LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 30 d. Nr. 3-259

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2012, Nr. 135-6867) 5 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 3-38 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 17-555).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                        Rimantas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259

 

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimus ir sąlygas, universaliosios pašto paslaugos teikėjų ir universaliosios pašto paslaugos naudotojų teises ir pareigas, pašto siuntų adresavimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Adresas – ant pašto siuntos rašoma informacija, kuri nurodo pašto paslaugos naudotojo gyvenamąją ar buveinės vietą.

Įvertintoji korespondencijos siunta – korespondencijos siunta, kurią sugadinus ar kuriai dingus siuntėjui atlyginama jo nurodyta šios siuntos vertė.

Paprastoji korespondencijos siunta – identifikavimo numerio neturinti korespondencijos siunta, kuri pristatoma į gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutę.

Pašto kodas – simbolių seka, universaliosios pašto paslaugos teikėjo suteikiama gyvenamajai vietovei ir prie jos priskirtai šios paslaugos teikimo vietai, išskyrus viešai naudoti skirtas pašto dėžutes.

Registruotoji korespondencijos siunta – korespondencijos siunta, už kurią sumokamas Lietuvos Respublikos pašto įstatyme ar sutartyje su siuntėju nustatyto dydžio atlyginimas, jei ji dingsta, pavagiama ar sugadinama dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo kaltės.

3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2012, Nr. 135-6867) (toliau – Pašto įstatymas), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183).

 

II. UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

 

4. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo užtikrinti šios universaliosios pašto paslaugos teikimą:

4.1. iki 2 kilogramų pašto siuntų surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą;

4.2. iki 10 kilogramų pašto siuntinių surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą;

4.3. registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą;

4.4. iki 20 kilogramų pašto siuntinių, gautų iš kitų valstybių narių, pristatymą.

5. Šių taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 punktuose nurodyta universalioji pašto paslauga apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.

6. Korespondencijos siunta pagal pristatymo laiką gali būti pirmenybinė su žyma Pirmenybinė (Prioritaire) ir nepirmenybinė.

7 . Pirmenybinė ir nepirmenybinė korespondencijos siunta gali būti paprastoji, registruotoji arba įvertintoji.

8. Universaliajai pašto paslaugai taikomi kokybės reikalavimai nustatomi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) tvirtinamame universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše.

9. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas:

9.1. visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrina universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure); taip pat užtikrina bent vieną pašto siuntų surinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą, išskyrus Pašto įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatytą atvejį ir tam tikras aplinkybes, kurias Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) gali nustatyti kaip išskirtines;

9.2. pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengia naudotojų poreikius atitinkantį skaičių pašto paslaugos teikimo vietų;

9.3. laikosi Susisiekimo ministerijos patvirtintų universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų, universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų, ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir iki kovo 1 dienos pateikia Ryšių reguliavimo tarnybai tokio patikrinimo rezultatus;

9.4. taiko Susisiekimo ministerijos nustatytus privalomai taikomus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, tarptautines ir Europos specifikacijas ir (ar) rekomendacijas, susijusias su pašto paslaugos teikimu;

9.5. pagal Pašto įstatymo 8 straipsnio nuostatas skaidriomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis suteikia galimybę kitiems pašto paslaugos teikėjams naudotis pašto tinklu;

9.6. nustatydamas galutinį atlygį už tarptautinę pašto paslaugą, laikosi tokių principų: nustato galutinio atlygio dydį, atsižvelgdamas į gaunamų tarptautinių pašto siuntų surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir pristatymo sąnaudas, tarptautinių susitarimų nuostatas; galutinį atlygį susieja su universaliosios pašto paslaugos kokybe; galutinis atlygis turi būti skaidrus, nediskriminacinis ir prilyginamas atlygiui už universaliąją pašto paslaugą;

9.7. taiko universaliosios pašto paslaugos tarifus, kurie pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, prieinami visiems naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai, bet ne didesnius nei Ryšių reguliavimo tarnybos pagal pašto siuntų svorio pakopas patvirtinti universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai;

9.8. kasmet iki kovo 1 dienos savo interneto svetainėje skelbia metinę ataskaitą apie suteiktą universaliąją pašto paslaugą, įskaitant išnagrinėtų skundų skaičių ir informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti;

9.9. savo interneto svetainėje skelbia universaliosios pašto paslaugos tarifus, taip pat specifinius tarifus, taikomus pagal Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalį;

9.10. informuoja Ryšių reguliavimo tarnybą apie universaliajai pašto paslaugai taikomus kitus tarifus nei Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyti didžiausi universaliosios pašto paslaugos tarifai, nurodydamas šių tarifų taikymo laikotarpį ir pagrindą;

9.11. reguliariai teikia ir viešai skelbia pašto paslaugos teikimo vietose, išskyrus viešai naudoti skirtas pašto dėžutes, ir savo interneto svetainėje pašto kodus, išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams ir pašto paslaugos teikėjams apie universaliąją pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, jos kainas, kokybės reikalavimus paprastosioms, registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams, taip pat Lietuvos standartus, kitus leidinius, kurių privalo laikytis universaliosios pašto paslaugos teikėjas;

9.12. viešai universaliosios pašto paslaugos teikimo vietose, išskyrus viešai naudoti skirtas pašto dėžutes, skelbia pašto siuntų dokumentų (blankų ir pan.) pildymo, adreso ant pašto siuntos užrašymo pavyzdžius;

9.13. teikia naudotojams informaciją apie draudžiamų siųsti pašto siuntose daiktų sąrašus, taip pat daiktų, siunčiamų pašto siuntose, ir pašto siuntos pakuočių reikalavimus;

9.14. atlygina žalą dėl dingusios pašto siuntos, dingusių, trūkstamų ar apgadintų siųstų daiktų vadovaudamasis Pašto įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka;

9.15. siuntėjo prašymu pateikia įrodymus, kad registruotoji pašto siunta buvo pateikta asmeniškai pasirašytinai gavėjui:

9.15.1. neatlygintinai, jei siuntėjo prašymas pateikti įrodymus apie registruotosios pašto siuntos, siųstos Lietuvoje, pateikimą asmeniškai pasirašytinai gavėjui pateikiamas praėjus vienam mėnesiui nuo šios siuntos pateikimo siųsti dienos; jei pašto siunta tarptautinė – praėjus dviem mėnesiams nuo šios siuntos pateikimo siųsti dienos;

9.15.2. atlygintinai, jei siuntėjo prašymas pateikiamas atitinkamai nepasibaigus šių taisyklių 9.15.1 punkte nustatytiems terminams;

9.16. saugo pašto siuntą, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytais terminais ir tvarka;

9.17. kompensuoja sekogramų su žyma Sekograma (Cécogrammes), karo belaisvių korespondencijos siuntų su žyma Karo belaisvių tarnyba (Service des prisonniers de guerre) ir internuotų asmenų korespondencijos siuntų su žyma Internuotų civilių asmenų tarnyba (Service des internés civils) siuntimo išlaidas;

9.18. nustato daiktų, siunčiamų pašto siuntose, ir pašto siuntos pakuočių reikalavimus;

9.19. suteikia pašto kodą gyvenamajai vietovei ir prie jos priskirtai universaliosios pašto paslaugos teikimo vietai;

9.20. Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išleidžia ir išima iš apyvartos pašto mokos ženklus.

10. Už pašto siuntų, siunčiamų Lietuvos Respublikoje ar į užsienio valstybę, siuntimą mokama pagal šių taisyklių 9.7 punkto reikalavimus nustatytus tarifus pašto mokos ženklais, grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu.

 

III. UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJUI PATEIKIAMŲ SIŲSTI PAŠTO SIUNTŲ ADRESAVIMO TVARKA

 

11. Adresuojant pašto siuntą pirmiausia rašomas gavėjo pavadinimas, paskui adresas; ta pačia tvarka rašomas siuntėjo pavadinimas ir adresas. Gavėjo pavadinimas ir adresas rašomi priekinėje pašto siuntos pusėje, apatiniame dešiniajame kampe arba langelyje po permatoma plėvele, jeigu pašto korespondencijos siunta siunčiama voke su permatomu langeliu. Siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi priekinėje pašto siuntos pusėje, viršutiniame kairiajame kampe, o jeigu viršutiniame kairiajame kampe vietos nėra, siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi kitoje pašto siuntos pusėje, viršuje, centre.

