Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 30 d. Nr. 384

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2005, Nr. 78-2840; 2008, Nr. 84-3360; 2011, Nr. 71-3426) ir išdėstyti 791 punkto pirmąją pastraipą taip:

791. Biudžeto asignavimų valdytojas, pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą skirdamas biudžeto lėšų subjektui, kuris yra nepavaldi arba nebiudžetinė įstaiga, pasirašo su juo biudžeto lėšų naudojimo sutartį (išskyrus atvejus, kai skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšų, taip pat, kai pagal Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą skiriama piniginė kompensacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompensacijomis disponuoti paskirtam fondui arba kai teisės aktai nustato kitą biudžeto lėšų skyrimo tvarką). Joje nurodoma:“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius