėseną atliekantis subjektas (subjektai) ir už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys (asmuo).

15. Patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas skelbiamas teisinio reguliavimo stebėseną atliekančio subjekto interneto svetainėje ir apie šio plano patvirtinimą pranešama Teisingumo ministerijai.

 

V. TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS PABAIGA

 

16. Per vieną mėnesį nuo teisinio reguliavimo stebėsenos termino pabaigos teisinio reguliavimo stebėseną atlikęs subjektas parengia, teisinio reguliavimo stebėseną atlikusio subjekto interneto svetainėje paskelbia ir Teisingumo ministerijai pateikia teisingumo ministro įsakymu patvirtintos formos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymą.

17. Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymoje teisinio reguliavimo stebėseną atlikęs subjektas išdėsto teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatus, kartu įvertindamas asmenų pateiktus pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama, ir reikalingumą keisti teisinį reguliavimą.

18. Jeigu reikia keisti teisinį reguliavimą, kurio stebėsena buvo atlikta, Vyriausybės teisės aktų projektai nustatyta tvarka turi būti parengti ir pateikti Vyriausybei kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisinio reguliavimo stebėsenos termino pabaigos.

19. Jeigu teisinio reguliavimo stebėseną atlieka keli subjektai kartu, vienas iš jų pagal teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių subjektų susitarimą derina teisinio reguliavimo stebėseną ir atlieka šio aprašo 16 ir 18 punktuose numatytus veiksmus.

 

VI. TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS KOORDINAVIMAS

 

20. Teisingumo ministerija, koordinuodama teisinio reguliavimo stebėseną:

20.1. teikia pasiūlymus teisinio reguliavimo stebėseną atliekantiems subjektams dėl tam tikro teisinio reguliavimo įtraukimo į teisinio reguliavimo stebėsenos planus;

20.2. prireikus teikia Vyriausybei nutarimo dėl pavedimo atlikti į teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių subjektų teisinio reguliavimo stebėsenos planus neįtraukto teisinio reguliavimo stebėsenos projektą, kai šią stebėseną reikia atlikti atsižvelgiant į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrams pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus, ministerijų strateginius ir metinius veiklos planus, esamą padėtį tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas svarbias aplinkybes. Nutarimo projekte pateikiama šio aprašo 14 punkte nurodyta informacija. Jeigu atlikti teisinio reguliavimo stebėseną pavedama keliems subjektams, vienas iš jų paskiriamas derinti teisinio reguliavimo stebėseną ir atlikti aprašo 16 ir 18 punktuose numatytus veiksmus;

20.3. kasmet apibendrina teisinio reguliavimo stebėsenos, atliktos per praėjusius kalendorinius metus, rezultatus pagal teisinio reguliavimo stebėseną atliekančių subjektų pateiktas teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas, iki kovo 1 d. pateikia Vyriausybei ir ministerijos interneto svetainėje paskelbia metinę teisinio reguliavimo stebėsenos ataskaitą.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142

 

(Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos forma)

 

_____________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS PAŽYMA

 

________________Nr. ____________

 

(data)

 

Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis (visuomeniniai santykiai, kuriems skirtas teisinis reguliavimas, kurio stebėsena atlikta):_____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Teisės aktai, nustatantys teisinį reguliavimą, kurio stebėsena atlikta:_________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nustatant teisinį reguliavimą, kurio stebėsena atlikta, planuoti tikslai ir padariniai:______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Faktiniai teisinio reguliavimo padariniai ir jų įvertinimas (teisinio reguliavimo sukelti teigiami ir neigiami padariniai (atsižvelgiant į asmenų pateiktus pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo), faktinių padarinių atitiktis nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams, jeigu kilo neigiamų padarinių – būdai, kaip juos pašalinti, ir kita): _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas:_________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Išvada dėl reikalingumo keisti teisinį reguliavimą ar jo atsisakyti:___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

________________

(pareigų pavadinimas)

 

__________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________