12. Gavėjo ir siuntėjo pavadinimus sudaro fizinio asmens vardas (ar vardo raidė) ir pavardė arba valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, kito subjekto (toliau visi kartu – įstaiga) pavadinimas.

13. Adresą sudaro šios sudedamosios dalys (adresuojant pašto siuntą, ne visos adreso sudedamosios dalys yra privalomos (rašomos):

13.1. gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas;

13.2. namo numeris;

13.3. buto numeris;

13.4. korpusas;

13.5. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

13.6. universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas;

13.7. pašto dėžutės numeris;

13.8. pašto kodas;

13.9. savivaldybės pavadinimas;

13.10. valstybės pavadinimas.

14. Adresuojant pašto siuntą taip pat turi būti laikomasi šių reikalavimų:

14.1. pareigų pavadinimas rašomas prieš fizinio asmens vardą (ar vardo raidę) ir pavardę; prieš pareigų pavadinimą gali būti rašomi pagarbos žodžiai (paprastai sutrumpinti, pvz.: J. E., gerb. p.); pedagoginių vardų, mokslo ir kitokių laipsnių sutrumpinimai (pvz.: prof., doc., akad., dr., gen., mjr.) rašomi prieš fizinio asmens vardą (ar vardo raidę);

14.2. draudžiama gavėjo ir siuntėjo pavadinimus ir adresus rašyti nusitrinančiomis rašymo priemonėmis, taip pat ant pašto siuntos nurodyti dokumentų numerius ir serijas;

14.3. siuntėjo pavadinimas rašomas vardininko linksniu;

14.4. rašant adreso sudedamąsias dalis, gali būti vartojami žodžių trumpiniai: savivaldybė – sav., rajonas – r., miestas – m., kaimas – k., gatvė – g., prospektas – pr., bulvaras – bul., alėja – al., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., skveras – sk., aikštė – a., plentas – pl., kelias – kel., takas – tak., korpusas – K ir skaičius (-ai) arba K, skaičius (-iai) ir didžioji raidė, paštas – pšt., pašto dėžutė – p. d.;

14.5. tarp namo ir buto numerių rašomas brūkšnelis;

14.6. universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas rašomas vartojant žodžių junginį, sudarytą iš gyvenamosios vietovės pavadinimo ir žodžio „paštas“ arba pašto paslaugos teikimo vietos numerio (arabiškais skaitmenimis su įvardžiuotine vardininko galūne po brūkšnelio) ir žodžio „paštas“, arba trumpinio „p. d.“ ir numerio (arabiškais skaitmenimis) junginį;

14.7. Lietuvos Respublikoje siunčiama pašto siunta turi būti adresuojama laikantis šių papildomų reikalavimų:

14.7.1. gavėjo ir siuntėjo pavadinimai ir adresai rašomi tiksliai ir įskaitomai valstybine kalba;

14.7.2. gavėjo pavadinimas rašomas naudininko linksniu;

14.7.3. jeigu pašto siunta adresuojama įstaigos padaliniui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to įstaigos padalinio pavadinimas naudininko linksniu;

14.7.4. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (ar vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu;

14.7.5. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, bet nežinomas jo pareigų pavadinimas, pirma rašomas darbuotojo vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, kitoje eilutėje – įstaigos pavadinimas vardininko linksniu;

14.7.6. adresuojant registruotąją pašto siuntą, įvertintąją pašto siuntą arba pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kurioje nėra gatvės pavadinimo ir namo numerio, rašomas visas gavėjo fizinio asmens vardas;

14.7.7. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, adresas rašomas taip: gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai arba namo numeris, pašto kodas, miesto pavadinimas;

14.7.8. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą ne į savivaldybės centrą, adresas rašomas taip: gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai arba namo numeris, gyvenamosios vietovės pavadinimas ir, jeigu pašto paslaugos teikimo vieta yra ne gavėjo gyvenamojoje vietovėje, gavėją aptarnaujančios universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos, išskyrus viešai naudoti skirtas pašto dėžutes, pavadinimas, pašto kodas, savivaldybės pavadinimas;

14.7.9. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas;

14.7.10. prieš pašto kodą valstybės kodo LT rašyti nebūtina.

14.8. Iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę siunčiama pašto siunta turi būti adresuojama laikantis šių reikalavimų:

14.8.1. gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis;

14.8.2. valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba;

14.8.3. nurodant siuntėjo adresą, prieš pašto kodą turi būti rašomas valstybės kodas LT, jungiamas su kodo skaitmenimis brūkšneliu, valstybės pavadinimas rašomas anglų arba prancūzų kalba didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

14.8.4. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Poste restante, pašto paslaugos teikimo vietos, kurioje bus įteikta pašto siunta, pavadinimas, valstybės pavadinimas (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba).

15. Adreso rašymo pavyzdžiai pateikti šių taisyklių priede.

 

IV. UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS

 

16. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas turi teisę:

16.1. vadovaudamasis Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, taikyti specifinius tarifus pagal sudarytas sutartis su naudotojais;

16.2. nepriimti iš siuntėjo arba grąžinti siuntėjui pašto siuntas su išimtais iš apyvartos, suteptais, sugadintais, nuvertintais, naudotais, negaliojančiais pašto mokos ženklais, jeigu už šių siuntų siuntimą nėra sumokėta kitomis mokėjimo priemonėmis;

16.3. nepriimti iš siuntėjo pagal Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinę pašto konvenciją ir kitus teisės aktus draudžiamų siųsti daiktų;

16.4. nepriimti iš siuntėjo pašto siuntos, jeigu ji supakuota ne pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo nustatytus reikalavimus;

16.5. pašto siuntas, kurios įmestos į viešai naudoti skirtas pašto dėžutes ir už kurių siuntimą nesumokėta arba iš dalies sumokėta:

16.5.1. įteikti gavėjui, jeigu gavėjas sutinka sumokėti tokių pašto siuntų siuntimo išlaidas;

16.5.2. grąžinti siuntėjui;

16.5.3. saugoti pašto siuntą vieną mėnesį; jeigu per šį laiką siuntėjas ar gavėjas pašto siuntos neatsiima, universaliosios pašto paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

 

V. NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Naudotojas turi teisę:

17.1. gauti informaciją apie pašto kodus, teikiamą universaliąją pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, jos tarifus ir kainas, nurodytas šių taisyklių 9.9 ir 9.11 punktuose, kokybės reikalavimus, universaliosios pašto paslaugos teikėjo atsakomybę, savo teises ir pareigas, taip pat Lietuvos standartus, kitus leidinius, kurių privalo laikytis universaliosios pašto paslaugos teikėjas;

17.2. savo nuožiūra naudotis visomis universaliosios pašto paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis.

18. Siuntėjas turi teisę:

18.1. kol pašto siunta nepristatyta gavėjui, atsiimti savo pašto siuntą, sumokėdamas universaliosios pašto paslaugos teikėjo patirtas išlaidas;

18.2. universaliosios pašto paslaugos teikėjui pareikšti pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos;

18.3. šių taisyklių 9.15 punkte nustatyta tvarka prašyti universaliosios pašto paslaugos teikėjo pateikti įrodymus, kad registruotoji korespondencijos siunta buvo pateikta asmeniškai pasirašytinai gavėjui.

19. Gavėjas turi teisę:

19.1. atsisakyti gautos pašto siuntos jos neišpakavęs;

19.2. gauti kompensaciją už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus tik tuo atveju, kai siuntėjas žalos atlyginimo atsisako ir raštu pasiūlo kompensaciją išmokėti gavėjui.

