LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 93, 114, 127 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 228 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

2013 m. balandžio 23 d. Nr. XII-246

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816)

 

1 straipsnis. 93 straipsnio 2 dalies pakeitimas

93 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „išskyrus šio įstatymo 114 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Draudikas, apskaičiuodamas draudimo įmokas ir draudimo išmokas, neturi teisės atsižvelgti į draudėjo ar apdraustojo lytį, kaip į draudimo rizikai reikšmės turintį veiksnį.“

 

2 straipsnis. 114 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

114 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 127 straipsnio 1 dalies pakeitimas

127 straipsnio 1 dalyje išbraukti skaičių „2“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Sveikatos draudimo sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 114 straipsnio 1 ir 3 dalių, 115, 116 ir 120 straipsnių nuostatos.“

 

4 straipsnis. 228 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

228 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Šis įstatymas galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