NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL SUBJEKTo DEKLARACIJos DĖL ATITIKTIES PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) IR ANTROS IR (ARBA) TREČIOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SAUGOJIMO IR LAIKYMO REIKALAVIMAMS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 23 d. Nr. T1-126

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-985; 2011, Nr. 105-4926; 2012, Nr. 145-7456) 9.3, 401 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formą;

1.2. Subjekto deklaracijos dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126

 

(Subjekto deklaracijos forma)

 

___________________________________________________________________________

Teikiančio deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, kodas, kontaktinė informacija

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

 

SUBJEKTo DEKLARACIJa DĖL ATITIKTIES PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SAUGOJIMO IR LAIKYMO REIKALAVIMAMS

 

______________

(data)

 

______________

(vieta)

 

Aš / Mes_______________________________________________________________

(teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

deklaruoju (-ame), kad:

1. Patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų  pirmtakais (prekursoriais), esančios adresu (-ais):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

 

atitinka Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo, patvirtinto Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358 (Žin., 2011, Nr. 162-7726), nustatytus reikalavimus.

 

2. Jeigu vykdant veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), pasikeis deklaracijoje nurodytų patalpų eksploatavimo sąlygos ir techniniai parametrai, įsipareigoju (-ame) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (jeigu dokumentas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ir pateikti naują deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

 

_____________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

_________________

(subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126

 

(Subjekto deklaracijos forma)

 

___________________________________________________________________________

Teikiančio deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, kodas, kontaktinė informacija

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

 

SUBJEKTo DEKLARACIJa DĖL ATITIKTIES ANTROS IR (ARBA) TREČIOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SAUGOJIMO IR LAIKYMO REIKALAVIMAMS

 

______________

(data)

 

______________

(vieta)

 

Aš / Mes_______________________________________________________________

(teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

deklaruoju (-ame), kad:

1. Patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų  pirmtakais (prekursoriais), esančios adresu (-ais):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

 

atitinka Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo, patvirtinto Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358 (Žin., 2011, Nr. 162-7726), nustatytus reikalavimus.

 

2. Jeigu vykdant veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), pasikeis deklaracijoje nurodytų patalpų eksploatavimo sąlygos ir techniniai parametrai, įsipareigoju (-ame) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (jeigu dokumentas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ir pateikti naują deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

 

__________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

_________________

(subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

 

_________________