VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL veterinarinių vaistų, Į KURIŲ SUDĖTĮ ĮEINA feNilbutazonas, TIEKIMO RINKAI IR NAUDOJIMO KONTROLĖS

 

2013 m. balandžio 25 d. Nr. B1-325

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Europos Komisijos 2013-03-22 raštu Nr. Ares (2013)447651 pateiktą Darbo planą dėl arklienos klastočių ir siekdamas užtikrinti veterinarinių vaistų, į kurių sudėtį įeina fenilbutazonas, naudojimo valstybinę kontrolę:

1. N u r o d a u:

1.1. didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją turinčioms įmonėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po veterinarinių vaistų, į kurių sudėtį įeina fenilbutazonas, pardavimo detalią informaciją (veterinarinio vaisto įsigijimo data, tiekėjo pavadinimas, dokumento, pagal kurį įsigytas veterinarinis vaistas, numeris, serijos numeris, gautas kiekis, išdavimo data, dokumento, pagal kurį išduotas veterinarinis vaistas, numeris, gavėjo pavadinimas ir adresas, serijos numeris, išduotas kiekis) pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui el. paštu gss@vet.lt;

1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms sustiprinti skerstinų arklių valstybinę veterinarinę kontrolę.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

_________________