20. Siuntėjas privalo:

20.1. nesiųsti draudžiamų siųsti daiktų;

20.2. adresuoti pašto siuntą pagal šių taisyklių nustatytus reikalavimus;

20.3. daiktus, siunčiamus pašto siuntose, ir pašto siuntą supakuoti pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo nustatytus reikalavimus;

20.4. nesiųsti pašto siuntų, kurių matmenys neatitinka Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinėje pašto konvencijoje, Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytų didžiausių ir mažiausių pašto siuntų matmenų.

 

VI. GINČŲ SPRENDIMAS

 

21. Ginčai tarp universaliosios pašto paslaugos teikėjo ir naudotojų, tarp universaliosios pašto paslaugos teikėjo ir kitų pašto paslaugos teikėjų sprendžiami Pašto įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas, pažeidęs šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

part_a561648435ce4b83b84bd8dd14a8c2d0_end


 

Universaliosios pašto paslaugos teikimo

taisyklių

priedas

 

ADRESO RAŠYMO PAVYZDŽIAI

 

1. Lietuvos Respublikoje siunčiama pašto siunta adresuojama taip:

 

1.1. gavėjo pavadinimas – fizinio asmens vardas (ar vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas – rašomas naudininko linksniu; adresuojant registruotąją, įvertintąją pašto siuntą arba pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kurioje nėra gatvės pavadinimo ir namo numerio, rašomas visas fizinio asmens vardas:

 

Vardenei Pavardenei (ar V. Pavardenei)

 

Akcinei bendrovei Lietuvos paštui

 

1.2. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (ar vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu:

 

Susisiekimo ministerijos

 

Ekonominės analizės skyriaus vedėjui

 

Vardeniui Pavardeniui

 

1.3. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, bet nežinomos jo pareigos, pirma rašomas darbuotojo vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, kitoje eilutėje – įstaigos pavadinimas vardininko linksniu:

 

V. Pavardeniui

 

Susisiekimo ministerija

 

1.4. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas:

 

Vardenei Pavardenei

 

Gėlių g. 12-3

 

20115 Ukmergė

 

1.5. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, tačiau kurioje yra universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta, po gavėjo pavadinimo rašomas gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis) arba namo numeris, gyvenamosios vietovės pavadinimas, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas:

 

Vardeniui Pavardeniui

 

Taikos pr. 4

 

Dusetos

 

32305 Zarasų r. sav.

 

1.6. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, jeigu universaliosios pašto paslaugos tiekimo vieta yra ne gavėjo gyvenamojoje vietovėje, po gyvenamosios vietovės pavadinimo rašomas gavėją aptarnaujančios universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, po to pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas:

 

Vardenei Pavardenei

 

Girsūdų k.

 

Daujėnų pšt.

 

39200 Pasvalio r. sav.

 

1.7. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas:

 

Vardeniui Pavardeniui

 

Iki pareikalavimo

 

Alantos pšt.

 

33037 Molėtų r. sav.

 

Vardenei Pavardenei

 

P. d. 55

 

16-asis paštas

 

45006 Kaunas

 

1.8. siuntėjo pavadinimas rašomas vardininko linksniu; siuntėjo adresas rašomas taip pat kaip gavėjo:

 

Vardenis Pavardenis

 

Girsūdų k.

 

Daujėnų pšt.

 

39200 Pasvalio r. sav.

 

Vilniaus „Vilties“ gimnazija

 

Gedimino pr. 159

 

07181 Vilnius

 

2. Iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę siunčiama pašto siunta adresuojama taip:

2.1. gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis; valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba:

 

Monsieur Pierre Noir

 

Rue du Midi 26

 

1009 Pully

 

SUISSE

 

2.2. siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomas taip:

 

Vardenis Pavardenis

 

Subačiaus g. 120

 

LT-11345 Vilnius

 

LITHUANIA

 

2.3. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Poste restante, pašto paslaugos teikimo vietos, kurioje bus įteikta pašto siunta, pavadinimas, valstybės pavadinimas (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba):

 

Mademoiselle Louise Bertholet

 

Poste restante

 

CH-1211 Genéve 13

 

SUISSE

 

_________________

part_3ea9cf422e3b4f6eb8fa20af80f72ff3_end